I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14), gdy Maryja odpowiedziała Bożemu posłańcowi fiat: „oto ja służebnica. Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 38). Odwieczne Słowo Boże w niepokalanym łonie Maryi przyjęło ludzkie Ciało. Tajemnica Wcielenia stała się ważnym odniesieniem w życiu i duchowości bł. ks. Kłopotowskiego. Żył nią, głosił ją słowem mówionym i drukowanym i przekazał w duchowym testamencie założonemu przez siebie zgromadzeniu. Czy za wzorem Maryi staram się pełnić z radością wolę Bożą?.

II. Nawiedzenie św. Elżbiety

Jezus przez dziewięć miesięcy wzrastał w łonie Maryi – jak wielkie to zjednoczenie Dziecka z Matką i Matki z Dzieckiem! Bł. ks. Ignacy często wyrażał zachwyt nad Bożym macierzyństwem Maryi i cudem macierzyństwa każdej matki. Maryja w zjednoczeniu z Dzieckiem, które jest Słowem Bożym, idzie służyć Elżbiecie, dzielić się radością spotkania Boga i śpiewać Magnificat – to droga każdej matki, także duchowej.

III. Narodzenie Pana Jezusa

„Porodziła swego pierworodnego Syna,  (…) położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2, 7). Wszystkie okoliczności Bożego Narodzenia bł. ks. Ignacy przyjmował i głosił nie jako odległą historię, ale teraźniejszość. Dla niego dziś rodzi się Jezus, dziś aniołowie zapraszają do wspólnego śpiewu: Chwata na wysokości Bogu, dziś pokój staje się udziałem ludzi Jego upodobania, wierni przychodzą z darami serca, nadal mędrcy odkrywają w księgach Jego obecność, ale również dziś ludzie zamykają przed Nim drzwi, odrzucają prawdę, czyhają na Jego życie. Jaki jest nasz stosunek do tajemnicy Bożego Narodzenia? Bądźmy wierni, pójdźmy z pokłonem.

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

Ofiarowanie Słowa Bożego, które stało się ciałem i zamieszkało między nami, bł. ks. Kłopotowski przezywał jako cudowną wymianę. Bóg ofiarowuje swego Syna dla zbawienia ludzi, a lud Boży w każdej Eucharystii ofiarowuje Jezusa Ojcu: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków”. Chciejmy razem z Chrystusem ofiarować siebie Bogu na wyłączną służbę.

V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Jezus z powodu swojego powołania pozostawia rodziców w zatroskaniu i bólu: „Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca” (Łk 2, 49). Ks. Kłopotowski niestrudzenie szukał woli Bożej w najmniejszym szczególe życia. Nie miał własnych spraw – cały był dla głoszenia królestwa Bożego, cały dla spraw Ojca i Kościoła! Módlmy się o taką świadomość misji dla wszystkich powołanych.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

UDOSTĘPNIJ