CZUWANIE MODLITEWNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA I WSPÓLNOT RÓŻAŃCOWYCH W INTENCJI OJCZYZNY 10 LISTOPADA 2018 R. OD GODZ.18.00 DO 21.00

Rozpoczynamy Mszą świętą w intencji Ojczyzny (formularz w Mszale Rzymskim).

Śpiew: Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych
Śpiew: Jezusa ukrytego…
Wystawienie Najświętszego Sakramentu i czuwanie.

Kapłan: 100 lat temu spełniły się marzenie wielu pokoleń Polaków. Polska narodziła się na nowo, zdołała odeprzeć najazd sowiecki, wywalczyć niepodległość. Dziś zjednoczeni na modlitwie z całą rodziną różańcową w Polsce klękamy przed Tobą, Jezu, i zanosimy błaganie: „Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!”. Módlmy się podczas tego różańca szczególnie za umiłowaną Ojczyznę, za poległych przez wieki na polach bitewnych, w obozach koncentracyjnych, za wszystkich, którzy w obronie wolności ponieśli najwyższą cenę – własne życie. Uczcijmy ich pamięć. Módlmy się także za tych, którzy sprawują rządy w naszym kraju, o pomyślność dla naszej Ojczyzny, aby była Bogiem silna, aby żaden Polak nie wstydził się, że jest Polakiem.

Rozważamy tajemnice chwalebne Różańca świętego.

Schemat:

  1. Zapowiedź tajemnicy.
  2. Pieśń.
  3. Tekst o Ojczyźnie.
  4. Rozważanie tajemnicy.

ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

Pieśń: Jak szczęśliwa Polska cała…

Tekst o Ojczyźnie:
„Dla nas po Bogu największa miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. (…) Stąd istnieje obowiązek obrony kultury rodzimej. (…) Mamy obowiązek chrzcić i nauczać Naród polski oraz upominać się o uszanowanie naszej kultury rodzimej, narodowej, abyśmy nie musieli kochać najpierw wszystkich narodów, a potem dopiero na zakończenie, czasami od święta, i Polskę”.
sługa Boży St. Kard. Wyszyński

Rozważanie tajemnicy:
Sto lat temu Polska zmartwychwstała, wcześniej ukrzyżowana i złożona na ołtarzu chciwości wielkich tego świata. Twój Syn, Matko Najświętsza, zmartwychwstał, aby każdy z nas mógł narodzić się na nowo w niebieskiej Ojczyźnie, wielbiąc miłość, dobroć i miłosierdzie Boga Najwyższego. Polska zmartwychwstała, aby świat nie zapomniał o Jego zmartwychwstaniu. Wspomagaj nas, Maryjo, w tym mrówczym dziele głoszenia Dobrej Nowiny.

WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

Pieśń: Matko, Tyś Naród polski…

Tekst o Ojczyźnie:
„Tak, ty jesteś nieśmiertelny kraju moich przodków, Ojczyzno ukochana, Polsko moja! Nieśmiertelna przez twą odwieczną sławę, nieśmiertelna przez twoją sztukę i literaturę, która nie może być wymazana z pamięci narodów; nieśmiertelna przez miłość Ojczyzny, która żyje w sercach twych dzieci i która nie ma równej, śmiem to powiedzieć z czołem wzniesionym, ze szlachetną dumą!
Inne narody kochają bardzo swoją ojczyznę, kochają ją, gdyż jest wolna, dumna, bogata, ponieważ zapewnia im dobrobyt i wielkość, ale my ciebie kochamy, Ojczyzno moja, mimo że jesteś upokorzona, uciśniona. Kochamy cię, choć ta miłość, którą żywimy dla ciebie, przynosi nam często prześladowanie, zesłanie, więzienie i szubienicę”!
św. Urszula Ledóchowska

Rozważanie tajemnicy:
Wniebowstąpienie Twojego Syna, Maryjo, było dopełnieniem danej przez Boga obietnicy. Dało też wszystkim ludziom nadzieję na powrót do Ojczyzny niebieskiej. Oręduj za nami, Matko Najświętsza, aby polski Naród wypełnił powierzoną mu przez Boga misję i w wieczności radował się oglądaniem Oblicza Chrystusa.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Pieśń: Bóg się rodzi… (czwarta zwrotka Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą).

