Duchu Święty, przyjdź i odnów swój Kościół! Niech miłość Serca Jezusowego zjednoczy nas na nowo! Niech Bóg zakróluje w naszych rodzinach, miejscach pracy, edukacji, polityce, we wszystkich dziedzinach życia! Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi!

TAJEMNICE RADOSNE

Niepokalane Serce Maryi drogą do Najświętszego Serca Jezusa

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone… Odwiecznym pragnieniem Boga jest obdarowanie ludzi swoim życiem. Dlatego stworzył nas z miłości, a gdy przez grzech pierworodny utraciliśmy to życie łaski, Syn Boży stał się Człowiekiem, aby nam je przywrócić.

Patrzmy, jak w Synu Bóg umiłował świat!

Wiele tysięcy lat ludzkość wyczekiwała Zbawiciela. Patriarchowie, prorocy, sprawiedliwi wypatrywali Go z tęsknotą, ale dopiero Niepokalana, Ona jedna, była godna zamknąć w swym łonie Nieskończonego. Cud niepojęty! Tajemnica niezgłębiona! Któż pozna i pojmie zjednoczenie Najświętszego Serca Boga-Człowieka z Niepokalanym Sercem Jego Matki!

Rozpoczyna się królestwo miłości Serca Jezusowego, a Jego panowaniu nie będzie końca (Łk 1, 33b). Jezus chce ze swoją miłością przychodzić do serc ludzkich i mieszkać w nich. Lecz czy one są w stanie godnie odpowiedzieć na Jego dar? Nie trzeba się jednak trapić – Maryja potrafi wszystko naprawić, uzupełnić. Bądźmy tylko całkowicie Jej własnością. Idźmy do Najświętszego Serca Jezusa przez Maryję, z Maryją.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

O Niepokalane Serce Maryi, Świątynio Boga, Żywa Monstrancjo! Ty niesiesz Boga wybranym, do których On chce przyjść i przynieść światło poznania (jak Elżbiecie), radość i uświęcenie (jak Janowi), uzdrowienie (jak Zachariaszowi).

Na świecie rządzą przemoc i pieniądze, lecz Bóg okazuje swoją wszechmoc i władzę, przeprowadzając swe plany miłosierdzia, przez najmniejszych. On sam się uniżył, stając się Człowiekiem. Rozumie to Maryja i dlatego naśladuje swego Syna, stając się małą, ukrytą, chociaż pochodzi z królewskiego rodu Dawida i jest wykształcona w świątyni jerozolimskiej. Trójca Przenajświętsza znajduje radość, objawiając się najmniejszym i zwyciężając przez nich potęgę zła. Raduje się i Maryja, śpiewając Magnificat, w którym prorokuje, że Bóg strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych (Łk 1, 52).

Matko Najświętsza, włącz w swoje uwielbienie Pana naszą modlitwę, aby była miła Sercu Jezusa!

3. Narodzenie Pana Jezusa

Przedwieczne Słowo zstępuje z tronu chwały i rodzi się Dzieciątkiem. Niepojęty, wszechmocny Pan zbliża się do ludzi, staje się bezbronny, ubogi, aby nikt nie lękał się do Niego przyjść.

Czego się boisz, Herodzie? Czego się boicie, dzisiejsi herodowie? Króla sprawiedliwości, prawdy, pokoju i miłości?

Biegną do Niego ludzie prości ze swoimi ubogimi darami, aby złożyć Mu hołd. Z daleka przybywają Mędrcy-Królowie, aby wyznać, że On jest Królem, Bogiem i Człowiekiem – składając przed Nim złoto, kadzidło i mirrę. Jednym tajemnicę Wcielenia Syna Bożego objawiają aniołowie. Drugich do poznania Króla Królów prowadzi światło gwiazdy. Aniołowie głoszą chwałę Boga i pokój ludziom dobrej woli. Radość ogarnia tych, którzy rozpoznają i przyjmują Boga – jak wtedy, tak i dzisiaj. Jednak nie wszystkie drzwi były i są otwarte… Czy moje serce jest gotowe przyjąć Króla Miłości?

4. Ofiarowanie Pana Jezusa

Oto Ten przeznaczony jest (…) na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu (Łk 2, 34b-35).

Proroctwo starca Symeona wypełniało się przez całe życie Jezusa i dalej spełnia się w historii Kościoła. Często stworzenie sprzeciwia się Stwórcy, nie chce uznać królowania Boga i ginie na wieczność. Rozważmy wysiłek miłości Niepokalanego Serca Maryi, która objawia się w tylu miejscach świata, aby ratować dusze… A w zamian za to spotyka się często z lekceważeniem, obojętnością, wzgardą. Najświętsze Serce Jezusa pragnie, aby Serce Jego Matki było bardziej znane i miłowane, aby Jej wynagradzano za niewdzięczność.

