Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot i o rozwój dzieła Żywego Różańca w Polsce 22 października 2020 r.

 PROPOZYCJA NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWEGO

Śpiew na rozpoczęcie: Zawitaj, Królowo różańca świętego...

Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu: O mój Jezu, w Hostii skryty...

Kapłan: Nasza założycielka Paulina Jaricot /czyt. Żariko/, której beatyfikacji oczekujemy, jako gorliwa katoliczka miała świadomość, że każde dzieło w Kościele może powstać tylko na drodze posłuszeństwa proboszczowi, biskupowi i papieżowi. Z tego powodu jednym z pierwszych kroków jakie poczyniła przy zakładaniu Żywego Różańca było szukanie aprobaty biskupa dla nowego dzieła.

Poprzez swojego kierownika duchowego zwróciła się nawet do Stolicy Apostolskiej o akceptacje dzieła, które ma prowadzić do uzdrowienia religijnego i moralnego wspólnoty Kościoła. Po raz kolejny ta pokorna droga Założycielki Żywego Różańca przyniosła dobre efekty. Nuncjusz apostolski dowiedziawszy się o nowo powstającym dziele udzielił aprobaty i pobłogosławił rozprzestrzenianie się Żywego Różańca w Kościele. W kolejnych latach Paulina otrzymała w końcu błogosławieństwo od samego Ojca Świętego, który dostrzegł w tym dziele ogromny potencjał jednoczenia wszystkich członków Kościoła oraz wielką pomoc katolikom świeckim w rozważaniu tajemnic Chrystusa i wzrastaniu w chwale Bożej.

W trwającym Tygodniu Misyjnym stajemy w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem – widzialną Głową Kościoła Katolickiego, w jedności z naszymi biskupami i całym Kościołem. W łączności ze wspólnotami Żywego Różańca, obecnymi niemal w każdej parafii w Polsce trwamy dziś na modlitwie przed Tobą, Jezu, obecny w darze Eucharystii. „Żywy Różaniec, ta róża Maryi, sprawia, że rzeczywiście stanowimy jedno, choć jest nas wielu, tak jak róża ma wiele płatków, różany krzew ma wiele róż, a ogród wiele krzewów”.

Panie Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie, wyznajemy Ci naszą miłość, która wyraża się poprzez rozważanie codziennie tajemnic Twojego życia w Różańcu świętym. Wyznajemy wiarę w potęgę Twojej miłości, która zdolna jest przemienić nawet najbardziej obojętne serca, jeśli tylko otworzą się na Ciebie. Ufamy mocno, że Miłość przemieni ten świat, który spragniony jest pokoju i miłości.

Śpiewa: Różańcowa Pani nieba ziemi…

Kapłan: W dzisiejszej modlitwie jednoczymy się z wszystkimi, którzy odmawiają Różaniec, a szczególnie z członkami Żywego Różańca w całej Polsce. Panie, chcemy wyśpiewać Ci nasze dziękczynienie, za dar tej modlitewnej wspólnoty. Dzięki Twojej łasce i wstawiennictwu Twej Najświętszej matki należy do niej rzesza ludzi wierzących w polskich diecezjach i parafiach. Prowadzeni przez Ducha Świętego rozważają tajemnicę Twego życia, wypraszają potrzebne łaski dla braci i sióstr, wspierają misyjne dzieło Kościoła, angażują się we wspólnocie parafialnej.

Śpiew: Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie…

Osoba I

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty powierzyłeś Ojcu Świętemu Franciszkowi troskę o cały Kościół niosący światu orędzie Ewangelii i pielgrzymujący przez doczesność do życia wiecznego. Z wiarą polecamy Ci wszystkie intencje, które Papież nosi w swoim sercu, a szczególnie te, które poleca modlitwie całego Kościoła. W tym miesiącu modlimy się za wiernych świeckich – szczególnie za kobiety – aby na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół. Przez miłość Twego Syna, Jezusa Chrystusa, objawioną w tajemnicach Światła, racz spełnić nasze prośby.

Osoba II

Umocnieni w wierze przez rozważanie tajemnic światła prosimy Cię, najlepszy Ojcze, w intencjach, które Ty sam wzbudziłeś w naszych sercach:

  • Obdarz swoim ojcowskim błogosławieństwem Ojca Świętego Franciszka i wszystkich ludzi, których on polecił naszej modlitwie – Ciebie prosimy…
  • Boże wszechmogący, obdarz świat pokojem i błogosław wszystkim rodzinom – Ciebie prosimy…
  • Spraw, miłosierny Ojcze, aby każdy ochrzczony żył jak Twoje dziecko, każdy bierzmowany szedł do ludzi jako świadek Chrystusa, a każdy dorosły odkrył i wiernie wypełnił swoje powołanie – Ciebie prosimy…
  • Polecam Ci, Ojcze, sprawy, którymi żyje dziś Kościół i świat, diecezje i parafie, a także moi najbliżsi, których postawiłeś na mojej drodze życia – Ciebie prosimy…
  • Umocnij więź jedności między wiernymi i kapłanami, między kapłanami i naszym Biskupem N., między biskupami i naszym Papieżem Franciszkiem. W świecie rozdartym niezgodą niech Twój Kościół jaśnieje jako znak przyszłej jedności i pokoju – Ciebie prosimy…

Śpiew: refr. Hymnu ŻR: Święta Maryjo, Matko Różańcowa…

Kapłan: Rozważając tajemnice światła Różańca świętego, dziękujemy za dar życia i dzieła sługi Bożej Pauliny Jaricot i prosimy o rychłą beatyfikację założycielki Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Polecamy wraz z Ojcem Świętym całe misyjne dzieło Kościoła, aby Ewangelia Jezusa dotarła aż na krańce ziemi. Prosimy o rozwój dzieła Żywego Różańca w Polsce, w naszej diecezji i naszej parafii.

