O Maryjo, Matko moja, przez Ciebie zbawienie przyszło, niech przez Ciebie będę zbawiona. Twoją własnością jestem, niech Twoja będę na wieki. Ty we mnie czuj, kochaj, wypełniaj wszystko. Ty mną rządź I kieruj w każdej chwili.

TAJEMNICE RADOSNE

I. Zwiastowanie Maryi

Otóż i ty, moje drogie dziecko, kornie głowę schylaj pod wolą Pańską, niech te słowa: „Oto ja, służebnica Pańska”, będą głęboko w twoim sercu. Powtarzaj je często. Nie trap się tym, jeżeli czasem czujesz trudności, a nawet wstręt w jej wypełnianiu. To nie pochodzi ani ze złości serca twego, ani z uporu, ani z braku miłości Bożej, ale jedynie ze skażonej natury.

II. Nawiedzenie św. Elżbiety

Panie, jeśli mi nie dajesz uczucia Twojej miłości, jeśli nie mogę Cię kochać, daj mi miłość bliźniego! Daj, abym dla Ciebie drugich kochała. Daj mi cichość, łagodność, wyrozumienie dla drugich, zapomnienie o sobie. Bo mi szczególnie uśmiecha się ta ukryta, niczym pozornie nie objawiająca się doskonałość, bo ona jest naśladowaniem życia Jezusa i Maryi w Nazarecie.

III. Narodzenie Pana Jezusa

O Maryjo, Matko moja, przez Ciebie zbawienie przyszło, niech przez Ciebie będę zbawiona. Twoją własnością jestem, niech Twoja będę na wieki. Ty we mnie czuj, kochaj, wypełniaj wszystko. Ty mną rządź I kieruj w każdej chwili.

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

Kochać nazywa się dawać. A co? Wszystko, czego miłość wymaga. Dać prędko, bez żalu, z radością, pragnąc, żeby więcej od nas żądano, nigdy nie być zadowoloną z tego, co się daje, kiedy można dać więcej. Kochać to znosić dla miłości wszystko.

V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Ach! Ta utrata obecności Pańskiej, to straszne! Matka Najświętsza tylko trzy dni była pozbawiona obecności Jezusa, a jak bolała, z jakim utęsknieniem Go szukała. I ja Cię szukam, Panie, wszędzie, a ani na jedną sekundę znaleźć Cię nie mogę. Nie proszę Cię, Panie, o wielkie rzeczy, ale nie pozbawiaj mnie odczuwania Twojej obecności, kiedy spoczywasz w moim sercu. To jest jedyna i ciągła prośba, którą do Ciebie zanoszę.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Większej łaski pragnąć nie mogę, boś nie tylko Jego służebnicą, ale oblubienicą. Chyba tylko tego ci życzyć mogę, żebyś Mu wiernie i wytrwale służyła, abyś co dzień umierała w sobie, a żyła w Nim samym. Abyś doskonale połączyła się z Ojcem, tak jak Jezus Chrystus połączył się z Ojcem swoim.

II. Cud w Kanie Galilejskiej

Taki upadek ducha, że cudu potrzeba, abym powstać mogła, lecz dla Ciebie, Panie, nie ma rzeczy niemożliwych. Uczyniłeś cud na prośbę swej Matki. Maryjo, przyspiesz czas mojej przemiany, jak przyspieszyłaś w Kanie Galilejskiej. Matko, przemów za mną, pomnij, że jestem Twoją własnością.

III. Głoszenie królestwa Bożego

Nie zrażaj się, moje dziecko, że niewiele widzisz owoców swej pracy, wszakże wiesz, że Pan Jezus sam nauczał ludzi, a nie wszyscy usłuchali głosu Jego. Pamiętaj, że do nas należy praca, a do Pana Boga owoce tej pracy. Pan Jezus nagrodzi twoje poświęcenie. Ty bądź gotowa zawsze na zawołanie Pańskie, to jest spełniaj na każdą chwilę, co od ciebie wymaga, a o następną się nie kłopocz.

IV. Przemienienie na górze Tabor

Dlaczego nie masz odwagi opierać się wszystkim przeciwnościom? Bóg cię dotychczas nie opuścił, dlaczego miałby cię teraz opuścić. Tym bardziej że gorąco pragniesz oddać Mu się zupełnie. Nie przewiduj więc żadnych nieszczęść, nie lękaj się ich; może cię nigdy nie spotkają, a jeśli cię dotkną, Bóg cię wesprze. Nie obawiaj się, Bóg jest z tobą, ufaj Mu bezgranicznie. Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają.

V. Ustanowienie Eucharystii

Prosiłam Pana, aby sam mi powiedział, co mam uważać za największą łaskę, z czego największy będę musiała zdać rachunek. I przyszła mi myśl, że Najświętszy Sakrament jest największą łaską, bo w Nim jest Dawca wszelkiej łaski.

