I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Jezus, który stoi w wodach Jordanu, zrównany z grzesznymi ludźmi, by przyjąć chrzest od Jana, łączy w swojej Osobie dwie natury: Boską i ludzką. Wcielenie Słowa Bożego potwierdza głos Ojca: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,17). To wydarzenie formowało w bł. ks. Kłopotowskim głęboką, heroiczną wiarę w Boże synostwo Jezusa, który zstąpił na świat dla zbawienia człowieka. Jaka jest moja wiara?

II. Cud w Kanie Galilejskiej

Cud w Kanie Galilejskiej dokonał się za wstawiennictwem Matki Słowa Wcielonego! Puste, bezużyteczne stągwie, schowane gdzieś w piwnicach, dzięki prośbie Maryi jeszcze przed nadejściem właściwej godziny Jezusa zostają dostrzeżone i przez posługę ludzi wypełnione wodą, która za sprawą mocy Słowa przemienia się w wino. Taką moc przemiany duchowej za pośrednictwem Maryi dostrzegał ks. Ignacy w procesie szczerego poszukiwania grzeszników, ludzi z marginesu, zapomnianych i pogardzanych, którymi się zajmował i których doprowadzał do nawrócenia, a także przywracał rodzinie i społeczeństwu. Czy słucham wezwania Maryi i otwieram serce na Słowo Boże, aby przemieniać siebie i innych?

III. Głoszenie królestwa Bożego

Jezus przez trzy lata nauczał, uzdrawiał, wyrzucał złe duchy, głosił ubogim Ewangelię, wzywał do nawrócenia. Intensywne, pracowite życie Chrystusa, poświęcone ukazywaniu obrazu Boga Ojca i służbie dla zbawienia człowieka, podejmują także apostołowie naszych czasów. Takim niestrudzonym naśladowcą Jezusa był bł. ks. Kłopotowski. Domy poprawy dla jawnogrzesznic, szpitale, domy opieki, sierocińce, ewangelizacja za pomocą nowych środków przekazu, jakimi są gazety, czasopisma i książki, a także maszyny drukarskie jako ambony głoszące królestwo Boże – to wszystko wypełniało całe jego przesycone modlitwą życie. A jak wygląda moja gorliwość w szerzeniu królestwa Bożego i w czynieniu dobra?

IV. Przemienienie na górze Tabor

Jezus przemienia się wobec swoich wybranych uczniów. Dzieje się to przed nadchodzącą zdradą, męką i śmiercią Jezusa. „To jest mój Syn, Wybrany, Jego słuchajcie]” (Łk 9, 35). Jezus w tym momencie ukazuje przymioty Bóstwa. „Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło” (Mt 17, 2). Bóg otworzył niebo, a uczniowie się przestraszyli. Bł. ks. Kłopotowski przypominał, że jeśli nie słuchamy nauki Jezusa lub, co gorsza, lekceważymy ją, powinniśmy się lękać o nasze zbawienie. Posłuszeństwo woli Bożej i miłość do Boga usuwa lęk, Jezus daje się poznać: „Nie lękajcie się!” (Mt 17, 7). Czy doświadczam lęku, niewiary czy nieba na ziemi?

V. Ustanowienie Eucharystii

Jezus pod postacią Chleba i wina pozostał z nami na wszystkich ołtarzach świata. Ukryty w tabernakulum jest zawsze dla nas, czeka, tęskni za miłością ludzi, którzy nie żałują czasu na nawiedzanie Go i adorację. Miłość do Najświętszego Sakramentu przenikała całe kapłańskie życie bł. ks. Kłopotowskiego. Wyznał: „W Sakramencie Ołtarza łączę się z Ofiarą Boską, ofiaruję Jej siebie, aby z Nią się ofiarować. Chowam się pod Jej zasłonę, aby skryć nędzę moją. Wyniszczam siebie w Niej, aby Jedyną pozostała ofiarą, którą Bóg z upodobaniem przyjmuje”. Starajmy się ściśle jednoczyć z Bogiem podczas Mszy świętej, Komunii świętej czy adoracji. Jest to wielkie szczęście i zobowiązanie do dawania świadectwa Słowa Bożego, Jego ofiary, pokornego ukrycia i mocy dającej życie. „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 54). Czy naprawdę w to wierzę?

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

UDOSTĘPNIJ