Pojednanie jest dłuższym procesem niż przebaczenie. W pojednanie z Bogiem wpisany jest wysiłek człowieka, jego droga nawracania się.

Sakrament pokuty nazywany jest słusznie sakramentem pojednania. To tutaj przez wyznanie grzechów i szczery żal następuje pojednanie naszego serca z Bogiem i Kościołem. Miłosierny Ojciec przebacza mój grzech i znów wraca radość bycia blisko z Tym, który pierwszy mnie ukochał i pragnie mojego szczęścia. Św. Jan Chryzostom, uznawany za jednego z największych Ojców Kościoła, w swojej homilii O szatanie kusicielu spośród licznych i różnorodnych dróg pojednania z Bogiem wyróżnia pięć: uznanie grzechów, darowanie bliźnim krzywd, modlitwę, jałmużnę i pokorę.

Dla św. Jana żyjącego w IV w. jednym z istotnych elementów duszpasterskiej troski były problemy związane z nawróceniem. Zależało mu przede wszystkim na ukazaniu słuchaczom, w jaki sposób mogą się spotkać ze Zbawcą, jak mogą przemienić swoje życie, jak odpowiedzieć na Boże wezwanie i jak wytrwać przy podjętych zobowiązaniach. Dlatego w jego ocenie te drogi są możliwe do przejścia dla każdego. Jednak zanim je wymieni, wychwala miłość Boga ofiarującą ludziom „lekarstwo nawrócenia”. Dla św. Jana Chryzostoma nawrócenie jest bowiem lekarstwem uwalniającym od zła i grzechu, wprowadzającym w niewypowiedziane bogactwo Bożego błogosławieństwa. Skoro mamy lekarstwo, warto w okresie Wielkiego Postu sięgnąć po nie, tym bardziej że jest „darmowe”, skuteczne i nie powoduje „skutków ubocznych”.

ks. Szymon Mucha

***

Czy chcecie, bym przypomniał drogi pojednania z Bogiem? Są liczne i różnorodne, a wszystkie prowadzą do nieba.

Pierwszą jest potępienie własnych grzechów. „Wyznaj najpierw swe grzechy, aby otrzymać usprawiedliwienie”. Dlatego prorok mówił: „Rzekłem: Wyznaję nieprawość moją wobec Pana, a Tyś darował winę mego serca”. Uznaj zatem swe grzechy. To wystarczy, aby Pan ci przebaczył. Kto bowiem wyznaje swe grzechy, niełatwo powróci do nich na nowo. Porusz swoje sumienie, twego wewnętrznego oskarżyciela, abyś nie spotkał oskarżyciela przed trybunałem Pana. Ta droga pojednania jest najlepsza.

Istnieje także druga, nie gorsza od poprzedniej, a mianowicie: nie pamiętać doznanych krzywd, panować nad gniewem, darować winy bliźnim. Tak czyniąc, otrzymamy odpuszczenie win, których dopuściliśmy się względem Pana. To drugi sposób oczyszczenia się z grzechów: „Jeśli bowiem – mówi Pan – przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski”.

Chcesz poznać trzecią drogę nawrócenia? Jest nią należyta, żarliwa, płynąca z głębi serca modlitwa.

Jeśli chcesz znać jeszcze czwartą, wymienię jałmużnę. Posiada naprawdę wielką moc.

Ponadto, jeśli ktoś postępuje z pokorą i skromnością, to taka jego postawa usuwa grzechy w nie mniejszym stopniu niż już wymienione. Świadkiem ów celnik, który nie mógł przynieść dobrych czynów, ale w ich miejsce ofiarował cnotę pokory, i w ten sposób uwolnił się od ciężkiego brzemienia grzechów.

Oto ukazaliśmy pięć dróg pojednania z Bogiem. Pierwsza polega na uznaniu grzechów, druga na darowaniu bliźnim krzywd, trzecia na modlitwie, czwarta prowadzi przez jałmużnę, piąta przez pokorę.

Nie bądź przeto bezczynny, ale codziennie postępuj tymi drogami. Są bowiem łatwe i ubóstwem nie możesz się wymawiać. Jeśli nawet żyjesz w wielkim niedostatku, możesz wyzbyć się gniewu, odznaczać się pokorą, modlić się wytrwale i wyznawać grzechy, a żadne ubóstwo nie będzie ci przeszkodą. Ale cóż mówię? Nawet na tej drodze pokuty, na której wypada dzielić się pieniędzmi (mam na myśli jałmużnę), ubóstwo nie przeszkadza w wypełnieniu przykazania. Pokazała to wdowa, która ofiarowała dwa pieniążki.

Skoro więc nauczyliśmy się sposobu leczenia naszej duszy, korzystajmy z tych lekarstw, abyśmy po odzyskaniu zdrowia mogli z ufnością przystąpić do świętego stołu, abyśmy z wielką radością podążali na spotkanie Chrystusa, Króla chwały, i na zawsze osiągnęli dobra wieczne przez łaskę, miłosierdzie i dobroć Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

św. Jan Chryzostom Homilia 2, 6, O szatanie kusicielu

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – LUTY 2024 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament Pokuty i Pojednania
ks. Piotr Pawlukiewicz

Niniejsza książeczka, wchodząca w skład serii „Droga do Nieba” to mały przewodnik i specyficzny elementarz. Autor dzieli się swoją wiedzą, przemyśleniami i doświadczeniem kapłańskim, ilustrując wybrane formuły katechizmowe przykładami z życia. Czyni to w formie prostej, przystępnej i barwnej, z myślą o najmłodszych czytelnikach. Książeczki z serii adresowane są do dzieci i młodzieży, ale można je polecić także rodzicom, jak również do wspólnej lektury rodzinnej.

Share.