TAJEMNICE RADOSNE

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus,

 1. którego wcielenie ogłosił Ci archanioł.
 2. który powołał Cię na swą Matkę;
 3. który pokornie oczekiwał Twej zgody;
 4. który obdarzył Cię Boskim zaufaniem;
 5. który w Tobie objawia Boską godność macierzyństwa;
 6. który wypełnił obietnice dane Adamowi i Ewie;
 7. który chciał być synem Niepokalanej;
 8. który dla nas przyjął człowieczeństwo;
 9. który jest Emmanuelem – „Bogiem z nami”;
 10. który począł się z Ducha Świętego

Święta Maryjo…
Chwała Ojcu…
O mój Jezu…

Nawiedzenie św. Elżbiety

 1. który natchnął Cię, byś pośpieszyła do Elżbiety;
 2. który pielgrzymował wraz z Tobą;
 3. który obdarzył Elżbietę duchem proroctwa;
 4. który objawił Ciebie jako Bogarodzicę;
 5. który uweselił Jana i jego matkę;
 6. który namaścił Jana na swego herolda;
 7. który napełnił Cię duchem wdzięczności;
 8. któremu wyśpiewałaś Magnificat;
 9. który wraz z Tobą posługuje bliźnim;
 10. który przez różaniec zmienia nasze serca.

Narodzenie Pana Jezusa

 1. dla którego nie było miejsca w gospodzie;
 2. który wybrał ubogą grotę i żłóbek;
 3. który narodził się z Matki – Dziewicy;
 4. któremu usługiwał sprawiedliwy Józef;
 5. którego wysławiali aniołowie niebiescy;
 6. którego objawiono prostym pasterzom;
 7. który nauczył Mędrców dziecięctwa Bożego;
 8. którego przeląkł się Herod;
 9. którego bronił i żywił św. Józef;
 10. który jest Barankiem Ofiarnym za grzechy świata.

Ofiarowanie Pana Jezusa

 1. którego wniesiono do świątyni króla Salomona;
 2. który jest Mądrością Przedwieczną;
 3. którego wywyższył Symeon;
 4. którego chwałę głosiła Anna;
 5. który objawia się wyczekującym Go;
 6. który objawia się ludziom pokornym;
 7. który oświeca pogan;
 8. który jest znakiem sprzeciwu;
 9. który stał się przyczyną Twych cierpień;
 10. któremu złożyłaś w ofierze swe życie.

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

 1. który pragnął być pielgrzymem;
 2. który wędrował wraz z Tobą i Józefem;
 3. który z Rodzicami składał ofiary;
 4. który słuchał nauczycieli Pisma;
 5. który odważnie zadawał pytania;
 6. który pozostał w Domu Ojca;
 7. którego trzy dni w bólu szukałaś;
 8. którego Józef odnalazł wśród uczonych;
 9. którego prawdę zachowałaś w sercu;
 10. który uczy nas słuchania i posłuszeństwa

TAJEMNICE ŚWIATŁA

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

 1. który przyszedł nad Jordan z grzesznikami;
 2. który pokornie prosił o chrzest;
 3. nad którym otworzyło się niebo;
 4. którego Ojciec obwieścił Synem Bożym;
 5. w którym Jan rozpoznał Baranka Bożego;
 6. na którego zstąpił Duch Boży;
 7. który uświęcił wodę naszego chrztu;
 8. który wziął na siebie nasze grzechy;
 9. za którym poszli uczniowie Jana;
 10. który w mocy Ducha podjął walkę z szatanem.

Cud w Kanie Galilejskiej

 1. który przyjął zaproszenie młodej pary;
 2. który przyszedł, aby służyć;
 3. który wysłuchuje próśb Maryi;
 4. który wydał rozkazy sługom;
 5. którego słowo przemieniło wodę w wino;
 6. w którego Boską moc uwierzyli uczniowie;
 7. który jest Miłosierdziem zatroskanym o człowieka;
 8. który objawia moc Ojca;
 9. który pragnie naszego zaufania;
 10. który kocha każdą rodzinę.

Głoszenie królestwa Bożego

 1. który uczy o Ojcu i Jego królestwie;
 2. który walczy z księciem kłamstwa;
 3. który do królowania zaprasza chorych i płaczących;
 4. który oczyszcza serca uczniów;
 5. który uczy dostrzegać działanie Boga w świecie;
 6. który ubogich obdarza udziałem w królestwie;
 7. który jest Księciem Pokoju;
 8. który błogosławi prześladowanych dla Jego imienia;
 9. który ratuje zgnębionych na duchu;
 10. który przynosi nadzieję grzesznikom.

Przemienienie na górze Tabor

 1. który przygotował uczniów na czas swej męki;
 2. który poprowadził Apostołów na górę wysoką;
 3. którego twarz zajaśniała jak słońce;
 4. któremu towarzyszyli najwięksi z proroków;
 5. który jest Synem umiłowanym Ojca Niebieskiego;
 6. któremu posłusznie służą Jego Apostołowie;
 7. który wyzwala uczniów ze strachu;
 8. który uzdalnia Apostołów do dalszej wędrówki;
 9. który rozpromienia nasze oblicza;
 10. który zaprasza nas do chwały świętych.

Ustanowienie Eucharystii

 1. który pragnie spożywać Paschę z uczniami;
 2. który jak sługa umył uczniom nogi;
 3. który prosi Ojca, byśmy poznali Jego miłość;
 4. który błaga o jedność Kościoła;
 5. który paschalny chleb uczynił swym Ciałem;
 6. który w swym Ciele wydaje się na ofiarę;
 7. który dał nam udział w Kielichu Przymierza;
 8. który Krew swą wylał za nasze grzechy;
 9. który nakazał sprawować Pamiątkę Jego Paschy;
 10. który jest pokarmem na życie wieczne.

