Czwórka wyjątkowych przewodników adwentowych tygodni zwraca nasze serca ku Temu, którego przyjście zapowiadają…

1. TYDZIEŃ PROROK IZAJASZ

„Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi z mocą” (Iz 40, 9-10).

Jego nawoływanie wzbudza także dzisiaj pragnienie wiary. A moc wiary przekracza wszelkie bariery i uzdalnia do ponoszenia ryzyka na drodze odkrywania prawdy o Bogu, który nieustannie objawia się w dziejach człowieka. Izajasz jest uważany za wielkiego proroka wiary, proroka jedynego, prawdziwego i najświętszego Boga. Głosząc Jego świętość i sprawiedliwość, stanowczo nawołuje do nawrócenia, zapowiada karę za niewierność Bogu, ale obiecuje także ocalenie małej, zdrowej cząstki, z której odrodzi się nowy, święty naród – ten sam, który krocząc w ciemnościach, ujrzał światłość wielką (por. Iz 9, 1).

Modlitwa św. Pawła VI o umocnienie wiary (fragment)

Panie, wierzę i chcę wierzyć w Ciebie. Panie, spraw, żeby wiara moja była pełna, bez zastrzeżeń, żeby przeniknęła moje myśli, mój sposób sądzenia o rzeczach Bożych i o rzeczach ludzkich. O Panie, spraw, żeby wiara moja była dobrowolna, to znaczy, żebym osobiście zgodził się na tę wiarę i przylgnął do niej, ażebym przyjął wszelkiego rodzaju wyrzeczenia i wszelkie obowiązki, jakie ona niesie z sobą; i żeby ta wiara wyrażała szczyty mojej osobowości. Wierzę w Ciebie, o Panie.

Prosząc o umocnienie wiary, możemy modlić się także Sekwencją do Ducha Świętego.

Uczynek: Wiara rodzi się ze słuchania. Pamiętajmy o codziennej 15-minutowej medytacji nad wybranym fragmentem Pisma Świętego, na przykład nad Ewangelią z dnia.

2. TYDZIEŃ ŚW. JAN CHRZCICIEL

„Wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną” (Ml 3, 1).

Wołanie na pustyni i prostowanie ścieżek to mało lukratywne zajęcie. I choć brzmi poetycko, wydaje się z góry skazane na niepowodzenie. Bliskość królestwa niebieskiego sprawia jednak, że nawrócenie trzeba głosić także w sposób, który przekracza pojęcie rozumu i wyobraźni, docierając nawet do miejsc, wydawać by się mogło jałowych, pustych i „nie do przejścia”. Droga dla Pana wymaga podjęcia każdego trudu, zwłaszcza tego, który zdaje się głupstwem w oczach ludzi. Jan wie, że drogi Pana nie są naszymi drogami. A to, co po ludzku wydaje się hiperaktywnością, po Bożemu może być zaledwie bladym minimalizmem.

Modlitwa św. Efrema o nawrócenie i dobrą spowiedź adwentową

Panie i Władco mojego życia, oddal ode mnie lenistwo, przygnębienie, żądzę władzy, puste słowa. Daj mi, swojemu słudze, ducha czystości, pokory, cierpliwości i miłości. Tak, Królu, pozwól mi ujrzeć me grzechy i nie sądzić mojego brata, Tyś bowiem jest błogosławiony na wieki wieków. Amen.

Możemy także odprawić 15-minutowy rachunek sumienia.

Uczynek: Przyprowadźmy w tym tygodniu jedną osobę na roraty lub zachęćmy do wspólnej modlitwy – tak przygotujemy Panu drogę do serca bliźniego.

3. TYDZIEŃ ŚW. JÓZEF

Oto anioł Pański ukazał mu się we śnie (Mt 1, 20).

