TAJEMNICE RADOSNE

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Maryjo, dziękujemy Ci za Twoje „tak”, za pełne miłości i pokory przyjęcie woli Bożej. Choć nie wiedziałaś, jak od tego momentu potoczy się Twoje życie, to jednak najważniejsze było dla Ciebie posłuszeństwo Bogu i wypełnienie Jego planu. Prosimy Cię, bądź dla nas wzorem życia zgodnego z wolą Bożą. Ucz nas całkowitego zaufania Bogu. On wie, co dla nas jest najlepsze i czego nam potrzeba, abyśmy osiągnęli szczęście trwające wiecznie.

II. Nawiedzenie św. Elżbiety

Maryjo, prosimy Cię, przynieś nam Jezusa, aby nasze serca i domy wypełniły się mocą Jego łaski i obecności. Wyproś nam u Twojego Syna dar wrażliwości serc i otwartych oczu, abyśmy tak jak Ty, nie patrząc na własne potrzeby, spieszyli z pomocą każdemu człowiekowi. A pomagając, nieśli Jezusa i dzielili się Jego miłością. Pragniemy wraz z Tobą całym naszym życiem śpiewać Bogu hymn uwielbienia i dziękczynienia za wielkie rzeczy, które nieustannie dla nas czyni.

III. Narodzenie Pana Jezusa

Maryjo, w żadnym domu w Betlejem nie znalazłaś miejsca, w którym mogłabyś urodzić Jezusa, Zbawiciela świata. Nie tylko domy pozostały dla Was zamknięte, ale przede wszystkim ludzkie serca. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami, aby nasze serca zawsze były otwarte dla Jezusa, naszego jedynego ­Pana i Zbawiciela. Pragniemy każdego dnia na nowo stawiać Go na pierwszym i najważniejszym miejscu w naszym życiu, by wszystkie nasze myśli, słowa i czyny były Jemu poddane.

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

Maryjo, nasza Matko, przez Twoje Niepokalane Serce ofiarujemy Bogu nas samych i całe nasze życie. Pragniemy miłością odpowiadać na Jego nieskończoną miłość do nas. Prosimy Cię, ucz nas pełnego wiary oddania Ojcu Niebieskiemu, abyśmy zawsze wszystko czynili dla Niego, z Nim i na Jego chwałę.

V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Maryjo, prowadź nas nieustannie do Twojego Syna i pomóż nam trwać w wierności Jemu, abyśmy pośród różnych wydarzeń, pokus i słabości nigdy nie ­zagubili się na drodze prowadzącej do Niego. A kiedy zło przez grzech przysłania nam Jezusa, prosimy Cię, Matko, wyproś nam łaskę skruchy i żalu, abyśmy powracali do naszego Miłosiernego Zbawiciela, który w sakramencie pokuty czeka na nas z darem przebaczenia oraz nowego życia, uświęconego Jego obecnością.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Sługa Boży kard. August Hlond pisał: „Z mej praktyki pasterskiej mógłbym niejednym wstrząsającym przykładem dowieść, jaką gangreną na ciele państwa jest małżeństwo obdarte z wszelkiej świętości. Obronę rodziny chrześcijaństwo prowadzi z nieugiętą konsekwencją w imię swego posłannictwa i dla ocalenia ludzkości”. Królowo i Matko Narodu Polskiego! Za jasnogórskimi ślubami powtarzamy: „Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe wieki wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu – wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu obmytego w wodach Chrztu Świętego”.

II. Cud w Kanie Galilejskiej

Prymas Hlond pisał: „W świetle Objawienia (…) nabiera związek rodzinny szczególnej godności i obwarowany jest pod względem charakteru stałości, świętości i obowiązków przepisami, od których się małżonkowie pod żadnym pozorem uwolnić nie mogą. Tu rodzina nie jest beztroską i swobodną zabawą na łonie natury, lecz świętością, obowiązkiem, odpowiedzialnością, trudem”. Królowo Polski! „Wzywamy pokornie pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej”.

III. Głoszenie królestwa Bożego

Kard. August Hlond pisał: „Bronimy stanowiska, że związek rodzinny w świetle prawa przyrodzonego obowiązuje do wybitnych funkcji społecznych i rządzi się nie jakąś subiektywną normą szczęścia, lecz wyraźnymi zasadami moralnymi. W uszanowaniu tej świętości, w ukochaniu tego obowiązku i trudu, w przejęciu się swą odpowiedzialnością, w ofiarnej dozgonnej służbie obu małżonków dla społecznych zadań rodziny widzi katolik swoje szczęście domowe”. Królowo Polski! Pomóż „umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych”.

