Regulamin

Regulamin

Warunki i zasady korzystania z zasobów elektronicznych obejmujących tytuły prasowe należące do Wydawnictwa Sióstr Loretanek

Poniższy Regulamin dotyczy zasad korzystania z Serwisu znajdującego się pod adresem internetowym: www.rozaniec.eu, w tym zamawiania i przeglądania dostępnych w Serwisie materiałów bieżących i archiwalnych (od roku 2007) publikowanych w miesięczniku „Różaniec”, wydawanym przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Zamówienie numeru bieżącego nie oznacza automatycznie dostępu do całego archiwum.

Podstawowe definicje Ilekroć w przedłożonym Regulaminie stosuje się wymienione niżej określenia i definicje, należy je rozumieć, następująco:

Wydawnictwo – Wydawnictwo Sióstr Loretanek z siedzibą przy ul. L. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa, NIP: 5240103794.

Serwis – stanowiący własność Wydawnictwa serwis internetowy, znajdujący się pod adresem: www.rozaniec.eu, który pozwala na odpłatne korzystanie z zasobów Archiwum na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

Archiwum – baza tekstów publikowanych w miesięczniku „Różaniec” – począwszy od 2007 roku aż do wydania bieżącego – stanowiąca w myśl Ustawy utwór, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują Wydawnictwu.

Ustawa – Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).

Użytkownik – internauta korzystający z Serwisu po wniesieniu stosownej opłaty, określonej niniejszym Regulaminem.

SMS Premium – sposób płatności za usługi dostępne w Serwisie, polegający na wysłaniu przez Użytkownika określonej wiadomości tekstowej pod numer telefonu podany na stronie Serwisu.

Kod aktywacyjny – ciąg składający się z ośmiu znaków, otrzymywany przez Użytkownika jako wiadomość zwrotna po wysłaniu SMS Premium w celu opłacenia usługi dostępu do Archiwum na określony czas, zgodnie z taryfikatorem podanym na stronie: www.rozaniec.eu.

Operator – firma DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, dostarczająca usługi Premium SMS oraz płatności online i je obsługująca za pośrednictwem serwisu internetowego: Przelewy24.pl.

Minimalne wymagania sprzętowe – komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym Windows 98 oraz przeglądarką internetową umożliwiają Użytkownikowi korzystanie z serwisu Wydawnictwa.

Sposoby płatności Aby uzyskać dostęp do artykułów opublikowanych w Archiwum, Użytkownik musi zarejestrować się na stronie internetowej www.rozaniec.eu oraz wykupić dostęp. Przy rejestracji niezbędne jest podanie prawidłowego adresu e-mail.

Po pomyślnej rejestracji Użytkownik może wykupić w Serwisie dostęp do Archiwum, korzystając z jednej z dwu opcji:

a) Płatność SMS

– Użytkownik musi wysyłać SMS Premium o określonej treści pod numer podany na stronie: www.rozaniec.eu

– Użytkownik w odpowiedzi otrzymuje SMS zwrotny wraz z Kodem aktywacyjnym– Użytkownik, aby uzyskać dostęp, musi wpisać otrzymany Kod aktywacyjny na stronie tytułu.

b) Płatność kartą płatniczą lub przelewem online

– Użytkownik musi, korzystając z pośrednictwa serwisu www.przelewy24.pl, podać dane karty płatniczej/kredytowej lub zalogować się do serwisu transakcyjnego swojego banku oraz zaakceptować płatność. Przebieg procesu płatności jest zależny od banku. Wydawnictwo nie ma dostępu do danych konta bankowego i karty płatniczej/kredytowej.

– Po pozytywnym zweryfikowaniu płatności przez serwis www.przelewy24.pl dostęp do artykułów opublikowanych w wykupionym okresie jest przyznawany automatycznie.

Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za brak poprawnego ukończenia procesu płatności spowodowany przedwczesnym zamknięciem przeglądarki Użytkownika lub awarią techniczną urządzenia Użytkownika.

Nabyte prawa

Dokonanie zakupu dostępu do Archiwum oznacza, że:

– Użytkownik ma możliwość zapoznania się z jego zasobami poprzez dostęp na stronie: www.rozaniec.eu, niemniej Użytkownik nie uzyskuje praw autorskich ani do fragmentów tekstów stanowiących zawartość Archiwum, ani tym bardziej do całości tychże tekstów. Użytkownik uzyskuje jedynie możliwość zapoznania się z treścią danego tekstu opublikowanego w okresie czasu, za dostęp do którego Użytkownik wniósł opłatę.

