Miłość jest możliwa i możemy ją realizować, bo jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Módlmy się za siebie nawzajem, aby Chrystus niósł nas na ramionach i byśmy uczyli się nosić jedni drugich.

TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie

Możemy oddawać cześć Maryi, ponieważ jest błogosławiona na zawsze. Jest błogosławiona, ponieważ jest zjednoczona z Bogiem, żyje z Bogiem i w Bogu. Przygotowała tu, na ziemi, mieszkanie dla Boga. Z ciałem i duszą stała się dla Niego mieszkaniem i w ten sposób otworzyła ziemię na niebo.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

Maryja staje przed nami jako znak pocieszenia, otuchy, nadziei. Zwraca się do nas słowami: „Miej odwagę podjąć ryzyko z Bogiem! Spróbuj! Nie lękaj się Go! Miej odwagę podjąć ryzyko wiary! Miej odwagę podjąć ryzyko dobroci! Miej odwagę podjąć ryzyko czystego serca! A zobaczysz, że życie twoje stanie się otwarte i promienne”.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Bóg stał się człowiekiem dla nas: każdego roku takie właśnie orędzie dociera z cichej stajenki betlejemskiej do najdalszych zakątków świata. Boże Narodzenie jest świętem światła i pokoju, jest dniem wewnętrznego zdumienia i radości, które ogarnia cały wszechświat, ponieważ „Bóg stał się człowiekiem”.

4. Ofiarowanie w świątyni

Nie lękajcie się Chrystusa! On niczego nie odbiera, a daje wszystko. Kto oddaje się Jemu, otrzymuje stokroć więcej. Tak, otwórzcie, na oścież drzwi Chrystusowi, a znajdziecie prawdziwe życie.

5. Odnalezienie Pana Jezusa

Początek każdego ludzkiego istnienia nie jest dziełem ślepego przypadku, ale Bożego zamysłu miłości. To właśnie objawił nam Jezus Chrystus, prawdziwy Syn Boży i doskonały człowiek. On wiedział, skąd pochodzi i skąd pochodzimy my wszyscy: z miłości Jego Ojca i Ojca naszego.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. Chrzest w Jordanie

Wyznanie wiary nie jest sumą zdań, nie jest jakąś teorią. Jego korzenie tkwią w wydarzeniu chrztu, w wydarzeniu spotkania Boga z człowiekiem. W tajemnicy chrztu Bóg pochyla się nad nami – ludźmi, wychodzi nam naprzeciw i w ten sposób sprawia, że zbliżamy się jedni do drugich. W ten sposób tworzy z nas wszystkich jedną wielką rodzinę w powszechnej wspólnocie Kościoła.

2. Wesele w Kanie Galilejskiej

Miłość jest możliwa i możemy ją realizować, bo jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Módlmy się za siebie nawzajem, aby Chrystus niósł nas na ramionach i byśmy uczyli się nosić jedni drugich.

3. Głoszenie królestwa Bożego

Pragniemy wciąż na nowo upraszać to zbawcze spojrzenie Jezusa: dla wszystkich, na których spoczywa w Kościele odpowiedzialność; dla wszystkich cierpiących z powodu zamętu panującego w naszych czasach; dla ludzi wielkich i małych. Panie, wciąż na nowo ogarniaj nas spojrzeniem, dźwigaj nas ze wszystkich upadków i bierz nas w swoje dobre ręce.

4. Przemienienie na górze Tabor

Tylko tam, gdzie widać Boga, naprawdę zaczyna się życie. Nie jesteśmy przypadkowym i pozbawionym sensu wytworem ewolucji. Każdy z nas jest owocem myśli Bożej. Każdy z nas jest chciany, każdy jest kochany, każdy jest niezbędny. Nie ma nic piękniejszego, niż zostać dosięgniętym, zaskoczonym przez Ewangelię, przez Chrystusa.