Tekst o Ojczyźnie:
„Jesteś nieśmiertelna, o moja Polsko, gdyż żyjesz w sercach twych dzieci. (…) My cierpimy, umieramy, ale przez śmierć idzie się ku zmartwychwstaniu. My umrzemy, ale ty zmartwychwstaniesz! Mimo naszych dzisiejszych cierpień, mimo agonii – patrz, twoje dzieci z miłością cię otaczają i śpiewają z nadzieją w sercu: «Jeszcze Polska nie zginęła!»”.
św. Urszula Ledóchowska

Rozważanie tajemnicy:
Duchu Święty, przyjdź – modlimy się podczas Mszy świętej. Maryjo, Matko i Opiekunko Narodu polskiego, otwieraj nasze serca na działanie Ducha Świętego, abyśmy mogli wypełnić powierzoną nam apostolską misję. Niech każdy Polak postępuje właśnie w tym Duchu, krocząc ścieżkami Pana i będąc Jego narzędziem w nawracaniu innych narodów, szczególnie w trudnym XXI w.

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową…

Tekst o Ojczyźnie:
„I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię «Polska» raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was: abyście mieli ufność nawet wbrew każdej słabości; abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało; abyście od Niego nigdy nie odstąpili; abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On «wyzwala» człowieka; abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „największa”, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia ani sensu”.
św. Jan Paweł II

Rozważanie tajemnicy:
Polacy są jedynym Narodem, którego Królowa z duszą i ciałem została wzięta do nieba. To wielkie wyróżnienie, ale i zobowiązanie, nakładające na nas słodkie kajdany wolności i miłości. Najświętsza Panno, Pani Jasnogórska, wspomagaj nas nieustannie, abyśmy nigdy nie zaprzestali szerzenia Twoich dzieł na całym świecie, by zapanowała na nim tak bardzo upragniona cywilizacja miłości.

UKORONOWANIE MATKI BOŻEJ

Pieśń: Gwiazdo śliczna, wspaniała…

Tekst o Ojczyźnie:
„Ta moc ducha, moc sumień i serc, moc łaski i charakterów, jest szczególnie nieodzowna w waszym pokoleniu. Ta moc jest potrzebna, aby nie ulec pokusie rezygnacji, obojętności, zwątpienia czy wewnętrznej, jak to się mówi, emigracji; pokusie wielorakiej ucieczki od świata, od społeczeństwa, od życia, także ucieczki w znaczeniu dosłownym – opuszczania Ojczyzny; pokusie beznadziejności, która prowadzi do samozniszczenia własnej osobowości, własnego człowieczeństwa poprzez alkoholizm, narkomanię, nadużycia seksualne, szukanie doznań, wyżywanie się w sektach czy innych związkach, które są tak obce kulturze, tradycji i duchowi naszego narodu. Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje. Może czasem zazdrościmy Francuzom, Niemcom czy Amerykanom, że ich imię nie jest związane z takim kosztem historii. Że o wiele łatwiej są wolni. Podczas gdy nasza polska wolność tak bardzo kosztuje”.
św. Jan Paweł II

Rozważanie tajemnicy:
Pani Jasnogórska, kiedy zostałaś już ukoronowana w niebie, Naród polski ukoronował Cię tu, na ziemi. Z miłością i uwielbieniem poddał się Twojej władzy, aby nie błądzić w drodze do Chrystusa. Prowadź nas, Królowo, do życia wiecznego, do królestwa Twego umiłowanego Syna.

Śpiew: Pod Twą obronę… (pierwsza zwrotka).

Osoba I:
11 listopada to dzień, w którym obchodzimy narodowe Święto Niepodległości. Przypominamy sobie jakże trudne i bolesne dzieje naszego narodu.
– Rozdzierano Ojczyznę naszą – Polacy cierpieli, ale ufali.
– Wymazano Ojczyznę naszą z mapy Europy – Polacy cierpieli, ale ufali, organizowali się i mieli nadzieję.
– Gnębiono nas na różne sposoby, wynaradawiano i rozpijano – a Polacy odpowiedzieli sławnym listopadem i styczniem, walcząc i mając nadzieję.
– Po listopadzie i styczniu popłynęła polska krew, lochy się wypełniły, zaczęły się wywózki – Polacy cierpieli, modlili się i mieli nadzieję.
– Nie było języka polskiego w szkołach, w urzędach, na pocztach, w komisariatach, w wezwaniach i „ukazach” – a Polacy modlili się w języku ojczystym, w ukryciu czytali polskich wieszczów i mieli nadzieję.
– Zabroniono pielgrzymek, procesji i wieców – a Polacy gromadzili się w świątyniach, na cmentarzach, w kaplicach, salonach i mieli nadzieję…

Przyszedł 11 listopad 1918 roku. Ta data to symbol odrodzenia się państwa polskiego po 123 latach niewoli. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, gen. Haller, Korfanty, Wincenty Witos wykorzystali sprzyjający moment historii i zwieńczyli dzieło tych, którzy na sztandarach mieli wypisane słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Śpiew: Pod Twą obronę… (druga zwrotka).