– Użytkownik nie ma prawa kopiować ani w żaden inny sposób utrwalać pobranych treści tekstów, ani ich fragmentów, ani tym bardziej całości.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość przyjmowania zamówień na e-wydanie „Różańca” pod adresem: rozaniec@loretanki.pl

Prawa autorskie

Użytkownik może wielokrotnie korzystać z materiałów opublikowanych w Archiwum w przedziale czasowym, za który wykupił dostęp, jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach Ustawy. Zabronione jest w szczególności publiczne udostępnianie utworów lub ich części, poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi we wspomnianej Ustawie.

Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony internetowej Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Wydawnictwu. Użytkownikom nie przysługuje do nich prawo.

Koszty i opcje zakupu

Aktualna cena dostępu do Archiwum znajduje się na stronie: www.rozaniec.eu. Należności Użytkownik uiszcza przez system płatności Przelewy24.pl na zasadach określonych przez Operatora tego systemu. Stosowne informacje oraz regulamin dostępne są pod adresem: www.przelewy24.pl. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku.

Ochrona danych osobowych

Korzystając z Serwisu, Użytkownik winien w stosownym miejscu w formularzu podać swój e-mail. Podany w formularzu adres poczty internetowej będzie przetwarzany przez Wydawnictwo (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych) dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz – o ile Użytkownik wyrazi stosowną zgodę – w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Wydawnictwa, w tym organizacji takich działań. Wydawnictwo informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania w siedzibie Wydawnictwa. Użytkownik ma również prawo wyrazić sprzeciw do przetwarzania jego danych przez Wydawnictwo. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach Użytkownik powinien zwracać się do Wydawnictwa osobiście, zachowując pisemną formę komunikacji.

Postanowienia końcowe
Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł Użytkownik, wynikające z prawidłowego/nieprawidłowego działania lub braku działania Serwisu, w szczególności za szkody, które powstały z przyczyn niezawinionych przez Wydawnictwo, np. na skutek działania szkodliwego oprogramowania lub implementacji plików typu Cookies.

Wydawnictwo nie odpowiada za sposób, jakość i częstotliwość działania sieci operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także serwisów umożliwiających wysyłanie wiadomości tekstowych online oraz samych dostawców Internetu. W szczególności Wydawnictwo nie odpowiada za przerwy/zakłócenia w dostawie sygnału przez łącza internetowe udostępnione przez dostawców Internetu, chyba że do przerw/zakłóceń doszło z przyczyn zawinionych przez Wydawnictwo. Wydawnictwo deklaruje, że dołoży wszelkich starań, by Serwis działał w sposób prawidłowy i bez zakłóceń.

Wydawnictwu przysługuje prawo do czasowych przerw w świadczeniu usług związanych z funkcjonowaniem Serwisu, co może się objawiać przerwami lub opóźnieniami w ich funkcjonowaniu w ogóle lub w odniesieniu do ich poszczególnych funkcjonalności.

Użytkownik może uzyskać wsparcie, pomoc techniczną oraz kontakt z Wydawnictwem w sprawie dostępności tytułów prasowych pod adresem e-mail: rozaniec@loretanki.pl

Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres e-mail: rozaniec@loretanki.pl

Wszelkie zgłaszane przez Użytkowników reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu będą rozpatrywane przez Wydawnictwo niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 5 dni roboczych. O wynikach postępowania reklamacyjnego Wydawnictwo będzie powiadamiać Użytkowników za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wysyłając Użytkownikom informację zwrotną dotyczącą zgłoszenia na wskazany przez nich adres e-mail.

Niniejszy Regulamin może być w dowolnym momencie zmieniony w całości lub w części przez właściciela Serwisu bez podania przyczyny. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej Serwisu. Właścicielem Serwisu jest Wydawnictwo Sióstr Loretanek z siedzibą przy ul. L. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa, NIP: 5240103794.

Strona internetowa miesięcznika „Różaniec” © 1995-2013

Wydawca: Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Warszawie
Dyrektor wydawnictwa: s. Andrzeja Cecylia Biała CSL
Adres wydawnictwa: ul. L. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa
tel.: +48 (22) 673 58 39; 427 34 27; fax: (22) 612 93 62
e-mail: prenumerata@loretanki.pl

Płatności w Serwisie obsługuje www.przelewy24.pl.


Partnerzy medialni