IV. Przemienienie na górze Tabor

Prymas Hlond pisał: „W wielu najnowszych publikacjach o rodzinie pokutują jeszcze nagminne poglądy będące wyrazem dekadentyzmu w tej dziedzinie. Całą tę literaturę modną, miękką, pobłażliwą cechuje wspólna tendencja dogadzania człowiekowi nowoczesnemu przez uwolnienie związku małżeńskiego od obowiązków, ciężarów i odpowiedzialności”. Za Jasnogórskimi Ślubami Narodu powtarzamy: „Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne”.

V. Ustanowienie Eucharystii

„Pragniemy, aby Polska posiadała prawo małżeńskie najlepsze i najzupełniej uwzględniające godność i potrzeby nowoczesnego państwa. Takim prawem nie może być ustawa wysnuta z bezpłodnych przesłanek przeżytego światopoglądu, lecz jedynie prawo oparte na prawidłach niestarzejącego się zakonu moralnego” – pisał kard. August Hlond. Królowo Polski! Powtarzamy za Jasnogórskimi Ślubami Narodu: „Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym”.

TAJEMNICE BOLESNE

I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Jasnogórska Królowo Polski, Twój Syn podejmuje krzyż naszych grzechów. A my „stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wykonaliśmy ślubów i przyrzeczeń Ojców naszych. Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego”.

II. Biczowanie Pana Jezusa

Maryjo! To za nasze grzechy Jezus był tak strasznie męczony. To nasza wina. „Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości”. Matko, dopomóż nam w tej pracy nad nami samymi.

III. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Tak często, niestety, naśladujemy Chrystusowych oprawców, kiedy zadajemy ból naszym bliźnim. Dlatego, stając przed Twoim Jasnogórskim Obliczem, ­Maryjo, „przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku”.

IV. Pan Jezus dźwiga ciężki krzyż

Maryjo, Ty szłaś za Synem Jego drogą krzyżową. „Zwierciadło sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym. Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej”.

V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Maryjo! Jezus przed swoją śmiercią dał nam Ciebie za Matkę. „Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród straszliwych klęsk tylu potopów. Królowo Polski! Odnawiamy dziś śluby Przodków naszych i Ciebie za Patronkę naszą i za Królową Narodu Polskiego uznajemy. Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie i wszystek lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie”.

TAJEMNICE CHWALEBNE

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Maryjo, Królowo Polski, Ty wiesz, czym jest śmierć, przede wszystkim śmierć ludzkiej duszy, która ze strachu przed cierpieniem, przed krzyżem wyrzeka się Boga i odrzuca Dekalog. Ileż to razy my, dla fałszywej wygody, zamiast ­wybrać drogę trudów, męki, ciężkiej pracy nad sobą, która wiedzie do zmartwychwstania, wybieraliśmy kompromis ze złem, zdradę Krzyża. Najświętsza Maryjo Panno, nie dozwól, byśmy odrzucili od siebie cud Zmartwychwstania! Ocal nas przed złymi wyborami i decyzjami, ocal nasze rodziny i naszą Ojczyznę, byśmy, wyrzekłszy się życia w grzechu, zmartwychwstali do życia godnego Dzieci Bożych.

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Maryjo, Królowo Polski, Ty widzisz, jak całe narody i państwa odrzucają dziś świętą wiarę katolicką, poza którą nie ma zbawienia. Ty widzisz, jak ludzie nie chcą przyjmować nauki Twego Syna ani Jego nakazów. Uważają, że nie ma prawa im rozkazywać ani On – Król królów, ani Ty. Wydaje się im, że nie ma takiej nauki, do której trzeba się stosować w każdym pokoleniu, że wszystko podlega negocjacji, dialogowi i umowie społecznej. Głosowaniom i duchowi tego świata chcą poddać nawet naukę Ewangelii. Nie pozwól, Matko, by Ojczyzna nasza poszła niszczącą drogą apostazji! Chcemy wiernie trwać przy tym, czego od wieków nauczał Kościół i co otrzymaliśmy na chrzcie świętym jako najcenniejszy depozyt naszych rodziców i praojców. Dopomóż, byśmy zasłużyli na mieszkanie w niebie, które każdemu z nas przygotował Twój Syn.

