Niepokalane Serce Maryi drogą do Najświętszego Serca Jezusa

Najświętszej Maryi Pannie Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone… Kto pozna i pojmie zjednoczenie Najświętszego Serca Boga-Człowieka z Niepokalanym Sercem Jego Matki?! W chwili zwiastowania rozpoczyna się królestwo miłości Serca Jezusowego, a Jego panowaniu nie będzie końca (Łk 1, 33b). Jezus chce przychodzić do serc ludzkich i mieszkać w nich. Lecz czy one są w stanie godnie odpowiedzieć na Jego dar? Nie trzeba się jednak trapić – Maryja potrafi naprawić, uzupełnić. Bądźmy tylko całkowicie Jej własnością. Idźmy do Najświętszego Serca Jezusa przez Maryję, z Maryją.

Światem rządzą przemoc i pieniądze, a Bóg okazuje wszechmoc i władzę, przeprowadzając swe plany miłosierdzia przez najmniejszych. On sam się uniżył, stając się Człowiekiem. Rozumie to Maryja i dlatego naśladuje swego Syna, stając się małą, ukrytą. Trójca Przenajświętsza znajduje radość, objawiając się najmniejszym i zwyciężając przez nich potęgę zła. Raduje się i Maryja, śpiewając Magnificat, w którym prorokuje, że Bóg strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych (Łk 1, 52).

Niepojęty, wszechmocny Pan zbliża się do ludzi, staje się bezbronny, ubogi, aby nikt nie lękał się do Niego przyjść. Czego się boisz, Herodzie? Czego się boicie, dzisiejsi Herodowie – Króla sprawiedliwości, prawdy i miłości? Radość i pokój ogarnia tych, którzy rozpoznają Boga w Dziecięciu i oddają Mu hołd – wtedy i dzisiaj.

Oto Ten przeznaczony jest (…) na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie (Łk 2, 34b-35).Jak często stworzenie sprzeciwia się Stwórcy, nie chce uznać królowania Boga i ginie na wieczność. Maryja objawia się w wielu miejscach świata, aby ratować dusze, a w zamian za to spotyka się często z obojętnością, a nawet wzgardą. Najświętsze Serce Jezusa pragnie, aby Serce Jego Matki było bardziej znane i miłowane, aby Jej wynagradzano niewdzięczność.

W ukryciu i ciszy domku nazaretańskiego dokonywały się tajemnice zjednoczenia trzech Serc – Jezusa, Maryi i Józefa… To zjednoczenie nie było jednak pozbawione bólu. Na poznanie tajemnicy pozostania dwunastoletniego Jezusa w świątyni potrzeba było czasu, modlitwy… Sens tego wydarzenia został w pełni odsłonięty w przyszłości, gdy wolą Ojca było zjednoczenie Serc Jezusa i Maryi w cierpieniu podczas trzech dni męki.

Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi

Przez chrzest w Jordanie Jezus bierze na siebie nasze grzechy, żeby zadośćuczynić za nie Ojcu, abyśmy stali się Jego umiłowanymi dziećmi. Przez chrzest chrześcijanin zostaje sakramentalnie upodobniony do Chrystusa. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami!

Wesele w Kanie jest symbolem radości królestwa mesjańskiego. Maryja, Wszechmoc Błagająca, Matka Miłosierdzia, przyspiesza przyjście królestwa miłości. Ona wie, że ma władzę nad Sercem Jezusa. Nie wątpi, słysząc pozorną odmowę, lecz mówi do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2, 5b).

Jezus słowem i czynem nauczał o Królestwie Bożym. Miłością zdobywał dusze. Jak miłosierny Samarytanin pochylał się nad nędzą fizyczną i duchową człowieka. Zapraszał wszystkich, aby weszli do Jego królestwa, którego zalążkiem jest Kościół. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami!

Na górze Tabor Chrystus przez chwilę ukazał swoją boską chwałę trzem Apostołom. Także niektórzy święci mieli łaskę poznania Najświętszego Serca Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa. Nam Chrystus zostawił wizerunek swego Serca otoczonego światłem, płonącego ogniem miłości… Przez ten znak porusza zatwardziałe serca. Dlatego chce, abyśmy umieszczali go w swoich domach i miejscach publicznych.

Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami… (Łk 22, 15). W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus odsłonił uczucia swego Najświętszego Serca. Najpierw uniżył się i jak sługa umywał uczniom nogi. Potem prosił, abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował (por. J 13, 34). Aż w końcu dał nam samego Siebie pod postacią Chleba i Wina! Eucharystyczne Serce Jezusa, daj nam siebie poznać! Jezu, pozwól spoczywać na Twym Sercu jak Twój umiłowany uczeń!

Zadośćuczynienie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte…Wielkość cierpień Zbawiciela w Ogrójcu poznajemy po krwawym pocie na Jego ciele. Prosił uczniów, aby Mu towarzyszyli w modlitwie… Samotnie konające Serce Boga-Człowieka czeka także na nas w każdy czwartek w godzinach Jego męki w Ogrójcu. Czy podejmiemy adorację w intencji wynagrodzenia?

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników… Zbawiciel dobrowolnie przyjmuje mękę biczowania, aby własną Krwią zadośćuczynić Ojcu za grzechy nieczystości, za straszliwe zbrodnie dzieciobójstwa… Zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa (1 P 1, 18-19).

Jezus wyśmiany jako Król… Co czuł Zbawiciel, gdy stworzenie pluło Mu w twarz, naigrywało się z Niego? Ciernie wbijano nie tylko w Najświętszą Głowę, ale też w Serce Pana… Teraz pragnie On zadośćuczynienia za tak wielkie upokorzenie – przez publiczny hołd, przez uznanie Go za Pana i Króla.

Rozważmy zjednoczenie Najświętszego Serca Jezusa z Sercem Jego Matki – w bólu, miłości, posłuszeństwie woli Ojca, którą jest zbawienie ludzi przez Krzyż. W duchu wynagrodzenia oddajmy Matce Najświętszej swoje serca. Kto jest Maryi i z Maryją, jak Jan, ten wytrwa z Panem na drodze krzyżowej i pozostanie Mu wierny do końca.

W tajemnicy ukrzyżowania najpełniej ukazuje się miłość Jezusa. Każde słowo wypowiedziane z krzyża daje nam poznać uczucia Najświętszego Serca. Patrzmy na konającego Zbawiciela, słuchajmy, co mówi… Słońce nie mogło znieść cierpienia Syna Bożego i zaćmiło się… Skała pękła… A ja?

Przyjdź Królestwo Twoje!

Zmartwychwstały Chrystus ukazał Apostołom swoje chwalebne rany, promieniejące światłem łaski, i Serce, z którego tryskają strumienie miłosierdzia. Przez sakramenty zostały nam otwarte bramy do Królestwa Bożego. Jeśli chcielibyśmy tak jak Tomasz zobaczyć rany i dotknąć Serca Pana, pomyślmy, że błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20, 29b).

Pan Jezus wstąpił do nieba, lecz powróci. Pierwsze Jego przyjście było ukryte, drugie będzie w chwale. Teraz przychodzi do nas jako Król Miłosierdzia, potem jako Sędzia sprawiedliwy… Módlmy się: Przyjdź Królestwo Twoje i budujmy je już tu, na ziemi – przez pełnienie woli Bożej.

Duch Święty zjednoczył uczniów. Stali się jednym ciałem i jednym duchem. Duchu Święty, przyjdź! Niech miłość Serca Jezusowego zjednoczy nas na nowo! Niech Bóg zakróluje w naszych rodzinach, miejscach pracy, edukacji, polityce, we wszystkich dziedzinach życia!

Pełna chwały Córka Ojca, Matka Syna i Oblubienica Ducha Świętego została zabrana z duszą i ciałem do nieba, lecz nie zapomina o swych cierpiących dzieciach, pielgrzymujących wśród niebezpieczeństw do niebieskiej ojczyzny.

Chrystus daje wiernej Matce uczestniczyć w swej władzy królewskiej. Nazywamy Ją Pośredniczką łask. Uciekajmy się do Niej, abyśmy mogli usłyszeć kiedyś z ust Jej Syna: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata! (Mt 25, 34).

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – LUTY 2017 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

Share.

Autorka wielu książek, przede wszystkim dla dzieci, o tematyce religijnej, historycznej i przyrodniczej. Głównym jej zainteresowaniem jest edukacja i wychowanie. Często swoje publikacje sama opracowuje graficznie.