Konspekt spotkania kółka różańcowego

Konspekt spotkania kółka różańcowego z wymianą tajemnic różańcowych

Propozycję konspektu dla członków kół Żywego Różańca na każdy miesiąc można znaleźć w czasopiśmie „Różaniec”, wydawanym przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Korzystanie z niego jest dużym udogodnieniem, zarówno dla księży moderatorów, jak i zelatorów, którzy w oparciu o tak przygotowany konspekt mogą prowadzić miesięczne spotkanie z wymianą tajemnic różańcowych, dodając jedynie bieżące sprawy z życia swojej wspólnoty parafialnej.

A oto ogólny zarys takiego konspektu:

Konspekt spotkania kółka różańcowego z wymianą tajemnic różańcowych

• Pieśń na rozpoczęcie. Powinna odpowiadać okresowi liturgicznemu, jaki przeżywamy w tym czasie w Kościele. Tutaj pomocne będą śpiewniki, w których na ogół układ pieśni jest dopasowany do okoliczności. I tak np. w Adwencie można zaintonować Archanioł Boży, Gabriel, w okresie Bożego Narodzenia – kolędę, w Wielkim Poście – Matko Najświętsza, do Serca Twego, w czasie zwykłym (w zależności od miesiąca) – w maju Chwalcie łąki umajone, w lipcu Jak szczęśliwa Polska cała itd.

• Słowo wstępne – kapłan lub zelatorka. Można odczytać niewielki fragment (ok. 10 zdań) Listu apostolskiego o różańcu bł. Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae (dostępny jest na stronie internetowej www.rozaniec.eu) lub książki będącej jego opracowaniem czy też innej dotyczącej pobożności maryjnej i modlitwy różańcowej – najlepiej zasięgnąć rady kapłana.

• Podanie intencji modlitewnych:

– Papieskich Intencji Apostolstwa Modlitwy – ogólnej i misyjnej: należy je przeczytać i wyjaśnić, o ile mamy dostęp do takiego źródła (intencje te znajdują się na stronie internetowej www.rozaniec.eu oraz w konspekcie załączonym do „Różańca”)

– wspólnych intencji: Modlimy się także w naszych intencjach: …………. (zachęcić do głośnego wypowiedzenia intencji, np. o zdrowie dla chorych…)

• Różaniec: rozważmy przynajmniej jedną tajemnicę różańca – dobieramy tę, która najbardziej odpowiada danemu miesiącowi i okresowi liturgicznemu.

Zelatorka. Odczytuje krótkie rozważanie do tajemnicy (można wykorzystać zamieszczane w „Różańcu” rozważania 4 części różańca – co miesiąc inne).
– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu…
– Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
Modlitwa za zmarłych członków kółka różańcowego …………. (wymienić) – Wieczny odpoczynek…

• Konferencja: prowadzi ją kapłan lub zelatorka odczytuje z „Różańca”. Jeśli nie mamy przygotowanej konferencji, można odczytać fragment Ewangelii, np. co miesiąc inną przypowieść. Obecnie jest wiele publikacji z komentarzami do Pisma Świętego (opatrzonych Imprimatur), którymi możemy się w tym celu posłużyć, a także książek o tematyce religijnej. W wyborze takiej lektury warto zaczerpnąć rady kapłana.

• Z życia Kościoła: należy zapowiedzieć lub przypomnieć okres liturgiczny, który się rozpoczyna/ął, korzystając z kalendarza, zapowiedzieć zbliżające się uroczystości i święta, rocznice i ważne wydarzenia, np.:
– Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w styczniu
– Dzień Chorego w lutym
– Święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim
– Tydzień Misyjny w październiku

• Z życia parafii: podobnie jak przy wydarzeniach z życia Kościoła, ale z konkretnymi wskazaniami według potrzeb lokalnej wspólnoty, np.:
– w Adwencie pomoc w rozprowadzaniu świec Caritas czy opłatka na wigilijny stół
– z okazji Dnia Chorego nawiedzenie osób chorych
– pomoc w przygotowaniu procesji rezurekcyjnej czy Bożego Ciała
– w maju pielęgnowanie śpiewu litanii loretańskiej w kościele czy przy kapliczkach przydrożnych oraz zadbanie o ich wygląd
Wydarzenia z życia Kościoła i parafii są zaproszeniem do modlitwy i aktywnego włączenia się członków róży, na ile jest to możliwe, w porozumieniu z miejscowym Ks. Proboszczem.

• Modlitwa: przebogata jest biblioteka tekstów błogosławionych i świętych, którzy modlili się w różnych potrzebach, np. o poszanowanie ludzkiego życia, za rodzinę, za Ojczyznę, o pokój na świecie, o powołania kapłańskie i zakonne, o dobrą śmierć itd.

• Słowo i błogosławieństwo kapłana.

• Śpiew na zakończenie: podobnie jak pieśń na rozpoczęcie. I tak np. w Adwencie można zaintonować Niebiosa, Rosę spuście nam z góry, w okresie Bożego Narodzenia – kolędę, w Wielkim Poście – Zbawienie przyszło przez krzyż, w czasie zwykłym (w zależności od miesiąca) – we wrześniu My chcemy Boga, Panno święta, w sierpniu Jest zakątek na tej ziemi w listopadzie, Boże coś Polskę, itd.

• Wymiana tajemnic różańcowych i podanie aktualnych spraw dotyczących naszej róży różańcowej (sprawdzenie obecności, kto jest chory, komu trzeba pomóc itp.).


Partnerzy medialni