Życie ludzkie jest długim i uciążliwym pielgrzymowaniem w stronę skalistego wzgórza, ku któremu prowadzi każdego jego własna ścieżka. Biada nam, jeśli zabraknie w naszym życiu krzyża. (…)

TAJEMNICA I
Jezus w Getsemani

Scena z Getsemani zachęca nas do podjęcia wysiłku woli i zaakceptowania cierpienia: „Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie” (Łk 22,42). Te rozdzierające serce słowa uczą, jak cierpieć i pozwalają już dziś mieć udział w zasługach cierpiącego Chrystusa. Dają również wewnętrzną pociechę duszom, które przeżywają najbardziej ostre i ukryte cierpienia. Jaką ufność i pocieszenie uzyskujemy przez wzywanie Maryi, która przeszła przez swe palące cierpienie w zjednoczeniu z Synem!

TAJEMNICA II
Biczowanie

W obecnej tajemnicy zawiera się wezwanie do zbawiennej pokuty, która wspomaga nas w prawdziwej walce ze słabościami. Jesteśmy wezwani do codziennego umartwiania się poprzez cierpienie. Na tej drodze dojdziemy do doskonałego upodobnienia się do Jezusa i uczestnictwa w Jego zasługach. Matka Bolesna widzi cierpienie Jezusa. Jak wiele matek chciałoby widzieć swe dzieci przechodzące przez szkołę dyscypliny prowadzącej w dojrzałe życie. Niestety, czasem muszą płakać widząc zniweczenie swych nadziei i wysiłków.

TAJEMNICA III
Ukoronowanie cierniem

Jest to tajemnica, którą powinni rozważać wszyscy obciążeni brzemieniem odpowiedzialności za ludzkie dusze i kierujący społeczeństwem. Jest to więc tajemnica dia papieży, biskupów, proboszczów, tajemnica dla rządzących państwami, sprawujących władzę ustawodawczą i wykonawczą. Tam, gdzie jest władza, tam musi być krzyż. Czasem przychodzi on w postaci niezrozumienia, potępienia, obojętności czy samotności. Tajemnica ta odnosi się również do tych, którzy dźwigają odpowiedzialność za otrzymane talenty i którzy mają przynosić owoce poprzez stałe ćwiczenie się w umiejętnościach i zdolnościach.

TAJEMNICA IV
Droga krzyżowa

Życie ludzkie jest długim i uciążliwym pielgrzymowaniem w stronę skalistego wzgórza, ku któremu prowadzi każdego jego własna ścieżka. Biada nam, jeśli zabraknie w naszym życiu krzyża. Bez niego człowiek jest kuszony przez egoizm, hedonizm, nieczułość i może ulec ich pokusom. Owocem kontemplacji Jezusa idącego na Kalwarię jest przylgnięcie z miłością do krzyża, niesienie go z wielkodusznością i radością. Módlmy się do Matki Bolesnej, która szła za Jezusem uczestnicząc w Jego zasługach i w jego boleści.

TAJEMNICA V
Śmierć na krzyżu

Życie i śmierć to dwa istotne elementy ofiary Chrystusa. Od uśmiechu w Betlejem, którym przychodzący na świat Jezus powitał całą ludzkość, do ostatniego tchnienia, w którym zawarty się wszystkie cierpienia mające uświęcić człowieka i obmyć go z grzechów. Maryja stoi pod krzyżem, tak jak była blisko swego Dzieciątka w Betlejem. Modlimy się do Niej, świętej Matki, aby Ona sama wstawiała się za nas „teraz i w godzinę śmierci naszej”.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Lipiec/Sierpień 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Róża wśród kolców

Róża wśród kolców
ks. Wacław Buryła

Perły, o czym wiemy, rodzą się w bólu, w cierpieniu. Wiara i zbawienie także rodzą się w bólu. Chrystus samotnie wędrował drogą krzyża, bez naszego udziału, bez naszego wsparcia. My mamy łatwiej, możemy wędrować razem z Nim, możemy oprzeć się na Jego krzyżu, na Jego miłości. I to jest nasza szansa.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.