Przez pokutę sakramentalną nie tylko pozbywamy się kary zasłużonej, ale zaradzamy także złym skutkom grzechów, namiętności, pozbywamy się zgubnych nałogów, zatwardziałości serca, a co więcej, zdobywamy siłę powstrzymującą nas od dalszych upadków.

  • Oprócz wyznaczonej przez spowiednika pokuty, starajmy się o różne dobre uczynki, jak na przykład: dawanie jałmużny, odmawianie pacierzy, posty i umartwienia. Starajmy się również pozyskiwać odpusty.
  • Wszyscy częstej spowiedzi potrzebują – tak sprawiedliwi, jak i grzesznicy. Sprawiedliwi, aby wytrwali w dobrym życiu; grzesznicy, aby pokonali swe namiętności.
  • Nawrócenie i wytrwanie są to łaski, które od Boga, nie od nas zależą. Źródłem zwykłym tych obu łask jest sakrament pokuty.
  • Spowiedź częsta jest tak potrzebna i ważna jak zbawienie duszy.
  • Częsta spowiedź dopomaga do zachowania niewinności, ukształtowania charakteru, zaszczepienia pobożności i zapewnienia sobie korony niebieskiej.

Myśli wybrane z broszur bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.