Modlitwa o beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot i o rozwój dzieła Żywego Różańca w Polsce – 24 października 2019 r.

Propozycja nabożeństwa różańcowego

Śpiew na rozpoczęcie: Zawitaj, Królowo Różańca świętego…

Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu: O mój Jezu, w Hostii skryty…

Kapłan: Papież Franciszek, ogłaszając październik tego roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, nazywa modlitwę duszą wszelkiej misji. Nic więc dziwnego, że nasza założycielka Paulina Jaricot, kiedy zapoczątkowała Dzieło Rozkrzewiania Wiary, pomyślała zaraz o wsparciu tego dzieła przez modlitwę. Pisała: „modlitwa jest potężnym motorem, który daje odczuć swoją moc na wszystkich krańcach świata. (…) Modlitwa to królestwo Boga w naszym wnętrzu, obejmuje wszystkich w niebie, na ziemi, w czyśćcu; krępuje łańcuchami demony, triumfuje nad Bożą sprawiedliwością, która nie może jej odmówić cudów swojego Miłosierdzia”. Tak powstało Stowarzyszenie Żywego Różańca.

W każdym miesiącu Ojciec Święty wskazuje w intencji Apostolstwa Modlitwy na sprawy całego Kościoła. Prosi nas o modlitwę za bogatych i biednych, za Afrykę i za Europę. Troszczy się o kapłanów i osoby życia konsekrowanego, o świętość małżeństw i wiarę ludzi młodych. Dostrzega problemy społeczne i ekonomiczne, które są tak ważne dla zwykłego człowieka, często bezbronnego i zdanego na samego siebie. Ile razy rozważamy codzienną tajemnicę Różańca świętego, nasza modlitwa staje się „duszą wszelkiej misji”.

W trwającym Tygodniu Misyjnym, w łączności ze wspólnotami Żywego Różańca obecnymi niemal w każdej parafii w Polsce, trwamy dziś na modlitwie przed Tobą, Panie. „Żywy Różaniec, ta róża Maryi sprawia, że rzeczywiście stanowimy jedno, choć jest nas wielu – tak jak róża ma wiele płatków, różany krzew ma wiele róż, a ogród wiele krzewów”.

Panie Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, wyznajemy Ci naszą miłość, która wyraża się przez codzienne rozważanie tajemnic Twojego życia w Różańcu świętym. Wyznajemy wiarę w potęgę Twojej miłości, która jest zdolna przemienić nawet obojętne serca, jeśli tylko otworzą się na Ciebie. Ufamy mocno, że Miłość przemieni świat spragniony pokoju i miłości.

Śpiew: Różańcowa Pani nieba, ziemi…

Kapłan: Dziś, kiedy przeżywamy już po raz ósmy Ogólnopolski Dzień Modlitwy Żywego Różańca, łączymy się duchowo ze wszystkimi kołami (różami) Żywego Różańca w całej Polsce, aby dziękować Ci i uwielbiać Cię za życie i dzieła naszej założycielki, sługi Bożej Pauliny Jaricot (czyt. Żariko). Uwielbiamy Cię za dzieło Żywego Różańca i prosimy o jego rozwój w Polsce, w naszych diecezjach i parafiach. Prosimy o nowy zapał misyjny dla każdej i każdego z nas, skoro jako ochrzczeni wszyscy jesteśmy posłani, aby głosić Ewangelię.

Śpiew: Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie…

Osoba I

„Trzeba przyznać, że czasy, w których żyjemy, są bardzo ciężkie. Lód bezbożności tego stulecia wydaje się oziębiać powietrze, którym oddychają nasze serca. I niejako wbrew nam przywiązuje się do zewnętrznej strony naszych dusz tak, że potrzeba wielkiego umocnienia w cnocie, żeby nie dać się zaskoczyć przez zniechęcenie. Jezusowi jest teraz łatwiej niż kiedykolwiek udowodnić swoją miłość. Teraz gdy tyle serc Go nie zna, gdy tyle dusz, nawet pobożnych, nie chce Mu służyć, jeśli nie doznaje pociechy. Nasz Pan zdaje się mówić nam, wszystkim dzieciom Żywego Różańca to, co mówił swoim apostołom, kiedy Żydzi zgorszeni tym, że chce dać swoje Ciało na pokarm i swoją Krew jako napój, opuszczali szeregi Jego uczniów: «Czyż i wy chcecie odejść?» (J 6, 67)”.

Osoba II

„Spieszmy się pocieszyć dobrego Mistrza. Odpowiedzmy Mu wraz ze św. Piotrem: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego!» (J 6, 68).