Różaniec

(Rozważania do poszczególnych tajemnic mogą czytać zelatorzy, a modlitwy „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” mogą odmawiać poszczególni członkowie róż. Teksty rozważań możemy zaczerpnąć z „Modlitewnika Żywego Różańca” czy październikowego numeru „Różańca”).

Osoba III

O Panie, trwamy w naszej modlitwie wdzięczności i uwielbienia. Uczyniłeś nam wielkie rzeczy i święte jest imię Twoje. Pragniemy dziś, w dniu szczególnej modlitwy członków Żywego różańca, klęcząc przed Tobą, dokonać naszego aktu zawierzenia Maryi.

Osoba IV

Bogarodzico Dziewico, Maryjo, Królowo Polski i Królowo Różańca Świętego!

Oddaję Ci siebie, moje modlitwy i prace, radości i cierpienia. Oddaję Ci moją obecność w Żywym Różańcu i wszystkie sprawy, które każdego dnia w modlitwie różańcowej polecam Bogu przez Twoje, Matko, wstawiennictwo. Pragnę razem z Tobą kontemplować oblicze Chrystusa, aby już teraz radować się i cierpieć razem z Nim w tajemnicach radosnych i bolesnych; aby słowem i czynem budować Królestwo Boże w tajemnicach światła, a w tajemnicach chwalebnych spodziewać się nagrody nieba.

Maryjo, pomóż mi wiernie spełniać zobowiązania wynikające z przynależności do Żywego Różańca i coraz bardziej kochać Twojego Syna i Ciebie. Amen.

Śpiew przed błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem: Przed tak wielkim Sakramentem…

Modlitwa

Błogosławieństwo

Śpiew po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem: Wielbię Ciebie…

Śpiew: Hymn Żywego Różańca…

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE – TAJEMNICE ŚWIATŁA

Autor: o. Maciej Okoński OP

1. TAJEMNICA ŚWIATŁA – CHRZEST JEZUSA W JORDANIE

 „A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie»” (Mt 3, 16-17) .

Jan Chrzciciel nie chciał ochrzcić Chrystusa. Czuł się niegodny. Człowiek nawet najbardziej święty nie może pełnić tak wielkich dzieł. A jednak okazuje się, że Bóg sam wybiera swoje narzędzia. Nasza misja w Kościele, zadania, które Bóg daje nam do spełnienia, nie są nam dane dlatego, że jesteśmy świetni. Powołanie polega na byciu wybranym. Bóg sam wybiera. On sam wie dlaczego właśnie takiego kogoś wybrał. Bóg jest naszym światłem, a nie odwrotnie.

2. TAJEMNICA ŚWIATŁA– CUD NA WESELU W KANIE GALILEJSKIEJ

„Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»” (J 2, 5).

Wydaje się, że Chrystus nie interesuje się losem biednych weselników. „Czy to moja lub Twoja sprawa niewiasto?” Czy aby na pewno ich los jest Mu obojętny. To tylko pozory. Robi tak dlatego, by nie być traktowanym jak magik. Pyta, czy rzeczywiście mi na Nim zależy, czy chcę za Nim iść. Dopiero wtedy, gdy zobaczy naszą wiarę, tak jak zobaczył wiarę Maryi, jest wstanie działać. Światło pojawia się, gdy człowiek uwierzy.

3. TAJEMNICA ŚWIATŁA – GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WEZWANIE DO NAWRÓCENIA

„Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości” (Mt 9, 35).

Po co Chrystus dokonuje cudów? Czy uzdrawia dlatego, by wzbudzić sensację, zdobyć rozgłos, by Go lubiano? Każdy cud, którego dokonał, ma nam uzmysłowić, kim On tak naprawdę jest. Cuda mają sprawić, że w końcu w Niego uwierzymy i nawrócimy się z naszych samolubnych dróg, że staniemy się Jego Królestwem.

4. TAJEMNICA ŚWIATŁA – PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

 „Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe. I zjawił się obłok, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!»” (Mk 9, 2. 7).

Jezus ukazuje uczniom swoją Boską chwałę. Dlaczego? Chce ich zaszokować, zmusić do posłuszeństwa, zmanipulować wielkością? Okazuje się, że Tabor zdarzył się dlatego, by uczniowie mieli siłę przejść przez inną górę – Golgotę. By umieli wrócić do Tego, którego opuścili w najtrudniejszym momencie. By przypomnieli sobie, kim jest –Bogiem mocy i miłości. Tabor rozświetla ciemność Golgoty.

5. TAJEMNICA ŚWIATŁA – USTANOWIENIE EUCHARYSTII

„A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje»” (Mk 14,22).

Kiedy znikają wszelkie światła. Kiedy wydaje się, że Kościół to tylko zbieranina małych i słabych ludzi, gdy zawodzi modlitwa, gdy nie widzimy sensu, zostaje jedno jedyne światło, które nigdy nie zgaśnie. Kawałek chleba, który jako jedyny tak naprawdę daje życie, podtrzymuje nadzieję, rozprasza ciemność, przywraca Kościołowi blask –Eucharystia, ta przedziwna obecność Chrystusa w naszej szarej, trudnej codzienności.

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.