5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Najświętsze Serce Jezusa chciało doświadczyć miłości rodzinnej. W ukryciu i ciszy domku nazaretańskiego dokonywały się tajemnice zjednoczenia trzech Serc – Jezusa, Maryi i Józefa…

Jezus jest posłuszny Ojcu Niebieskiemu, ale również Matce. To nauka dla nas, którzy chcemy być niezależni i wszystko robić po swojemu, a z tego wynika wiele konfliktów.

Jak znaleźć lekarstwo na problemy współczesnych rodzin? Zaprosić do nich Jezusa Chrystusa przez akt intronizacji. Najświętsze Serce Jezusa spełni wszystkie swoje obietnice, dane nam przez św. Małgorzatę Alacoque, i dokona tego, czego my ludzie nie jesteśmy w stanie zrobić.

Najświętsze Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami! Bądź Głową każdej rodziny! Zjednocz je wszystkie w miłości do Ciebie i obdarz pokojem!

Matko Najświętsza, bądź naszą Matką!

Zjednoczenie Serc Jezusa, Maryi i Józefa nie było jednak pozbawione bólu. Na poznanie tajemnicy pozostania 12-letniego Jezusa w świątyni potrzeba było czasu, modlitwy, rozważania. Sens tego wydarzenia został w pełni odsłonięty w przyszłości, gdy wolą Ojca stało się zjednoczenie Serc Jezusa i Maryi w cierpieniu, podczas trzech dni Męki.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie (Mt 3, 2). Prostujcie drogę Panu (Łk 3, 4b). Wydajcie godne owoce nawrócenia (Łk 3, 8) – wołał św. Jan Chrzciciel. Nawrócenie jest warunkiem wejścia do królestwa Bożego. Serce oczyszczone przez pokutę i sakramenty jest zdolne przyjąć łaskę.

Jezus przychodzi nad Jordan i przez przyjęcie chrztu pozwala zaliczyć się do grzeszników. Jest Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata (J 1, 29). Uprzedza i już przyjmuje „chrzest” swojej krwawej śmierci. Na to odpowiada głos Ojca: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie (Mt 3, 17).

Jezus bierze na siebie nasze grzechy, aby zadośćuczynić za nie Ojcu i przywrócić nam podobieństwo Boże, abyśmy stali się umiłowanymi dziećmi Ojca. Przez chrzest chrześcijanin zostaje sakramentalnie upodobniony do Chrystusa.

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali – zmiłuj się nad nami!

2. Cud w Kanie Galilejskiej

Szczęście królestwa Mesjańskiego, życie w niebie, w Biblii często porównywane jest do uczty. Wesele w Kanie jest właśnie symbolem królestwa Bożego, w którym Jezus poi wybranych winem swego życia. To życie łaski wyprasza nam Matka Najświętsza. To Ona, Wszechmoc Błagająca, Matka Miłosierdzia, przyspiesza przyjście królestwa Miłości. Maryja wie, że ma władzę nad Sercem Jezusa, i nie wątpi, słysząc pozorną odmowę, lecz mówi do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2, 5b).

Serce Maryi, z Sercem Jezusa najściślej zjednoczone, módl się za nami!

3. Głoszenie królestwa Bożego

Na kartach Ewangelii możemy znaleźć ponad 90 nauk Chrystusa o królestwie Bożym. Jakie jest to królestwo? Nie takie jak ziemskie państwa. To królestwo miłości, prawdy, sprawiedliwości i pokoju. Jezus nie panuje tak jak ziemscy władcy, lecz miłością zdobywa dusze. Ukazuje nam słowem i czynem, jak nas kocha. Mówi o radości z odnalezienia zagubionej owcy, przebacza jawnogrzesznicy, wzrusza się ludzkim cierpieniem, uzdrawiając i wskrzeszając. Jak miłosierny Samarytanin pochyla się nad nędzą fizyczną i duchową człowieka. Zaprasza wszystkich, aby weszli do Jego Królestwa, którego zalążkiem jest Kościół.

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami!

4. Przemienienie na górze Tabor

Na górze Tabor Chrystus ukazał przez chwilę swoją Boską chwałę. Trzej Apostołowie kontemplowali ją i chcieli pozostać tam na zawsze. Najświętsze Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, daj duszom poznać swoją chwałę! Daj mi się poznać!

