Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś radością Izraela, Tyś chlubą ludu naszego (por. Jdt 15, 9). Maryja ukoronowana w niebie na Królową wszechświata jest chwałą Trójcy Świętej i całego ludu Bożego.

TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie Maryi Pannie

„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1, 35).Wcielenie Słowa Bożego w łonie Niepokalanej Dziewicy jest dziełem nieskończonej dobroci Ojca, Syna i Ducha Świętego. Trójco Przenajświętsza: z łona Twego Miłosierdzia odwieczne Słowo zstąpiło na ziemię i dla mojego zbawienia ciałem się stało (por. J 1, 14). Uwielbiam Cię, Trójco Święta, z Niepokalaną Matką Zbawiciela w tajemnicy wcielenia.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” (Łk 1, 46-47). Święta Boża Rodzicielka nawiedza Elżbietę, a w niej cały rodzaj ludzki, i wzywa nas do wielbienia Boga, który jest Zbawicielem. Trójco Przenajświętsza: w miłosierdziu swoim nawiedzasz mnie i wszystkich, którzy siedzą w mrokach grzechu i w cieniu śmierci (por. Łk 1, 79), aby nas zbawić. Uwielbiam Cię, Trójco Przenajświętsza, w radosnym sercu Maryi, które niesie zbawienie świata.

3. Narodzenie Pana Jezusa

„Chwała Bogu na wysokościach” (Łk 2, 14). Chwałą Ojca w niebie jest Jego Syn umiłowany, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Trójco Przenajświętsza: odwieczne Słowo ciałem się stało, aby mnie uczynić dzieckiem Twoim. Uwielbiam Cię, Trójco Przenajświętsza, z Maryją, Józefem, pasterzami i mędrcami w tajemnicy narodzenia Jezusa.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

„Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” (Łk 2, 32). Ofiarowany Jezus w świątyni jest chwałą Ojca w niebie oraz nowego Izraela, ludu swego. Trójco Przenajświętsza: odwieczne Słowo ofiaruje się dla wybawienia ludu z niewoli grzechu i szatana. Jezus jest także moim Wybawicielem. Uwielbiam Cię, Trójco Przenajświętsza, w tajemnicy ofiarowania, za światło i objawienie.

5. Znalezienie Pana Jezusa

„Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 2, 49). Do Ojca należy Syn. Syn winien uwielbiać Ojca. Trójco Przenajświętsza: odwieczne Słowo uwielbia Cię w świątyni pośród uczonych i ludu. Takie też jest moje powołanie. Uwielbiam Cię, Trójco Przenajświętsza, w tajemnicy odnalezienia i we wszystkich sprawach Ojca niebieskiego.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

„Ten jest Syn mój umiłowany” (Mt 3, 17). Takie świadectwo daje Ojciec o swoim Synu, na którego zsyła Ducha Świętego. Maryjo, niech moje życie ukryte w Twoim Synu będzie życiem dziecka Bożego. Trójco Przenajświętsza: przez chrzest święty otrzymałem Ducha Świętego, który zamieszkał w swojej świątyni, czyniąc mnie umiłowanym dzieckiem Boga. Uwielbiam Cię, Trójco Święta, w tajemnicy chrztu świętego.

2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). A co mówi? „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali” (J 13, 34). To samo przykazuje i tego najbardziej pragnie – zarówno Jezus, jak i Maryja. Maryjo, pozwól mi godnie wypełnić ten podwójny nakaz Jezusa. Wówczas objawi On we mnie swoją chwałę i prawdziwie będę Jego uczniem. Uwielbiam cię, Trójco Święta, z Maryją, Pośredniczką łask wszelkich, w tajemnicy objawienia się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

„Jezus (…) mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»” (Mk 1, 14-15). Chryste Królu, powołałeś mnie do swego królestwa prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Maryjo, Królowo w królestwie swego Syna, okryj mnie swoją niewinnością, aby Król wejrzał na mnie z upodobaniem, nie odrzucił mnie precz, lecz przygarnął z miłością. Uwielbiam Cię, Trójco Święta, w tajemnicy głoszenia królestwa Bożego i wzywania do nawrócenia.

4. Przemienienie na górze Tabor

„Twarz Jego zajaśniała jak słońce” (Mt 17, 2). Wszyscy potrzebujemy przemienienia. Dzięki wierze, nadziei i miłości możemy z odsłoniętą twarzą wpatrywać się w jasność Pańską, jednak w naszych cierpieniach potrzebujemy, Jezu, Twojej miłosiernej pomocy. Przez pośrednictwo Maryi proszę: przemień moje słabości w Twoją świętość, moją rozpacz w Twoje ukojenie, moją małoduszność w Twoją odwagę. Uwielbiam Cię, Trójco Święta, w tajemnicy przemienienia Pańskiego.

