⚬ Pieśń: Zawitaj, Królowo Różańca świętego…

⚬ Słowo wstępne – kapłan lub zelatorka: W historii Kościoła apostołami różańca byli nie tylko papieże, biskupi, kapłani czy zakonnicy, lecz także ludzie świeccy: bł. Bartłomiej Longo, nazywany „Bratem Różańcem”, sługa Boża Paulina Jaricot… Byli przekonani, że „kto szerzy różaniec, ten będzie zbawiony”. Październik jest wspaniałą okazją, aby poprzez swoje życie, przykład, zachętę, rozmowę stać się prawdziwym apostołem różańca.

Modlimy się w papieskiej intencji Apostolstwa Modlitwy: Ogólna:

Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

Już w Starym Testamencie obowiązywała zasada, że należy wynagrodzić uczciwie za pracę, zanim zajdzie słońce. Św. Paweł w Liście do Tymoteusza przypomina: „Godzien jest robotnik zapłaty swojej” (1 Tm 5, 18). Ale oprócz uczciwej zapłaty pracownik ma prawo do urlopu, do godziwych warunków pracy itp. Zagwarantowania tych praw domaga się sama godność osoby ludzkiej. Nawet bezrobotni nie są skazani na bezczynność, oni też mają prawo do pracy. Módlmy się o poszanowanie praw pracowników i o miejsca pracy dla bezrobotnych.

Modlimy się również w naszych intencjach: …

⚬ Różaniec: Rozważmy piątą tajemnicę chwalebną – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi.

„Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów. A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię” (Ap 12, 1-3).

Triumf Jej Niepokalanego Serca, który zapowiada Maryja w Fatimie, to owoc Jej królowania w naszych sercach. Ona depcze głowę węża, Ona daje nam broń, którą możemy pokonać szatana i zło: różaniec. Ona – nasza Matka i Królowa zatroskana o losy świata – oręduje za nami u swojego Syna Jezusa Chrystusa.

– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu…
– Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
– Za zmarłych członków kółka różańcowego … (wymienić) – Wieczny odpoczynek

Konferencja (prowadzi ją kapłan lub zelatorka odczytuje z „Różańca”, s. 26-27. Konferencję kończą propozycje zadań na październik).

⚬ Z życia Kościoła:

  • 7 października Polska zostanie opasana różańcem. Wzdłuż granicy ludzie będą modlić się o ratunek dla naszej Ojczyzny i świata. Przyjdźmy liczniej na nabożeństwo różańcowe w swojej parafii i włączmy się w to wielkie błaganie.
  •  8 października to XVII Dzień Papieski: „Idźmy naprzód z nadzieją!”. Wspomagając Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, tworzymy żywy pomnik św. Jana Pawła II.
  • 26 października – w czwartek w Tygodniu Misyjnym – członkowie Żywego Różańca gromadzą się w swoich kościołach parafialnych na nabożeństwie różańcowym i w duchowej łączności trwają na adoracji i modlitwie różańcowej, dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce i prosząc o beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot.
  • Wykorzystajmy Tydzień Misyjny, aby duchowo i materialnie wesprzeć misjonarzy. „Żywy Różaniec dla Misji” to inicjatywa Żywego Różańca i Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, do której włącza się coraz więcej róż różańcowych. Dzięki drobnym, ale systematycznym ofiarom możemy dosłownie np. wybudować kaplicę czy wyposażyć konkretny kościół w kraju misyjnym.

⚬ Z życia parafii:

  • Żywy Różaniec bierze aktywny udział w nabożeństwach październikowych. Warto przygotować rozważania i po uzgodnieniu z kapłanem poprowadzić różaniec.
  • Warto pomyśleć o „niedzieli różańcowej” w parafii. Można poprosić księdza proboszcza, aby na wszystkich Mszach świętych przybliżył ideę Żywego Różańca, a po Mszy świętej ktoś mógłby dać krótkie świadectwo przynależności do ŻR.
  • Postarajmy się, aby 26 października jak najliczniej zgromadzić się w kościele na nabożeństwie różańcowym. Jest to ogólnopolski dzień dziękczynienia Żywego Różańca za to dzieło w Polsce i modlitwy o beatyfikację naszej założycielki Pauliny Jaricot. Przygotujmy wraz z duszpasterzem adorację i rozważania różańcowe.
  • Nie może nas zabraknąć przy organizacji Tygodnia Misyjnego, Dnia Papieskiego. Warto poprowadzić w tych dniach różaniec, pomóc przy zbiórkach ofiar na te cele.

⚬ Z życia stowarzyszenia Żywy Różaniec:

  • Bogu niech będą dzięki za I Ogólnopolski Kongres Różańcowy, który odbył się na Jasnej Górze w dniach 6-8 września. To dopiero początek jednoczenia się środowisk różańcowych w Polsce. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tego wyjątkowego wydarzenia.
  • W listopadzie w Częstochowie odbędą się rekolekcje dla diecezjalnych moderatorów ŻR. Prosimy o modlitwę w intencji kapłanów posługujących naszym wspólnotom różańcowym w parafiach i diecezjach.

⚬ Modlitwa św. Augustyna: Niech poznam Ciebie

Panie Jezu, niech poznam siebie,
niech poznam Ciebie.
Niech niczego nie pragnę oprócz Ciebie.
Niech wstręt czuję do siebie, a kocham Ciebie.
Niech czynię wszystko ze względu na Ciebie.
Niech poniżam siebie, a wywyższam Ciebie.
Niech myślę tylko o Tobie.
Niech umartwiam siebie, bym żył w Tobie.
Cokolwiek się zdarzy, niech przyjmę to od Ciebie.
Niech prześladuję siebie, a naśladuję Ciebie.
Niech nieustannie idę za Tobą.
Niech uciekam od siebie, a uciekam się do Ciebie,
bym zasłużył na Twoją obronę.
Niech się lękam o siebie, niech się lękam Ciebie,
bym się znalazł między wybranymi przez Ciebie.
Niech nie ufam sobie, a ufność pokładam w Tobie.
Niech będę posłuszny przez wzgląd na Ciebie.
Niech moje serce lgnie tylko do Ciebie.
Niech będę ubogi z miłości do Ciebie.
Wejrzyj na mnie, bym pokochał Ciebie.
Przyzwij mnie, bym ujrzał Ciebie
i na wieki radował się Tobą. Amen.

 Słowo i błogosławieństwo kapłana.
⚬ Pieśń: Różańcowa Pani nieba, ziemi
⚬ Wymiana tajemnic różańcowych i podanie aktualności dotyczących naszej róży różańcowej.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – PAŹDZIERNIK 2017 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Żywy Różaniec Prawdziwie Boska Harfa

Żywy Różaniec Prawdziwie Boska harfa
Pauline Jaricot

W tekstach zebranych w niniejszej książce Pauline Jaricot pozwala nam dostrzec swą misyjną żarliwość i talenty organizacyjne, jawi się również jako pedagog wiary i mistrzyni życia duchowego. Jej pisma to owoc jej kontemplacji, a rozważania tajemnic różańcowych są niczym prawdziwy klejnot. Pozwólmy prowadzić się siostrze Marii Monice od Jezusa OP, która odsłania przed nami dzieło Żywego Różańca. Pozwólmy, by poprowadziła nas sama Paulina podwójną drogą: modlitwy i misji, w świetle Ewangelii, z modlitwą Maryi Panny.

Share.

Redaktor naczelny „Różańca”.