Spodobało się Panu Bogu, aby II Ogólnopolski Kongres Różańcowy i X Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca odbyły się w przeddzień niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

Piątek i sobota 3 i 4 czerwca – spędzone na uczestniczeniu w Eucharystiach i wspólnotowych nabożeństwach, słuchaniu konferencji i świadectw, nocnym czuwaniu wraz z Matką przed obliczem Boga – stały się też naszym wielkim dziękczynieniem za dar beatyfikacji Pauliny Jaricot – założycielki Żywego Różańca oraz Dzieła Rozkrzewiania Wiary, którego 200. rocznicę świętowaliśmy podczas kongresowego spotkania.

W piątkowe południe Częstochowa przywitała nas rozpogodzonym niebem. Uczestnicy II Ogólnopolskiego Kongresu Różańcowego odróżniali się od innych pielgrzymów barwnymi chustami z wizerunkiem bł. Pauliny Jaricot. Mszy Świętej w kaplicy Cudownego Obrazu otwierającej to ważne wydarzenie przewodniczył ks. abp Wacław Depo, delegat KEP ds. Żywego Różańca.

Po Eucharystii rozpoczęło się sympozjum naukowe w auli Jana Pawła II. Gościem honorowym spotkania był sekretarz pomocniczy Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, prezydent Papieskich Dzieł Misyjnych abp Giovanni Pietro Dal Toso. Część wykładową poprzedziła wspólna modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Ks. dr Bogdan Michalski w odczycie Bł. Paulina Jaricot cała dla Kościoła, cała dla misji mówił o Założycielce Żywego Różańca jako tej, która „była zapatrzona w Kościół”, dodając, że dziś Kościół wpatruje się w nią. Była zakochana w Chrystusie, który działa w swoim Mistycznym Ciele. Pragnęła nieść Eucharystię wszystkim, którzy od niej odeszli. To z takich korzeni wyrosły jej dwa dzieła – modlitewne i misyjne – ściśle ze sobą powiązane jak dwie strony tej samej karty w dziejach zbawienia świata.

W prelekcji Różaniec modlitwą dla wszystkich dr Wincenty Łaszewski mówił o tym, że każdy z wyznawców Chrystusa jest powołany do tego, aby żyć w świecie sprawami Boga, nie świata. „Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata” (J 15, 19) – powiedział swym uczniom Jezus. Trzeba, abyśmy żyli słowem Syna Bożego, który stał się Człowiekiem w dziewiczym łonie Maryi. To właśnie Ona uczy nas coraz głębszego wchodzenia w tajemnice życia, nauczania, męki i zmartwychwstania Jezusa.

Ks. prof. Marek Tatar w wykładzie Różaniec – od kontemplacji do apostolatu głosił, że kontemplacja tajemnic różańcowych ma wynikać ze świadomości trwania z Maryją przed Bogiem. Po to, aby przez zgłębianie Tajemnicy Syna Bożego jednoczyć się z Nim coraz silniej – i dokonywać konfrontacji swego życia z Życiem, którym jest On. Wówczas Duch Święty działa w duszy człowieka, oczyszczając go. W ten sposób różaniec jako modlitwa kontemplacyjna kształtuje serca ludzi – a oni później przeobrażają świat. Tak rodzi się w Kościele wszelkie działanie apostolskie i misyjne.

JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI MARYJNYCH STOWARZYSZEŃ

Podsumowaniem sympozjum była prezentacja multimedialna wszystkich obecnych wspólnot: Żywego Różańca, Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, Bractwa Różańcowego oo. dominikanów, Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Sekretariatu Fatimskiego, Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci, Szkolnej Armii Różańcowej, Apostolatu Nowenny Pompejańskiej, Męskiego Różańca, Papieskich Dzieł Misyjnych, Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II, Rycerzy Kolumba, Żywego Różańca Rodziców, Gwiaździstej Procesji Różańcowej, Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, Wspólnoty Nieustającego Różańca Świętego, Jerycha Różańcowego oraz miesięcznika „Różaniec”. Uderzające, że we wszystkich wypowiedziach – nagrywanych przecież oddzielnie – przebijało jedno wspólne natchnienie: wypełnić prośbę Maryi z Fatimy. To właśnie te objawienia uwypuklają rolę różańca jako modlitwy misyjnej – dlatego że przywołują kontekst wołania o pokój i ratunek dla zatwardziałych grzeszników.