III. Zesłanie Ducha Świętego

Maryjo, Królowo Polski! Ty, któraś pełna Ducha Świętego od samego początku heroicznie wierzyła boską wiarą we wszystko, co Ci oznajmił Stwórca i Pan historii. Służebnico Pańska, wywyższona ponad wszelkie stworzenie, Królowo Apostołów, na których w Twej obecności i za Twą przyczyną zstąpił Duch Święty, dziękujemy Ci za ten wielki dar w dziejach naszej Ojczyzny, gdy przed wiekami – jako Bogurodzica Dziewica – wyjednałaś Polsce porzucenie przesądów pogańskich i wprowadzenie do rodziny państw chrześcijańskich. Dziękujemy Ci i za to, że nam, grzesznym stworzeniom, współczesnym dzieciom tej polskiej ziemi, wyjednałaś swą niezłomną, niepokalaną wiernością miłość Przenajświętszej Trójcy i łaskę chrztu świętego. Maryjo, Ucieczko grzeszników, nie dozwól, byśmy odłączyli się kiedykolwiek od mistycznego ciała Jezusa Chrystusa. Niech Duch Święty jak gwałtowny wiatr zstępuje na nas i naszą Ojczyznę, by oczyścić nas z grzechu i współczesnego pogaństwa, a języki ognia niech rozpalą w nas miłość do Bożych przykazań.

IV. Wniebowzięcie Maryi

Maryjo, Królowo Polski, Ty wiesz, jak bolesne jest naśladowanie Twego Syna i jak bardzo jest ono chwalebne. Jak w sercu należy zachowywać i jak umysłem rozważać oraz wolą przyjmować to wszystko, czego żąda od nas Pan Bóg. Ty tak bardzo jednoczyłaś się z Jezusem Chrystusem, że Tobie nie wystarczyło, by serce Twe pod krzyżem przeszyły miecze, pragnęłaś naśladować swego Syna aż po śmierć. Niepokalana, pragnęłaś rzeczy, przed którą każdy z nas się wzdraga. Ale nad wszystko miłujący Cię Bóg – gdyś zasnęła – wywyższył Cię, wziąwszy do nieba! Maryjo, Królowo Wszystkich Świętych, dodaj nam sił, byśmy i my tak jak Ty naśladowali i kochali do końca Twego Syna: całym czystym umysłem, całą czystą wolą i całym czystym sercem.

V. Ukoronowanie Matki Bożej

Maryjo, Królowo nieba i ziemi, Ty, któraś sama wyraziła łaskawą chęć bycia Królową Polski, zechciej płaszczem swym zasłonić szpetność i nikczemność naszych uczynków, grzechy naszych Ojców i niewierność współczesną naszej Ojczyzny. Niech Syn Twój odwróci od nas swą karzącą rękę, umocni wolę nawrócenia, obdarzy duchem pokuty i postanowieniem poprawy, jak u marnotrawnego syna. W szczególnej opiece miej nasze duchowieństwo, niech będzie wierne Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, niech znikąd nie przyjmuje niczego, co byłoby zaparciem się nauki Chrystusowej i zdradą Jasnogórskich Ślubów Narodu. Maryjo, Matko Boska Zwycięska, Hetmanko nasza, daj nam pod Twą buławą, pod przewodem wiernego Ci duchowieństwa oraz wiernego Ci rządu odnieść chwalebne zwycięstwo nad grzechem osobistym i wadami narodowymi, aby Polska stała się prawdziwym królestwem Twoim i Twojego Syna. Matko Boska Różańcowa, Królowo nasza, zapal iskrę powszechnej, gorliwej modlitwy różańcowej w naszej Ojczyźnie!

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – PAŹDZIERNIK 2017 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Droga różańcowa

Droga różańcowa
o. Bolesław Słota CSsR

Kiedy Ojciec zamierzał wysłać Syna na ziemię, postanowił, że będzie miał Matkę, musiał więc stworzyć istotę godną takiego macierzyństwa. Zebrał wszelkie piękno, jakie tylko Wszechmoc Boża mogła stworzyć, zebrał wszelką świętość i wszelką cnotę, i miłość przewyższającą śpiew Serafinów, nadto tkliwość najdoskonalszej z matek – i te skarby bezcenne zamknął w jednym sercu, Sercu Jego Matki. [...]

Share.