TAJEMNICE BOLESNE

I. Modlitwa w Ogrójcu

Sam Chrystus swoim przykładem chciał nas nauczyć i pocieszyć, abyśmy w życiu nie tracili ducha, gdy doświadczamy cierpienia. On, Wszechmocny, z miłości się poświęcił na śmierć – drżał, lękał się, a nawet prosił o oddalenie tego kielicha, gdy przyszła chwila spełnienia, a jednak wypełnił ofiarę. Otóż i ty, moje dziecko, nie lękaj się swojej chwilowej słabości; mam nadzieję, że raz uczyniwszy z siebie dobrowolną ofiarę, będziesz trwać w niej wiernie do końca.

II. Biczowanie Pana Jezusa

Podobnie jak Chrystus dla swoich ukochanych uczniów, tak ja dla ciebie nie proszę, aby oddalił albo uwolnił cię od cierpienia, ale aby dał ci łaskę przyjmowania go z radością. Spoglądaj na Chrystusa jako ofiarę i staraj się Go naśladować. Ten widok doda ci sity i odwagi.

III. Cierniem ukoronowanie

Nie przypatruj się ranom twej duszy, ale wołaj do Lekarza niebieskiego, aby te rany uleczył: O mój Jezu, miłosierdzia! O Jezu, bądź wola Twoja! Niech te króciutkie westchnienia będą powtarzane przez ciebie często. Na pewno zostaniesz wtedy wewnętrznie umocniona.

IV. Dźwiganie krzyża

Pragnij, moje dziecko, cierpieć, bo miłość bez cierpienia nie jest zaspokojona. Najchętniej staraj się ochotnie dźwigać te codzienne krzyżyki, których tak pełno w naszym życiu, a od których nikt z nas nie jest wolny. Miłość niech ci mówi: Kochaj i naśladuj cierpiącego Jezusa.

V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Okaż się godną Jego zaufania, okaż się godną imienia oblubienicy Ukrzyżowanego. Niech cię nie przymus, nie potrzeba rozciąga na krzyżu, ale miłość; nie ta miłość, która się objawia w pociechach, we łzach, ale w doskonałym i ochotnym wypełnieniu woli Bożej. Twoją pociechą niech będzie cierpienie bez żadnej pociechy w największym opuszczeniu na wzór twego Boskiego Oblubieńca, abyś z Nim mogła zawołać: „Wykonało się!”.

TAJEMNICE CHWALEBNE

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Pozwól mi, o Jezu, umrzeć z boleści, z tęsknoty i z miłości, a potem uczyń ze mną, co Ci się podoba. Pozwól mi tylko wiecznie Ciebie kochać. Wiecznie, jeśli chcesz, o Panie, cierpieć dla Ciebie, byle żyć Twą miłością. Twoją być na wieki i Twoją przenajświętszą wolę chwalić.

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Pan niech ci będzie wszędzie i zawsze wszystkim za wszystkich. Niech napełni duszę twoją wszelkimi pociechami. Niech cię obdarzy miłością pokorną, miłością wspaniałomyślną, która o sobie zapomina, miłością mocną, miłością cierpliwą, miłością gorliwą, która nigdy nie słabnie, miłością stałą, która nigdy nie ustaje. Takiej miłości pragnę dla ciebie.

III. Zesłanie Ducha Świętego

Prosisz mnie o radę, o naukę, ale czymże moje nauki będą przy nauce Ducha Świętego. Wolę więc zamilknąć i polecić cię Jezusowi, On cię wszystkiego nauczy i poprowadzi przez życie. Ja tylko Bogu za ciebie dziękuję i podziwiam w tobie działanie Jego łaski. Wiem, że to, co piszę, nie wbije cię w pychę i zarozumiałość. Razem wychwalajmy Bożą miłość, dobroć i miłosierdzie.

IV. Wniebowzięcie Maryi

Niech Maryja cię strzeże po wszystkie dni życia twego. Do Niej się uciekaj w każdej potrzebie, u Niej szukaj rady w każdej wątpliwości, pociechy w każdym cierpieniu. Ona niech ci wszystkich i wszystko zastąpi. Kochaj Ją jak dziecko, o Niej myśl ciągle, dla Niej pracuj, dla Niej cierp, na Jej rękach Bogu oddaj ducha.

V. Ukoronowanie Matki Bożej

Oddaję cię zupełnie pod duchową opiekę Przenajświętszej Maryi Panny. Przy Jej nogach, przy Jej Sercu ukrywam ciebie. Ona niech ci wymodli spełnienie pragnień twoich. Ona sama niech będzie Mistrzynią twej duszy i niech cię uspokoi, abyś się stała godną zyskać jak najprędzej to, co Pan Jezus przygotował dla ciebie, gdy już ci będzie wolno odpocząć u nóg Jego w tym życiu, za którym tęsknisz.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rosarium

Rosarium
Teresa Klonowska

Niezwykła głębia, a jednocześnie prostota – tak można scharakteryzować wiersze Teresy Klonowskiej. Rozmyślania nad tajemnicami różańcowymi prowadzą Czytelnika przez 20 tajemnic – radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych – skutecznie pomagając w rozważaniu i kontemplacji wydarzeń z życia Jezusa i Maryi. Warto prosić każdego dnia, by „nasze trwożne serca nie przestały pałać w drodze do Emaus”, jak napisała Autorka w jednym z utworów.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.