5. Ustanowienie Eucharystii

„Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał (…). To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 15. 19). Jezu, wiekuisty Kapłanie, Ty w Wieczerniku, spełniłeś Boskie pragnienie: ustanowiłeś Eucharystię jako Paschę Nowego Przymierza, którą jesteś Ty sam (por. 1 Kor 5, 7). Ale Twoje Boskie pragnienie ciągle się przedłuża. I tak będzie do końca świata. Uwielbiam Cię, Trójco Święta, w tajemnicy ustanowienia Eucharystii.

TAJEMNICE BOLESNE

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

„Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?” (Łk 24, 26). Modlitwa, krwawy pot i konanie w Ogrójcu otwierają etap męki Jezusowej, ale też drogę do chwały wiecznej. Ojcze najlepszy: Ty mnie kochasz w cierpieniach i doświadczeniach mego życia. Uwielbiam Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w tajemnicy Ogrójca.

2. Biczowanie Pana Jezusa

„Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego” (Dz 14, 22). Zbawiciel, biczowany przy kolumnie, przywraca chwałę Ojcu niebieskiemu naruszoną poniżeniem Jego oblicza w człowieku. Ojcze najlepszy: Ty mnie kochasz, gdy przez pokutę odnawiam Twoje podobieństwo w mej duszy. Uwielbiam Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w tajemnicy biczowania Jezusa.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

„Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami” (1 P 2, 21). Król chwały nie przeklinał ani nie złorzeczył, gdy Go bito, pluto i poniżano. Cichym i pokornym cierpieniem oddaje chwałę Ojcu. Ojcze najlepszy: Ty mnie kochasz, gdy upokorzony wracam do Ciebie z dalekiej drogi grzechu. Uwielbiam Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w tajemnicy Jezusowego upokorzenia.

4. Droga krzyżowa Pana Jezusa

„On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości” (1 P 2, 24). Jezus dźwiga na Kalwarię krzyż, a z nim grzechy całego świata, aby zniszczyć panowanie grzechu i otworzyć ludowi drogę do chwały Ojca. Ojcze najlepszy: Ty mnie kochasz, gdy przygnieciony ciężarem grzechów zwracam się do Twego miłosierdzia. Uwielbiam Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w tajemnicy Jezusowego dźwigania krzyża na Kalwarię.

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

„Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko (…), aby był Panem ku chwale Boga Ojca” (Flp 2, 8-11). Męką i śmiercią Jezus uwielbił swego Ojca. Ojcze najlepszy: Ty mnie kochasz w życiu i w godzinie mojej śmierci. Uwielbiam Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, przez życie i śmierć krzyżową mojego Zbawiciela.

TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

„Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo Jego miłosierdzie nad nami utwierdzone, a wierność Pańska trwa na wieki” (Ps 116, 1-2). Zmartwychwstanie Jezusa jest utwierdzeniem miłosierdzia Bożego wobec ludzi i potwierdzeniem Jego wierności. Ojcze najlepszy: Zmartwychwstanie Twego Syna jest moim powołaniem do nowego życia. Uwielbiam Cię, Trójco Przenajświętsza, w tajemnicy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.II.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

„Ja Ciebie, [Ojcze], otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał” (J 17, 4-5). Ojcze najlepszy: Wniebowstąpienie Chrystusa jest rękojmią mojego uwielbienia. Uwielbiam Cię, Trójco Przenajświętsza, w tajemnicy wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa.

3. Zesłanie Ducha Świętego

„Strumienie wody popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7, 38-39). Zesłanie Ducha Świętego jest następstwem uwielbienia Jezusa w niebie. Ojcze najlepszy: Twój Syn zesłał Ducha Świętego do mego serca, aby mnie pocieszał, pouczał i uświęcał. Uwielbiam Cię, Trójco Przenajświętsza, w tajemnicy zesłania i działania Ducha Świętego.

4. Wniebowzięcie Matki Bożej

„Wielbi dusza moja Pana (…), gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1, 46. 49). Maryja, wniebowzięta w imieniu całego ludu Bożego, uwielbia Trójcę Świętą w dziele odkupienia, którego jest współuczestniczką. Ojcze najlepszy: Tyś Matkę Jezusa i moją przyjął do nieba, aby mnie wspierała w pielgrzymowaniu do Ciebie. Uwielbiam Cię, Trójco Przenajświętsza, w tajemnicy wniebowzięcia Maryi.

5. Ukoronowanie Matki Bożej

Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś radością Izraela, Tyś chlubą ludu naszego (por. Jdt 15, 9). Maryja ukoronowana w niebie na Królową wszechświata jest chwałą Trójcy Świętej i całego ludu Bożego. Ojcze najlepszy: Twój Syn uwielbił swoją Matkę przed Twoim obliczem i mnie też wezwał do chwały wiecznej. Uwielbiam Cię, Trójco Przenajświętsza, w tajemnicy ukoronowania Maryi w niebie.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

Share.