Osoba II:
A ja Cię kocham, Polsko! Wbrew kłamcom i tchórzom;
wbrew szydercom i zdrajcom, łajdakom i wrogom.
Tyś dla mnie, Polsko, Matką, dumą i ostoją,
nadzieją oraz wiarą… Przyszłością i drogą…

A ja Cię kocham, Polsko! Tobie każde słowo,
każda myśl, gdy w pacierzu zwracam się do Boga.
Tyś, Matko, wśród kapliczek, katedr oraz krzyży
ucieczką i marzeniem, gdy nas rani trwoga.

A ja Cię kocham, Polsko! I dziękuję Panu
za każde doświadczenie rano i wieczorem
z Tymi, co ze mną idą razem do Ojczyzny,
niosąc Twojego Krzyża czułą metaforę.

A ja Cię kocham, Polsko! Za Twój los niełatwy,
za to, że na mnie czekasz wierna i cierpliwa.
Bądź, Matko, pozdrowiona o każdej godzinie,
oby nad Tobą Gwiazda Wolności świeciła.

A ja Cię kocham, Polsko! W imię Sióstr i Braci!
I naszych Przodków, co tworzyli niepodległe dzieje.
Tyś dla mnie, Polsko, pierwsza w modlitwie i czynie,
niech Bóg Cię błogosławi i daje nadzieję!

A ja Cię Kocham, Polsko! Przyjmij moje słowa
w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha.
Bóg, Honor i Ojczyzna niechaj będą zawsze
drogowskazem, którego każdy Polak słucha!
Kazimierz Józef Węgrzyn
Tekst za: http://cud1920.pl/1124/teraz-wegrzyn

Śpiew: Ojczyzno ma…

Osoba III:
Wysławiam Cię, Boże, za Twe Miłosierdzie
I dzięki składam Twej dobroci świętej
Za Polskę wolną i za Polskę dzielną,
Za cud nadziei, wiary niepojętej.

Dzięki Ci składam za ciszę o świcie,
Za siłę armat szopenowskich nut,
Za świętych ludzi, którzy nas prowadzą
Do Twoich jasnych, kryształowych wrót.

Za Jana Pawła drogę ku Twej chwale,
Za proste słowa siostry Faustyny,
Za Miłosierdzie płynące z ran Twoich,
Obmywające narodowe winy.

Niech wszechmoc Twoja ocali nas, Boże,
Niech dłoń Twa zamknie skargi i rozpacze,
Niech żyje Polska! A Ty nam błogosław!
Nie dopuść, Jezu, by było inaczej.

Klęcząc pod krzyżem, Chryste Zbawicielu,
Oddaję Tobie mój kraj umęczony,
Jutrznie, nieszpory i krzyżowe drogi,
I męczenników cierniowe korony.

Proszę Cię, Boże, o ludzi odważnych,
Silnych Twą łaską i dobrem wytrwałych,
Jeśli Ty z nami – któż przeciwko nam?
Jeśli Ty z nami – świat zmienimy cały.

Niechaj Ojczyzna miłością bogata
Schronienie daje tym, którzy bezdomni,
Niech Polska będzie krajem ludzi wolnych
I niech o Tobie, Boże, nie zapomni!
Anna Oliwińska-Wacko, „Psalm polski”
Tekst za: http://m.niedziela.pl/artykul/35913/Wyniki-konkursu-pt-%E2%80%9ENa-stulecie?page=3&per-page=1