Wieczorem wyruszyliśmy z paulińskiej bazyliki na procesję różańcową w intencji rodzin. Prowadzeni przez naszych pasterzy, z różańcami w dłoniach, szliśmy szlakiem tajemnic światła – wielka, polska rodzina różańcowa, pod przewodnictwem ks. bp. Jana Piotrowskiego. Po procesji udaliśmy się na Apel jasnogórski z rozważaniem moderatora krajowego Żywego Różańca ks. dr. Jacka Gancarka. Po nim rozpoczęło się czuwanie – z bolesnymi tajemnicami w intencji pokoju. O godz. 23.00 Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Andrzej Przybylski. W koncelebrze wzięli udział licznie przybyli kapłani. Ksiądz Biskup w homilii zaznaczył, że Maryja jest Tą, w której obecności zstępuje Duch Święty – i to On uzdalnia nas do wszelkich działań w Kościele i świecie.

SERCE EWANGELIZACJI

Sobotni poranek powitał nas rzęsistą ulewą. W spływających z nieba strugach wody – znaku Bożego błogosławieństwa i łaski, bardzo czytelnym dla obecnych na jasnogórskim szczycie misjonarzy z południowych krajów – wysłuchaliśmy konferencji dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych ks. dr. Macieja Będzińskiego na temat: Żywy Różaniec wsparciem dla dzieła misyjnego. Podkreślił on, że modlitwa różańcowa zawsze była, jest i będzie sercem ewangelizacji. A misjonarzem jest każdy, kto w pełnej komunii z Jezusem, mocą Ducha Świętego głosi światu nie siebie, lecz Boga obecnego w Piśmie i w sakramentach świętych.

Po spotkaniu z Redakcją „Różańca” ks. Krzysztofa Czapla SAC rozpoczął medytację pierwszosobotnią. Radosną część modlitwy różańcowej poprowadzili misjonarze z pięciu kontynentów. Dwudniową modlitwę zakończyła uroczysta Msza Święta w intencji dziękczynnej za beatyfikację Pauliny Jaricot oraz za 200-lecie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, której przewodniczył abp. Dal Toso.

Karolina Kalinowska

***

Intelektualiści i szamani wszystkich epok, profesji i stanów głowili się nad lekarstwem na ludzki lęk. Tymczasem to Bóg ma panaceum na naszą bojaźń ‒ jest nim modlitwa różańcowa. Wiedziała o tym dobrze bł. Paulina Jaricot, córka bogatego kupca z Lyonu, założycielka dwóch wielkich dzieł ewangelizacyjnych Kościoła. Wiedział Bartłomiej Longo, adwokat i niegdyś satanista, ten od Nowenny pompejańskiej. Tą niezawodną drogą zawierzenia Maryi prowadzili polski Kościół papież Jan Paweł II, prymas Stefan Wyszyński i prymas August Hlond. To ten ostatni powiedział, że tylko różaniec uratuje Polskę.

Biała armia różańcowa rośnie w duchową siłę. Świadectwem tych słów były 3 i 4 czerwca 2022 r. W tym czasie Maryja Królowa Polski zgromadziła na Jasnej Górze przedstawicieli wszystkich stowarzyszeń, bractw i wspólnot praktykujących modlitwę różańcową. To było też wspaniałe spotkanie ludzi Kościoła w duchu dziękczynienia za beatyfikację (22 maja 2022 r.) Pauliny Jaricot, założycielki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary (PDRW) i Żywego Różańca (ŻR).

Ta świecka święta połączyła w sobie dwie dyspozycje duchowe z Ewangelii: postawę Marty i Marii. Bo nie ma owoców misji bez ufnej modlitwy i ofiary z siebie na wzór Pana Jezusa. Gdy umierała w opuszczeniu i nędzy, w samej Francji ‒ tak doświadczonej laicyzacją i wręcz prześladowaniem Kościoła ‒ było ponad dwa miliony członków ŻR.