TAJEMNICE BOLESNE

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

 1. który przyszedł do Ogrójca;
 2. który prosił uczniów o modlitwę;
 3. który w pokorze upadł na ziemię;
 4. który wypomniał uczniom małoduszność;
 5. który wyszedł naprzeciw wrogom;
 6. którego zdradliwie pocałował przyjaciel;
 7. który uzdrowił ucho Malchusa;
 8. który nakazał Piotrowi zaniechać walki;
 9. który uchronił i uwolnił uczniów;
 10. którego związano jak niewolnika.

Biczowanie Pana Jezusa

 1. którego Sanchedryn wydał Rzymianom;
 2. którego Piłat pytał o prawdę;
 3. w którego miejsce wybrali Barabasza;
 4. którego przywiązano do kamiennego słupa;
 5. którego kaci bili rózgami;
 6. który był bity rzemieniami;
 7. którego oprawcy smagali biczami;
 8. który cierpliwie znosił tortury;
 9. którego Piłat ogłosił królem;
 10. w którego ranach jest nasze uzdrowienie.

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

 1. który przyjął koronę cierpienia;
 2. który przyjął szkarłatny płaszcz szyderstwa;
 3. którego berłem jest krucha trzcina;
 4. którego haniebnie opluwano;
 5. którego okrutnie szarpano i wyśmiewano;
 6. który współcierpi z wyszydzonymi;
 7. którego bluźnierczo nazwano królem;
 8. o którym powiedziano: „Oto człowiek!”;
 9. który jest wzorem cierpliwości w znoszeniu bólu;
 10. który nas uczy cichości w cierpieniu.

Dźwiganie krzyża

 1. którego przewrotnie na śmierć skazano;
 2. który poddał się ludzkiej władzy;
 3. który idąc z krzyżem, dał świadectwo;
 4. któremu towarzyszyła Matka Bolesna;
 5. który przyjął pomoc Szymona;
 6. który hojnie obdarował Weronikę;
 7. który uświęcił ulice Jeruzalem;
 8. który szedł na ofiarę jak cichy baranek;
 9. który nie wzgardził współczuciem niewiast;
 10. który uczy pokuty i wynagradzania.

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

 1. którego haniebnie obnażono;
 2. którego wywyższono ponad ziemię;
 3. który przyciąga do siebie grzeszników;
 4. który przywraca pokój między niebem a ziemią;
 5. który czeka cierpliwie na mój powrót do Niego;
 6. którego krzyż jest naszą chlubą;
 7. który uczy modlitwy za wrogów;
 8. który doświadczył opuszczenia od Ojca i przyjaciół;
 9. który cierpiał wraz z Matką Bolesną;
 10. którego przebite Serce jest źródłem łaski.

TAJEMNICE CHWALEBNE

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

 1. który towarzyszył uczniom w drodze do Emaus;
 2. który wyjaśnił uczniom proroctwa;
 3. który przyjął zaproszenie na wieczerzę;
 4. który dał się poznać po łamaniu chleba;
 5. którego zmartwychwstanie oświeca uczniów;
 6. który rozpala nasze serca do wiary;
 7. który daje odwagę wędrowania wśród ciemności;
 8. który pokonuje nasz strach przed śmiercią;
 9. który czyni nas swoimi świadkami;
 10. który ożywia nas nadzieją życia wiecznego.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

 1. który wzniósł się do Domu Ojca;
 2. który przygotował nam mieszkanie w niebie;
 3. który zasiadł po prawicy Ojca;
 4. który powróci w chwale;
 5. który cudami potwierdza nauczanie Apostołów;
 6. który dał nam Ciebie jako nauczycielkę modlitwy;
 7. który dał nam Ciebie jako mistrzynię czuwania;
 8. który jest z nami po wszystkie dni;
 9. który daje nam na drogę swych aniołów;
 10. który posyła nas w świat z Dobrą Nowiną.

Zesłanie Ducha Świętego

 1. który w Wieczerniku stworzył swój Kościół;
 2. który na modlitwie jednoczy Ciebie i uczniów;
 3. który obdarzył kobiety szczególną misją;
 4. który wypełnił obietnicę Ojca;
 5. który w Duchu Świętym jest obecny wśród nas;
 6. który mocą Ducha działa w sakramentach;
 7. który uwalnia nas od lęku;
 8. który wyzwala nas z samotności;
 9. który czyni z nas swój Kościół;
 10. który obdarza nas darami Ducha.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 1. który odkupił Cię jako pierwszą z nas;
 2. który nagrodził Twą miłość i wierność;
 3. który wyniósł Cię nad aniołów;
 4. który dał Ci udział w chwale nieba;
 5. który posadził Cię po swojej prawicy;
 6. który dał Ciebie za wzór pokornej służby;
 7. który przez Ciebie udziela nam swych łask;
 8. który w Tobie ukazuje nam piękno człowieka;
 9. który w Tobie objawia nasz cel ostateczny;
 10. który powołuje nas do chwały dzieci Bożych.

Ukoronowanie Matki Bożej

 1. który jest Królem – Sługą Ojca;
 2. któremu nieustannie służyłaś na ziemi;
 3. który uczynił Cię pośredniczą łask;
 4. który uczynił Cię naszą Królową;
 5. przed którym orędujesz za nami;
 6. który przez Ciebie obdarza świat pokojem;
 7. z którym jednasz pokutujących grzeszników;
 8. ku któremu prowadzisz orszak świętych;
 9. który uczynił Cię Królową różańca;
 10. który pragnie naszego królowania w niebie.

red. o. Andrzej Bielat OP

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – WAKACJE 2023 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

Share.