Mógł pomyśleć, że wszystko mu się przyśniło, przywidziało ze zmęczenia i nadmiaru wrażeń, ot taki sygnał, że potrzeba „resetu” po stresującym tygodniu w warsztacie i nowinie usłyszanej od Maryi. Jednak Józef był człowiekiem sprawiedliwym, wsłuchanym w słowo Boga, niełatwo uległby płytkim wrażeniom i uczuciom. A „sprawiedliwy – jak tłumaczył św. Jan Paweł II – jest ten, kto się modli, kto żyje wiarą i stara się czynić dobro w każdej konkretnej sytuacji życiowej” (17.03.2002). Szczytem modlitwy Józefa była w końcu codzienna adoracja Boga, z którym przebywał pod jednym dachem przez wiele lat. Wiara, która karmi się taką modlitwą, to skarb, bez którego „wszelkie inne dobro narażone jest na ryzyko”. Nasz kontakt z Bogiem, coraz bliższy, codzienny, w pracy i we śnie, gwarantuje wypełnienie misji i osiągnięcie świętości, do której zostaliśmy powołani.

Modlitwa o umocnienie wiary w rodzinach

Boże dobry i miłosierny, polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. Błogosław nam, strzeż nas od złego, chroń w niebezpieczeństwie, zachowaj od nieszczęścia i umacniaj naszą wiarę. W smutku i cierpieniu daj ufną nadzieję. Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Możemy również odmówić Litanię do św. Józefa.

Uczynek: Znajdźmy czas na godzinę adoracji w ciszy przed Najświętszym Sakramentem.

4. TYDZIEŃ MATKA BOŻA

„Poczniesz i porodzisz Syna” (Łk 1, 31).

„Nie musisz wszystkiego rozumieć, wystarczy, że wszystko, co Bóg daje, kochasz” (bł. S. Wyszyński). Maryja uczy nas kochać wolę Bożą. Bo czy wszystko zrozumiała? Czy miała czas do namysłu i kalkulacji? Wydaje się, że było to niepotrzebne, bo przecież Bóg powiedział, co się wydarzy, czego od Niej oczekuje…
A my mamy trudniej, bo trzeba szukać w Piśmie Świętym, na modlitwie, w relacjach z ludźmi, w wydarzeniach. Jakoś do nas nie przychodzą anioły, nie mówią o wielkich sprawach. Czy aby na pewno? Bóg nie chce nikogo zwodzić, do każdego mówi jasno, tylko Boży głos nie może się przebić przez nasze hałaśliwe serca. Może też bardziej chcemy coś z tej Bożej woli mieć, niż pozostawać do Jego dyspozycji. Ciche i pokorne serce Maryi jest przestrzenią dla „wielkich rzeczy”, które uczynił Jej Najwyższy.

Modlitwa św. Ignacego Loyoli o radość służby

Słowo Odwieczne, Jednorodzony Synu Boży, proszę Cię, naucz mnie służyć Ci tak, jak tego jesteś godzien. Naucz mnie dawać, a nie liczyć, walczyć, a na rany nie zważać, pracować, a nie szukać spoczynku, ofiarować się, a nie szukać nagrody innej prócz poczucia, że spełniam Twoją najświętszą wolę. Amen.

Możemy też odmówić dziesiątek Różańca w intencjach Maryi – Ona najlepiej wie, jak przygotować nasze serca na przyjęcie Boga.

Uczynek: Odezwij się do przyjaciela, krewnego lub sąsiada, z którym dawno nie rozmawiałeś.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Lectio Divina na Każdy Dzień Roku Tom 1

Lectio Divina na Każdy Dzień Roku Tom 1
Giorgio Zevini, Pier Giordano Cabra

Jest to pierwszy tom kolekcji Lectio divina na każdy dzień roku, która będzie liczyła 17 tomów. Niniejszy tom to niezawodna pomoc wprowadzająca w tajniki modlitwy Słowem Bożym na każdy dzień Adwentu. Oparty jest na Słowie Bożym, zaczerpniętym z Lekcjonarza Mszalnego, które czyni z niego prawdziwą księgę wychowania w wierze i codziennej modlitwy.

Share.

Mgr lic. prawa kanonicznego, absolwentka Studium Życia Rodzinnego AL, dziennikarka, publicystka.