5. Ustanowienie Eucharystii

Zjednoczenie z Chrystusem jest jednocześnie zjednoczeniem z wszystkimi, którym On się daje. Nie mogę mieć Chrystusa tylko dla siebie samego; mogę do Niego należeć tylko w jedności z wszystkimi, którzy już stali się lub staną się Jego.

TAJEMNICE BOLESNE

1. Modlitwa w Ogrójcu

Nawet w „ciemnej dolinie”, o której mówi Psalmista, kiedy kusiciel popycha nas ku desperacji albo namawia, by pokładać złudne nadzieje w dziełach własnych rąk, Bóg czuwa nad nami i nas umacnia. Nawet w wielkim bólu, jakie niesie nędza, samotność, przemoc i głód, które gnębią bez wyjątku starych, dorosłych i dzieci, Bóg nie pozwala, by zapanowały ciemność i strach.

2. Biczowanie

Oto nowy sposób, jakim zwycięża Bóg – przemocy nie przeciwstawia większej przemocy. Na przemoc odpowiada jej przeciwieństwem – miłością do końca, krzyżem. Oto prosty sposób, jakim Bóg odnosi zwycięstwo: swą miłością – tylko tak jest to możliwe – stawia tamę przemocy.

3. Cierniem ukoronowanie

My, ludzie, żyjemy wyobcowani w słonej wodzie cierpienia i śmierci; w morzu ciemności pozbawionym światła. Sieć Ewangelii wydobywa nas z odmętów śmierci i przybliża do blasku Bożego światła, do prawdziwego życia.

4. Dźwiganie krzyża

Bóg, który stał się Barankiem, mówi nam, że świat zostaje zbawiony przez Ukrzyżowanego, a nie przez tych, którzy krzyżują. Cierpliwość Boga odkupiła świat, a niecierpliwość ludzi go niszczy.

5. Ukrzyżowanie

W tajemnicy Ukrzyżowanego dokonuje się owo zwrócenie Boga przeciwko samemu sobie, poprzez które On ofiarowuje siebie, by podnieść człowieka i go zbawić – jest to miłość w swej najbardziej radykalnej formie.

TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Zmartwychwstanie

Kościół jest żywy. Niesie w sobie przyszłość świata i dlatego ukazuje każdemu z nas drogę ku przyszłości. Kościół jest żywy i my to widzimy: zaznajemy radości, którą Zmartwychwstały obiecał swoim uczniom. Kościół jest żywy, bo żywy jest Chrystus, bo On naprawdę zmartwychwstał.

2. Wniebowstąpienie

Kto wierzy, nigdy nie jest sam. Bóg wychodzi nam naprzeciw. My także wyjdźmy mu na spotkanie, a następnie idźmy do innych ludzi. W miarę naszych możliwości nie pozwólmy, by jakiekolwiek dziecko Boga było samo.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Nie czynimy dobra jako niewolnicy, którzy nie są wolni, aby postępować inaczej, ale czynimy je, ponieważ osobiście ponosimy odpowiedzialność za świat; ponieważ kochamy prawdę i dobro, ponieważ kochamy samego Boga, a więc także Jego stworzenia. Oto prawdziwa wolność, do której chce nas doprowadzić Duch Święty.

4. Wniebowzięcie Maryi

Nawet pośród niezliczonych codziennych trudności nie powinniśmy tracić pogody ducha i pokoju. Świetlisty szlak Wniebowziętej jaśnieje jeszcze bardziej, kiedy wydaje się, że na horyzoncie gromadzą się ponure mroki cierpienia i przemocy. Jesteśmy pewni, że z wysoka Maryja strzeże naszych kroków z czułością i troską, uspokaja nas w godzinie ciemności i burzy oraz podtrzymuje nas swoją matczyną ręką.

5. Ukoronowanie Matki Bożej

Święta Maryjo, Matko Boża, pokaż nam Jezusa. Prowadź nas ku Niemu. Naucz nas, jak Go poznawać i kochać, abyśmy również mogli stać się zdolni do prawdziwej miłości i być źródłami wody żywej w spragnionym świecie.

Na podst. homilii i przemówień oprac. Hanna Karp

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.