Niektórzy święci mieli tę łaskę (św. Gertruda, św. Małgorzata, św. Faustyna). Nam Chrystus zostawił wizerunek swego Serca otoczonego światłem, płonącego ogniem miłości… Przez ten znak porusza zatwardziałe dusze. Dlatego chce, aby ci, którzy kochają i czczą Jezusa, umieszczali w swoich domach i miejscach publicznych obraz Jego Najświętszego Serca.

5. Ustanowienie Eucharystii

Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami… (Łk 22, 15).

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus odsłania uczucia swego Najświętszego Serca. Przez słowa i czyny ukazuje nieskończone pragnienie obdarowania człowieka swym życiem. Najpierw uniża się i jak sługa umywa uczniom nogi. Potem daje nowe przykazanie: abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował (por. J 13, 34).

Aż w końcu daje nam samego siebie w Eucharystii!

Jakie tajemnice skrywa Eucharystia?

Eucharystyczne Serce Jezusa, daj nam siebie poznać! Udziel nam takiej łaski, jaką otrzymał Twój umiłowany uczeń, gdy spoczywał na Twym Sercu.

TAJEMNICE BOLESNE

Zadośćuczynienie Najświętszemu Sercu Jezusa

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte…

Wielkość cierpień Najświętszego Serca Zbawiciela w Ogrójcu poznajemy po krwawym pocie na Jego ciele. Widział wszystkie grzechy od początku do końca świata i wziął je na siebie, aby zadośćuczynić Ojcu za nie, a nas odkupić. Widział też niewdzięczność ludzi, wzgardę dla swej miłości, zatracenie wielu…

Prosił uczniów, aby Mu towarzyszyli w modlitwie. Lecz oni spali… Samotnie konające Serce Boga-Człowieka czeka także na nas w każdy czwartek w godzinach Jego męki w Ogrójcu. Czy mam współczucie dla Zbawiciela? Czy podejmę adorację w intencji wynagrodzenia za moje grzechy, obojętność…?

2. Biczowanie Pana Jezusa

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników…

Zbawiciel dobrowolnie przyjmuje mękę biczowania, aby własną Krwią zadośćuczynić Ojcu za grzechy nieczystości, za straszliwe zbrodnie dzieciobójstwa…

Oczekuje od nas skruchy, pokuty, zadośćuczynienia… Niech Ofiara Chrystusa nie będzie daremna, lecz wyda owoce nawrócenia. Zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa (1 P 1, 18-19). Za wielką cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! (1 Kor 6, 20).

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami!

3. Cierniem ukoronowanie

Jezus wyśmiany jako Król.

Co czuł Zbawiciel, gdy stworzenie pluło Mu w twarz, naigrawało się z Niego? Ciernie wbijano nie tylko w Najświętszą Głowę, ale też w Serce Pana…

Teraz pragnie On zadośćuczynienia za tak wielkie upokorzenie – przez publiczny hołd, przez uznanie Go jako Pana i Króla. Taki akt, zwany intronizacją, wiąże się z zobowiązaniem do odważnego świadectwa i kierowania się prawem miłości we wszystkich dziedzinach życia.

4. Dźwiganie krzyża

Rozważmy zjednoczenie Najświętszego Serca Jezusa z Sercem Jego Matki – w bólu, miłości, posłuszeństwie woli Ojca, którą jest zbawienie ludzi przez Krzyż.

Jezus chce, aby Bolesne i Niepokalane Serce Maryi było czczone razem z Jego Sercem (dowiadujemy się tego z objawień fatimskich). Serce Najświętszej Matki, przebite mieczem boleści w czasie męki Syna, jest wciąż ranione cierniami niewdzięczności, lekceważenia, a nawet zniewagami. Jezus żąda wynagrodzenia. Oddajmy Jej swoje serca. Serce zwrócone ku sobie to niebezpieczna postawa. Kto jest Maryi i z Maryją, jak Jan, ten wytrwa z Panem na drodze krzyżowej i pozostanie Mu wierny do końca.

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

W tajemnicy ukrzyżowania najpełniej ukazuje się miłość Zbawiciela do Ojca i do ludzi. Każde słowo wypowiedziane z krzyża daje nam poznać uczucia Najświętszego Serca:

Jego pragnienie zbawienia dusz, gdy woła: Pragnę! (J 19, 28).

Jego miłosierdzie wobec oprawców zadających Mu okrutne cierpienia, gdy modli się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23, 34).

Jego miłość do pokutujących grzeszników, gdy obiecuje łotrowi: Dziś będziesz ze Mną w raju (Łk 23, 43).

