Komunia święta jest modlitwą Boską.
Gdy wstępuje do nas Pan Jezus w Komunii świętej, słuchaj tej modlitwy wzniosłej, którą zanosi do Ojca swojego: „Ja jestem w nich, jak Ty jesteś we Mnie, aby się zespolili w jedno”.

Jezus Chrystus – Słowo w swym Ojcu i Boskie wyrażenie mądrości niestworzonej – raczy i w nas być Słowem i wyrażeniem Boskim naszych uczuć.
Jezus Chrystus w Ojcu swym jest z Nim zjednoczony świętymi węzłami odwiecznej miłości; a patrz, jak On rozlewa w duszach naszych Ducha swej miłości.

W każdej Komunii naszej SŁOWO BOŻE MÓWI W NAS, A DUCH ŚWIĘTY MIŁUJE W NAS.

Nie może być lepszej modlitwy od tej, którą zanosi dusza nasza natchniona przez Słowo Odwieczne i miłość Ducha Świętego.
Po Komunii świętej przysłuchuj się pilnie głosowi Bożemu w tobie brzmiącemu i rozpalaj serce twe w ogniu niebieskim, który cię trawi.
Czyż modliłaś się kiedy lepiej, aniżeli w chwili, gdy Zbawiciel miłośnie spoczął w twoim sercu, a Duch Święty ożywiał twego ducha?
Jest przywilejem każdej istoty rozumnej to, że czyn zdziałany w niej za skutecznym wpływem łaski Bożej jest pomimo to własnym jej czynem. Choć więc Słowo i Duch Święty łącznie modlą się w tobie, przecież i ty modlisz się z Nimi. Wówczas między Trójcą Przenajświętszą a tobą wytwarza się najściślejszy związek, który cię podnosi do Boga i wlewa w ciebie uczucia niebiańskie.

Myśli wybrane z broszur bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.