Bł. Paulina Jaricot pragnęła „uczynić różaniec modlitwą wszystkich”. I takie też było hasło połączonych inicjatyw duchowych II Ogólnopolskiego Kongresu Różańcowego i X Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca. Pierwszy Kongres Różańcowy odbył się pięć lat wcześniej w sierpniu 2017 r., w stulecie objawień fatimskich. To wówczas postanowiono, że kolejne kongresy będą się odbywać co pięć lat.

Gość z Watykanu abp Giovanni Pietro Dal Toso, prezydent Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM), powiedział 4 czerwca na Jasnej Górze we wprowadzeniu do Mszy Świętej dziękczynnej za beatyfikację Pauliny Jaricot:

– Trzydzieści lat temu stałem tam, gdzie wy. Byłem na spotkaniu młodzieży z Janem Pawłem II. Po latach Opatrzność postawiła mnie tu znów, tym razem przy ołtarzu Pańskim…

MODLITWA DLA WSZYSTKICH

Dwudniowe spotkanie na Jasnej Górze zainaugurowała Msza Święta w kaplicy Matki Bożej, której przewodniczył abp Wacław Depo, delegat KEP ds. Stowarzyszenia Żywy Różaniec.

– Święty Jan Paweł II podkreślał, podobnie jak bł. Paulina Jaricot ‒ mówił podczas homilii pasterz częstochowski ‒ że różaniec nie jest praktyką pobożnościową należącą do przeszłości. To modlitwa wszystkich stanów i pokoleń.

Abp Depo zauważył dalej, że bł. prymasa Wyszyńskiego nie można zamykać tylko w portretach i aureolach świętych, ale wciąż na nowo odczytywać jego świadectwo. Gdy przyniesiono do mieszkania umierającego Prymasa obraz Matki Bożej, powiedział:

– Jej to zawdzięczam, że Boże miłosierdzie towarzyszyło mi zawsze i wszędzie, a szczególnie w najtrudniejszych chwilach.

Na zakończenie homilii abp Wacław Depo przytoczył poruszające świadectwo biskupa pomocniczego diecezji kamienieckiej na Ukrainie Radosława Zmitrowicza z wywiadu dla „Naszego Dziennika”:

– Słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że w okopach nie ma niewierzących. O modlitwę proszą dziś ci, którzy przedtem nie byli związani z Kościołem. To nie pozostawia wątpliwości, że ta wojna jest wielką walką duchową.

Po Mszy Świętej uczestnicy wydarzenia zgromadzili się w Auli Jana Pawła II, gdzie Koronką do Bożego Miłosierdzia rozpoczęły się konferencje. II Ogólnopolski Kongres Różańcowy otworzyli abp Giovanni Pietro Dal Toso oraz metropolita częstochowski.

Abp Dal Toso zwrócił uwagę, że to Paulina Jaricot zapoczątkowała duchową rewolucję wśród robotników francuskich. Paulina zaświadczyła w ten sposób, że modlitwa jest siłą napędową Kościoła i misji. Drugi aspekt życia i świętości Pauliny to wg abp. Dal Toso rola kobiet w życiu Kościoła, gdyż nasza wiara rodzi się z modlitwy matek i babć. Trzeci zaś to waga misji ewangelizacyjnej Kościoła. Kościół patrzy dziś na Paulinę i pokazuje moc Boga, który działa w sercach ludzi. To wielka nadzieja na przyszłość Kościoła… Święty Łukasz zapewnia wiernych: „Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw” (Łk 12, 2).

Pierwszy wykład – „Bł. Paulina Maria Jaricot cała dla Kościoła, cała dla misji” – wygłosił ks. dr Bogdan Michalski. Prelegent wskazał drogowskazy, jakie dziś Kościół odczytuje z jej życia, jakimi jest ewangelizacja ubogich, umęczonych pracą robotników. Paulina wzrastała w czasie prześladowań księży, którzy odmówili podpisania lojalki wobec władzy cywilnej Francji. Dlatego Paulinę ochrzcił w domu ksiądz, który pozostał wierny Kościołowi. Kolejny aspekt jej duchowości to posłuszeństwo spowiednikowi, stąd wziął się jej kult eucharystyczny. Paulina była przekonana, że PDRW i ŻR to środki powstrzymujące pęd ku bezbożności.