Jego miłość do Kościoła i wybranych, gdy daje swoją Matkę.

Jego opuszczenie, aby przywrócić ludziom dziecięctwo Boże, gdy wypowiada bolesną skargę: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił (Mk 15, 34).

Patrzmy na konające Serce Jezusa, a potem przebite włócznią, z którego płynie Krew i Woda.

Słońce nie mogło znieść cierpienia Syna Bożego i zaćmiło się… Skała pękła… A czy serce człowieka skruszało? Setnik upadł na kolana, żołnierz przejrzał – a ja?

TAJEMNICE CHWALEBNE

Przyjdź królestwo Twoje!

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana (J 20, 20b). Zmartwychwstały Chrystus ukazał im swoje chwalebne rany, promieniejące światłem łaski, i Serce, z którego tryskają strumienie miłosierdzia. Nie wypominał im, że Go opuścili w czasie Męki, lecz obdarował nowym życiem. Nastało królestwo łaski. Jezus dał Apostołom władzę odpuszczania grzechów. Przed nami także stoją otworem bramy królestwa Bożego. Możemy do niego wejść przez sakramenty. Jeśli chcielibyśmy tak jak Tomasz zobaczyć i dotknąć rany Serca Jezusa, pomyślmy, że błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20, 29b).

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, bądź uwielbione!

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Pan Jezus wstąpił do nieba, aby przygotować nam miejsce. Jesteśmy Mistycznym Ciałem Chrystusa, świątynią, która jest budowana z żywych kamieni. Każdy ma swoje miejsce w Jego królestwie, ale jest też zespolony z innymi w Panu. Przez zjednoczenie z Nim odzwierciedla cząstkę Jego doskonałości. Ojciec widzi w nas swego Syna i ma w nas upodobanie. Miłuje Go w każdym z nas. Chrystus jedna wszystko – to, co w niebie, i to, co na ziemi.

Módlmy się: Przyjdź Królestwo Twoje i budujmy je już tu na ziemi przez pełnienie woli Bożej.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty was wszystkiego nauczy (J 14, 26).

Duch Święty przenika głębokości Boga samego. Może nam dać poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyśmy zostali napełnieni całą Pełnią Boga (por. Ef 3, 18-19).

Po zesłaniu Ducha Świętego to, co było niezrozumiałe w nauce Chrystusa, stało się jasne. Słabość natury i bojaźń ustąpiła miejsca mocy i męstwu. Duch Święty zjednoczył uczniów. Stali się jednym ciałem i jednym duchem. Poganie mówili: „Patrzcie, jak oni się miłują”. To nowe życie pociągało. Rósł Kościół, Królestwo Boże na ziemi. Nic nie zdołało odłączyć pierwszych uczniów od miłości Boga, która była rozlana w ich sercach przez Ducha Świętego – ani okrutne prześladowania, ani pokusy pogańskiego świata.

Duchu Święty, przyjdź i odnów swój Kościół! Niech miłość Serca Jezusowego zjednoczy nas na nowo! Niech Bóg zakróluje w naszych rodzinach, miejscach pracy, edukacji, polityce, we wszystkich dziedzinach życia!

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Ta, która jest pełna łaski, Niepokalana, Matka Chrystusa, wierna Służebnica od Nazaretu po Golgotę, została zabrana z duszą i ciałem do nieba. Radują się Jej pięknem aniołowie, ludzie pokładają w Niej nadzieję, szatani drżą z przerażenia na dźwięk Jej Imienia. Pełna chwały Córka Ojca, Matka Syna i Oblubienica Ducha Świętego nie zapomina o swych cierpiących dzieciach, pielgrzymujących wśród niebezpieczeństw do niebieskiej ojczyzny.

5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Wspaniałe wizje królowania Jezusa Chrystusa opisane w Apokalipsie św. Jana dają nam zaledwie niejasne pojęcie o Jego majestacie i chwale. Rzeczywistość ukazaną w symbolach poznamy w pełni dopiero wtedy, gdy ujrzymy Chrystusa przychodzącego powtórnie. Pierwsze Jego przyjście było ukryte, drugie będzie chwalebne.

Teraz przychodzi do nas jako Król Miłosierdzia, potem Sędzia sprawiedliwy.

Chrystus daje wiernej Matce uczestniczyć w swej władzy królewskiej. Nazywamy Ją Matką miłosierdzia, Pośredniczką łask. Uciekajmy się do Niej, abyśmy mogli stanowić część Jej korony i usłyszeć z ust Jej Syna: Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! (Mt 25, 34).

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.