Służmy Jezusowi z samej miłości do Niego: niech króluje, niech triumfuje, niech będzie kochany! Czyż nie jest to godna zazdrości nagroda dla każdego, kto kocha Jezusa Chrystusa?

Zakróluje przez swoją miłość, zatriumfuje przez swoje dobrodziejstwa, będzie kochany, ten Bóg godzien miłości, jeśli każde dziecko Różańca, wierne instrukcji zgromadzi się z innymi wokół Niepokalanej Maryi, aby za Jej wstawiennictwem, w imię tajemnic dobrego Mistrza, wyjednać nawrócenie grzeszników, pocieszenie Kościoła Świętego, rozkrzewianie wiary”.

Śpiew: Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę…

Osoba III

Panie, Jezu Chryste, Ty jesteś Królem całego świata, nadzieją i oczekiwaniem całych narodów. Wszystkich odkupiłeś drogocenną Krwią. Spojrzyj łaskawie na narody, które są rozrzucone po szerokim świecie i daj im poznanie Twojej prawdy. Spójrz, o Panie, tylko część ludzkości przyjęła Twoje Imię. Tylko część pełna wiary modli się do Ciebie. Pozwól, aby wszyscy ludzie Cię poznali, w Ciebie uwierzyli, Tobie służyli. Ty jesteś naszym życiem i zbawieniem, naszym zmartwychwstaniem, razem z Ojcem i Duchem Świętym, Jedyny Bóg na wieki. Amen.

Osoba IV

Spójrz, prosimy Cię Panie, na swoich misjonarzy, kapłanów i braci zakonnych, siostry zakonne i świeckich, którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo Twemu słowu i Twojej miłości. Podnoś ich na duchu. Swoim słowem i przykładem oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach. Niechaj im, Panie, towarzyszy sztandar Twojego krzyża. Niech on ich uczy w uciskach ducha ofiary, daje moc i pociechę w słabościach, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego – światło i wytrwanie. Uwieńcz ich prace takimi owocami, jakich sami gorąco pragną, nie szukając korzyści, ani dóbr tej ziemi. Niechaj zbawią dusze nieśmiertelne i sprowadzą do Ciebie niewierzących, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Amen.

Śpiew: (refren Hymnu ŻR) Święta Maryjo, Matko Różańcowa…

Kapłan: Rozważając tajemnice światła Różańca świętego, dziękujemy za dar życia i dzieła sługi Bożej Pauliny Jaricot. Prosimy o rychłą beatyfikację założycielki Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Polecamy Bogu wraz z Ojcem Świętym całe misyjne dzieło Kościoła, aby Ewangelia Jezusa dotarła aż na krańce ziemi. Prosimy o rozwój dzieła Żywego Różańca w Polsce, w naszej diecezji i naszej parafii.

Różaniec

(rozważania poszczególnych tajemnic mogą czytać zelatorzy, a modlitwy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo mogą odmawiać poszczególni członkowie róż)

Modlitwa papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny – październik 2019

Boże Ojcze, Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mt 16, 15). Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła. Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła. Spraw, byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Śpiew przed błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem: Przed tak wielkim Sakramentem…

Modlitwa

Błogosławieństwo

Śpiew po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem: Wielbię Ciebie

Śpiew: Hymn Żywego Różańca

TAJEMNICE ŚWIATŁA

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

„A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. (…) A oto głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3, 16-17) .

Przez chrzest rozpoczyna się działalność Pana Jezusa. Przez chrzest ma także rozpocząć się nasza działalność misyjna, ponieważ każdy z nas na mocy chrztu świętego „jest powołany, by być misjonarzem i świadkiem”. Tak nam nakazał Chrystus. „Duch Święty posyła zaś każdego ochrzczonego, aby głosił Chrystusa i dawał o Nim świadectwo wobec wszystkich narodów”. Jesteśmy zaproszeni przez Boga do współpracy z Nim „w zbawieniu każdego człowieka i całej ludzkości”. Czy wypełniam to zadanie? Czy jestem prawdziwym świadkiem Chrystusa? Czy w swoim środowisku nie wstydzę się wiary? Czy żyję nią na co dzień? Czy jestem przykładem radosnego chrześcijanina?

Módlmy się za nas wszystkich, abyśmy pamiętali, że jesteśmy misjonarzami i mamy za zadanie „ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa” (Ef 3, 8).

II. Cud w Kanie Galilejskiej

„Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»” (J 2, 5).