Dr Wincenty Łaszewski w wystąpieniu „Różaniec modlitwą dla wszystkich” wskazał na uniwersalizm modlitwy różańcowej. Mówił, że Maryja to po Eucharystii jedyna pewna i bezpieczna droga do zjednoczenia z Chrystusem. W czasie objawień fatimskich Maryja przedstawiła się jako Matka Boża Różańcowa. To jasne przesłanie z Fatimy, że wszystko zmieni się na Boże, gdy będzie różańcowe. Ks. prof. Marek Tatar przybliżył zasady kontemplacji i medytacji różańcowej. Bez Maryi wszystko w Kościele, a tym bardziej poza nim, obróci się w przeciwieństwo trwałego dobra. Ks. prof. Janusz Królikowski powiedział m.in., że tajemnice różańcowe są odpowiedzią na niepokoje współczesnego świata. Jak wielkie jest bogactwo charyzmatów wspólnot różańcowych, pokazał film przygotowany przez redakcję „Niedzieli”.

SERCE EWANGELIZACJI

Od refleksji teoretycznej uczestnicy kongresu przeszli do praktyki modlitwy różańcowej. Biskup Jan Piotrowski poprowadził procesję różańcową przy stacjach różańcowych na jasnogórskich błoniach. Po procesji udaliśmy się na Apel jasnogórski z rozważaniem moderatora krajowego ŻR ks. dr. Jacka Gancarka. Po nim rozpoczęło się czuwanie – z bolesnymi tajemnicami w intencji pokoju. O godz. 23.00 Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Andrzej Przybylski.

Sobotni program w całości miał miejsce przed szczytem jasnogórskim – wysłuchaliśmy konferencji dyrektora krajowego PDM ks. dr. Macieja Będzińskiego na temat: „Żywy Różaniec wsparciem dla dzieła misyjnego”. Podkreślił on, że modlitwa różańcowa zawsze była, jest i będzie sercem ewangelizacji. Po spotkaniu z redakcją „Różańca” ważnym punktem tegorocznego spotkania była pierwszosobotnia medytacja w duchu fatimskim poprowadzona przez ks. Krzysztofa Czaplę SAC. Radosną część modlitwy różańcowej poprowadzili misjonarze z pięciu kontynentów.

Całość zakończyła uroczysta Msza Święta w intencji dziękczynnej za beatyfikację Pauliny Jaricot oraz za 200-lecie PDRW, której przewodniczył abp. Dal Toso.

Niech podsumowaniem tego czasu będą słowa, które powiedział niegdyś kard. August Hlond: „Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję”.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

***

Nagrania udostępnione dzięki uprzejmości Radia Jasna Góra

abp Wacław Depo – Homilia

abp Giovanni Pietro Dal Toso – Otwarcie sympozjum

abp Wacław Depo – Otwarcie sympozjum

ks. dr Bogdan Michalski – Bł. Paulina Maria Jaricot cała dla Kościoła

dr Wincenty Łaszewski – Różaniec modlitwą dla wszystkich

ks. prof. Marek Tatar – Różaniec od kontemplacji do apostolatu

bp Andrzej Przybylski – Homilia

ks. Maciej Będziński – Żywy Różaniec wsparciem dzieła misyjnego

Spotkanie z redakcją „Różańca”

abp Giovanni Pietro Dal Toso – Homilia

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Paulina Jaricot Biografia

Paulina Jaricot Biografia
s. Cecilia Giacovelli

Niemało się natrudziłam, szukając sposobu, który pozwoliłby mi napisać biografię Marii Pauliny Jaricot, zważywszy, że wielu innych przede mną już próbowało to uczynić. Czy zacząć od omówienia sytuacji rodzinnej? Paulina — i tak bym zaczęła — otrzymała łaskę przyjścia na świat i wzrastania na łonie rodziny głęboko katolickiej, przejmując od niej godną uwagi mądrość chrześcijańską...

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.