Śpiew: O Panie, któryś jest na niebie…

Osoba IV:
Boże, w Trójcy Świętej Jedyny!
Dzięki łasce Chrztu Świętego nasza Ojczyzna od ponad tysiąca lat może cieszyć się Twoją łaskawością.
W latach wojen, niewoli, przemocy, w Tobie zawsze pokładaliśmy nadzieje i modliliśmy się z ufnością, wiedząc, że dla Ciebie „nie ma nic niemożliwego”. I Ty, Boże, nigdy nas nie opuściłeś. Dziękujemy Ci za dar wolności odzyskanej w 1918 roku, po ponadwiekowej niewoli. Boże, w swojej dobroci zesłałeś nam wielkich patronów i opiekunów duchowych na kolejne czasy próby. Św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Jan Paweł II, Czcigodny Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, bł. Ksiądz Jerzy Popiełuszko natchnieni Duchem Świętym, poprzez swą modlitewną odwagę dopomogli nam w odzyskaniu niepodległości po latach nazistowskiego i komunistycznego zniewolenia.
Dziękujemy Ci, że z naszej Ojczyzny, za pośrednictwem św. Siostry Faustyny, wyszła iskra Twojego Miłosierdzia, które, ufamy, ocali cały świat przed nowymi niebezpieczeństwami i zagrożeniami.
Przepraszamy Cię, Wszechmogący Boże, za wszelkie nasze grzechy, niewierności, sprzeciwianie się Twojej świętej woli. Za to, że nie zawsze potrafimy odróżnić dobro od zła, prawdę od fałszu. I docenić, jak wielkich darów nieustannie nam użyczasz.
Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, naszej Królowej, prosimy Cię, Boże, by Polska pozostała wierna swoim chrześcijańskim korzeniom. By nasza Ojczyzna była sprawiedliwym domem dla wszystkich ludzi dobrej woli.
Wysłuchaj, Panie, modlitwy nasze i pozwól nam cieszyć się pełnią wolności, sprawiedliwości i miłości wzajemnej. Daj nam Polskę spokojną i piękną, praworządną i silną.
Wspomóż nas, o dobry Ojcze, abyśmy nie ustawali w pielęgnowaniu i przekazywaniu kolejnym pokoleniom dziedzictwa, jakie pozostawił nam Święty Jan Paweł II. Amen.
Janusz Kotański, „Modlitwa za Ojczyznę”
Tekst za: http://m.niedziela.pl/artykul/35949/Modlitwy-nagrodzone-w-konkursie-Stulecie?page=4&per-page=1

Śpiew: Króluj nam, Chryste…

Osoba V:
Panie, „niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.
Naszej ziemi. Ojczystej ziemi.
Panie, daj nam ojczyznę silną wiarą w Ciebie, niech będzie zawsze wzorem Twojej chwały.
Daj wszystkim Polakom głęboką moc wiary, abyśmy jako naród byli jednością.
Chroń obywateli Polski przed grzechem zazdrości, zawiści, pychy i chciwości.
Prosimy Cię, uspokój nasze serca i wzmocnij ufność w Twoją miłość.
Daj mądrość rządzącym, a zgodę i sumienność obywatelom.
Panie, „niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.
Ziemi mojej młodości, którą zawierzam Tobie, byś chronił ją przed bezmyślnością, lenistwem i nieuczciwością.
Obdarz młodzież wrażliwością na potrzeby każdego człowieka,
naucz szacunku dla narodowego dziedzictwa i pobłogosław trud jego pomnażania.
Spraw, Panie, aby wszystkich Polaków napełnił duch wzajemnej życzliwości i głębokiego przebaczenia.
Panie, „niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.
Polskiej ziemi. Amen.
Julia Mączka, „Modlitwa za Ojczyznę”
Tekst za: http://www.niedziela.pl/artykul/35949/Modlitwy-nagrodzone-w-konkursie-Stulecie?page=2&per-page=1

Śpiew: Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę…

Kapłan: Św. Jan Paweł II mówił podczas drugiej pielgrzymki do Ojczyzny: „Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Natomiast czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo. Naród zaś jest przede wszystkim bogaty ludźmi. Bogaty człowiekiem. Bogaty młodzieżą! Bogaty każdym, który czuwa w imię prawdy, ona bowiem nadaje kształt miłości”.
Zanieśmy teraz modlitwę przyzywając, świętych i błogosławionych Polaków, których imiona zawiera Litania Narodu Polskiego:

Litania Narodu Polskiego
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie.
Nad narodem męczenników, zmiłuj się, Panie.
Nad ludem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się, Panie.
Jezu, nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nieskończenie mocny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami.
Maryjo, Bogurodzico, Królowo Polski, módl się za nami.
Święty Stanisławie, ojcze Ojczyzny, módl się za nami.
Święty Wojciechu, patronie Polski, módl się za nami.
Święci męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami.
Święty Brunonie Bonifacy z Kwerfurtu, apostole ziem polskich, módl się za nami.
Święty Andrzeju Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami.
Święty Ottonie, apostole Pomorza, módl się za nami.
Święty Cyrylu i Metody, apostołowie Słowian, módlcie się za nami.
Święty Kazimierzu, patronie Litwy, módl się za nami.
Święty Jozafacie, patronie Rusi, módl się za nami.
Święty Wacławie, patronie katedry wawelskiej, módl się za nami.
Święty Florianie, patronie Krakowa, módl się za nami.
Święty Jacku Odrowążu, apostole Rusi, módl się za nami.
Święta Jadwigo, królowo, Matko Narodów, módl się za nami.
Święta Kingo, patronko Polski i Litwy oraz górników, módl się za nami.
Święta Jadwigo, patronko Śląska, módl się za nami.
Święty Janie z Dukli, patronie Korony i Litwy oraz rycerstwa polskiego, módl się za nami.
Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów, módl się za nami.
Święty Melchiorze Grodziecki, męczenniku z Koszyc, módl się za nami.
Święty Janie Sarkandrze, obrońco tajemnicy spowiedzi, módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży, módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo, męczenniku za wiarę, módl się za nami.
Święty Rafale Kalinowski, patronie Sybiraków, módl się za nami.
Święty Bracie Albercie, opiekunie biedoty krakowskiej, módl się za nami.
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze, pasterzu Kościoła przemyskiego, módl się za nami.
Święty Maksymilianie Kolbe, męczenniku z Auschwitz, módl się za nami.
Święta Faustyno Kowalska, apostołko Bożego Miłosierdzia, módl się za nami.
Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami.
Błogosławiony Bogumile, patronie archidiecezji gnieźnieńskiej, módl się za nami.
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, dziejopisarzu Polski, módl się za nami.
Błogosławiony Czesławie, patronie Wrocławia, módl się za nami.
Błogosławiona Bronisławo, patronko Śląska Opolskiego, módl się za nami.
Błogosławiony Sadoku wraz z czterdziestoma ośmioma męczennikami sandomierskimi, módlcie się za nami.
Błogosławiona Salomeo, wdowo i klarysko, księżno halicka, módl się za nami.
Błogosławiona Jolanto, patronko Gniezna, módl się za nami.
Błogosławiona Doroto z Mątowów, patronko diecezji chełmińskiej, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa, módl się za nami.
Błogosławiony Szymonie z Lipnicy, kaznodziejo prawdy, módl się za nami.
Błogosławiony Stanisławie Kazimierczyku, duszpasterzu krakowski, módl się za nami.
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, patronie Warszawy, módl się za nami.
Błogosławiona Regino Protmann, wyznawczyni Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, módl się za nami.
Błogosławiony Rafale Chyliński, patronie ubogich i chorych, módl się za nami.
Błogosławiony Edmundzie Bojanowski, świecki apostole ludu, módl się za nami.
Błogosławiony Wincenty Lewoniuku wraz dwunastoma męczennikami unickimi z Pratulina, módlcie się za nami.
Błogosławiona Anielo Truszkowska, patronko doskonalszego posłuszeństwa Bogu, módl się za nami.
Błogosławiona Franciszko Siedliska, apostołko życia Najświętszej Rodziny z Nazaretu, módl się za nami.
Błogosławiona Marcelino Darowska, apostołko Bożej obecności w działaniu, módl się za nami.
Błogosławiona Karolino Kózkówno, dziewico i męczennico, módl się za nami.
Błogosławiony Wacławie Honoracie Koźmiński, obdarzony darem Bożego powołania, módl się za nami.
Błogosławiona Anielo Salawo, tercjarko franciszkańska, módl się za nami.
Błogosławiona Tereso Ledóchowska, matko Afrykanów, módl się za nami.
Błogosławiona Bernardyno Jabłońska, patronko ludzi opuszczonych i nieszczęśliwych, módl się za nami.
Błogosławiona Mario Karłowska, apostołko zagubionych moralnie, módl się za nami.
Błogosławiony Jerzy Matulewiczu, niestrudzony sługo Kościoła, módl się za nami.
Błogosławiona Urszulo Ledóchowska, apostołko służby Bożej, módl się za nami.
Błogosławiony Michale Kozalu, męczenniku obozów koncentracyjnych, módl się za nami.
Błogosławiona Bolesławo Lament, apostołko wśród prawosławnych, módl się za nami.
Błogosławiony Stefanie Frelichowski, duszpasterzu więźniów w obozach koncentracyjnych, módl się za nami.
Błogosławieni Antoni Julianie Nowowiejski, Henryku Kaczorowski, Anicecie Kopliński, Marianno Biernacka i pozostali sto czterej błogosławieni męczennicy, świadkowie wiary czasów II wojny światowej, módlcie się za nami.

Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej wybaw nas, Panie.
Od kajdan niewoli wybaw nas, Panie.
Od godziny zwątpienia wybaw nas, Panie.
Od podszeptów zdrady wybaw nas, Panie.
Od gnuśności naszej wybaw nas, Panie.
Od ducha niezgody wybaw nas, Panie.
Od nienawiści i złości wybaw nas, Panie.
Od wszelkiej złej woli wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej wybaw nas, Panie.

Winy królów naszych przebacz, o Panie.
Winy magnatów naszych przebacz, o Panie.
Winy szlachty naszej przebacz, o Panie.
Winy rządzących krajem przebacz, o Panie.
Winy kierujących ludem przebacz, o Panie.
Winy pasterzy naszych przebacz, o Panie.
Winy ludu naszego przebacz, o Panie.
Winy ojców i matek naszych przebacz, o Panie.
Winy braci i sióstr naszych przebacz, o Panie.
Winy całego Narodu polskiego przebacz, o Panie.

Głos krwi męczenników naszych usłysz, o Panie.
Głos krwi żołnierzy naszych usłysz, o Panie.
Brzęk pękających kajdan naszych usłysz, o Panie.
Płacz matek i żon usłysz, o Panie.
Płacz wdów i sierot usłysz, o Panie.
Płacz dzieci katowanych za polski pacierz usłysz, o Panie.
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny usłysz, o Panie.
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi usłysz, o Panie.
Wołanie krzywdzonego roboczego ludu usłysz, o Panie.
Cierpienia i trudy gnębionego w czasach wojen narodu usłysz, o Panie.
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych i łagrów usłysz, o Panie.
Jęki konających robotników Poznania, Wybrzeża, kopalni Wujek usłysz, o Panie.

Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych daj nam, o Panie.
Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy daj nam, o Panie.
Miłość Polski, Ojczyzny naszej daj nam, o Panie.
Męstwo, rozum, łagodność, solidarność daj nam, o Panie.
Wolność, chwałę, szczęście i pokój daj nam, o Panie.
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi daj nam, o Panie.
Wszystkie dary Ducha Świętego daj nam, o Panie.

Przez Narodzenie Twoje bohatera wielkiego wzbudź nam, o Panie.
Przez Bogurodzicę Ojca Świętego na długie lata zachowaj nam, o Pani.
Przez Najświętsze życie Twoje żyć dobrze naucz nas, o Panie.
Przez Krzyż i Mękę Twoją cierpienia nasze mężnie znosić daj, o Panie.
Przez Zmartwychwstanie Twoje z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie.
Przez Wniebowstąpienie Twoje Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie.
Przez Ducha Świętego Zesłanie ducha dobrego daj nam, o Panie.
Przez Miłosierdzie Twoje Ducha i tradycję Narodu zachować daj nam, o Panie.
Przez czystą świętej Jadwigi Królowej ofiarę w jedności i suwerenności naszą Polskę zachowaj, o Panie.
Przez cnoty wielkich Ojców naszych na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie.
Boże Piastów i Jagiellonów, nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Sobieskiego i Kościuszki, nie opuszczaj nas , o Panie.
Boże ojca Kordeckiego i ojca Kolbe, nie opuszczaj nas, o Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże Wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem. W obecnych czasach, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować wolność i suwerenność, prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, daj ufność w Twoją miłość, oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje Królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie, jak za czasów naszych Praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy. Panie Miłosierny, Panie Sprawiedliwy, Panie Wszechmocny. Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze tej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „bierzmowania dziejów”, udzielonego Narodowi przez św. Jana Pawła II w 1979 roku, Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski pozostawali zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie. Amen.

Pozostańmy w cichej adoracji i osobistej modlitwie.

Kapłan: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę:
wolną od przemocy,
wolną od zabijania nienarodzonych dzieci,
wolną od braku poszanowania przykazań Boskich,
wolną od nieuczciwych polityków,
wolną od zakłamania i fałszywych obietnic bez pokrycia składanych przez władze,
wolną od afer,
wolną od biedy i wyzysku,
wolną od naśmiewania się z wiary i Kościoła,
wolną od zakłamanych mediów,
„racz nam wrócić, Panie!”.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Śpiew:Bogurodzica…, Apel Jasnogórski, My chcemy Boga, Panno Święta…
oprac. ks. Szymon Mucha
krajowy moderator Żywego Różańca
tekst rozważań różańcowych: Anna Wiejak („Różaniec” nr 11(797) listopad 2018)

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.