Obecność Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej była błogosławieństwem dla młodej pary. Jezus udzielił im swego daru. Maryja zaś mówi nie tylko do sług, lecz także do nas, abyśmy czynili wszystko, co mówi Chrystus. A co On nam mówi w tej tajemnicy? Abyśmy tym, co mamy od Niego, dzielili się z ludźmi. A co mamy najcenniejszego? Wiarę w Jezusa. Mamy głosić ją wszystkim ludziom i być dla nich „radosnym doświadczeniem żywej Obecności, która powinna być wyraźnie widoczna w życiu każdego wierzącego”. Ta tajemnica wskazuje nam także na rodzinę. Ma ona być „prawdziwą wspólnotą świadków, posłanych na misjęd gentes”. Każdy ochrzczony ma za zadanie „otworzyć serce na potrzeby tych, którzy pracując na misjach, żyją często w warunkach dramatycznego ubóstwa materialnego i duchowego”.

Módlmy się za misjonarzy, którzy czynią wszystko dla chwały Bożej, o moc i siłę dla nich, aby Maryja wskazywała im drogę.

III. Nauczanie o królestwie Bożym i wzywanie do nawrócenia

„Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości” (Mt 9, 35).

W tej tajemnicy Jezus uświadamia nam, że tak jak On głosił królestwo Boże, tak teraz my, otrzymawszy od Niego moc, mamy być Jego świadkami i głosić Słowo Boże wokół siebie – w szkole, pracy, wśród znajomych. „Im silniejsza i głębsza jest wiara, tym mocniej odczuwamy potrzebę przekazywania jej, dzielenia się nią, dawania o niej świadectwa”. Żeby innym ukazywać Boże królestwo, sami najpierw musimy je zgłębić i Nim żyć. „Głosząc Chrystusa i dając o Nim świadectwo, można odzyskać entuzjazm i odnaleźć drogę do życia bardziej ewangelicznego”. Przemieniając siebie, przemieniamy innych i zbliżamy się do Żywego Boga, o którym nauczamy i którego głosimy. „Przez pracę misyjną każdy członek Ludu Bożego na nowo rozbudza w sobie poczucie swojej tożsamości i głębiej uświadamia sobie, że nie można być prawdziwym chrześcijaninem, jeżeli się nie jest świadkiem”.

Módlmy się, abyśmy zawsze byli odważnymi świadkami Chrystusa w otaczającym nas świecie.

IV. Przemienienie na górze Tabor

„Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe (…). I zjawił się obłok (…), a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” (Mk 9, 2. 7).

Przemiana Jezusa ma być dla nas znakiem, abyśmy przemieniali swoje serca. Słowa Boga Ojca wskazują nam na to, że zawsze mamy słuchać Jezusa i za Nim podążać. „Jeżeli naprawdę poddamy się działaniu Ducha Świętego, będziemy umieli odtworzyć tajemnicę miłości, która w nas mieszka i promieniować nią na zewnątrz”. Musimy być otwarci na Jego działanie, aby stawać się misjonarzami i ewangelizatorami z Ducha Świętego. Aby głosić innym Chrystusa, musimy najpierw przemienić siebie, swoje myślenie i skierować serce ku Bogu. Od Niego mamy czerpać siłę do dawania świadectwa prawdziwie chrześcijańskiego. „Podobnie zaś jak Duch przemienił pierwszą wspólnotę uczniów w odważnych apostołów Chrystusa i oświeconych głosicieli Jego słowa, tak też nadal przygotowuje świadków Ewangelii, także w naszych czasach”.

Módlmy się o przemianę serc i nowy zapał świętości dla misjonarzy i wszystkich należących do wspólnoty chrześcijańskiej.

V. Ustanowienie Eucharystii

„A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: Bierzcie, to jest Ciało moje” (Mk 14, 22).

Jezus posila wszystkich misjonarzy swoim Ciałem, z Niego czerpią siłę do głoszenia Ewangelii. Każdy z nas ma być „znakiem i żywym odblaskiem Jezusa”. Mamy za zadanie głębiej przeżywać tajemnicę Chrystusa przez stałą łączność z Nim w Eucharystii. Wszyscy misjonarze mają być świadkami „głębokiej komunii, która jest odblaskiem życia Boga-Trójcy Świętej, posłuszeństwa i krzyża. Jednym słowem, mamy być świadkami świętości, «ludźmi błogosławieństw» powołanymi, aby stać się doskonałymi, jak doskonały jest Ojciec niebieski”. Aby pogłębić swoją wiarę i powołanie misyjne należy zawsze czerpać moc od Jezusa ukrytego w Eucharystii.

Módlmy się, aby przez posługę księży misjonarzy Chrystus pod postaciami Eucharystycznymi był obecny w sercach tych, do których udają się z posługą misyjną.

Oprac. ks. Szymon Mucha

(cytowane fragmenty pochodzą m.in. z rozważań Stanisława Szczepańca i ks. Pawła Wiatraka)

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.