Najdłuższy dystans, jaki pokonuje pielgrzym, to droga z umysłu do serca, które jest „tabernakulum” Żywego Boga.

Do czarnej od dymu świec Matki Bożej Loretańskiej i Czarnej Madonny z Jasnej Góry przybyło 11 maja oraz na przełomie maja i czerwca kilkanaście tysięcy pielgrzymów z grona Rodziny Loretańskiej, Żywego Różańca (ŻR) i czytelników miesięcznika „Różaniec”. Znamienne, że w Roku Modlitwy poprzedzającym Rok Jubileuszowy Rodzina Loretańska świętuje 25-lecie istnienia.

loretto – obudź twój naród do wiary

XV Pielgrzymce Czytelników Miesięcznika „Różaniec” i Rodziny Loretańskiej do Matki Bożej przyświecało hasło „Obudź Twój naród do wiary”. Wymiar patriotyczny, narodowościowy i powszechny przebijał w całym spotkaniu, począwszy od procesji różańcowej w intencji dziękczynno-błagalnej za świat i ojczyznę. Ks. Szymon Mucha, redaktor naczelny „Różańca”, prowadził rozważania ubogacone o myśli polskich świętych i błogosławionych. Pobudzały one uczestników do refleksji, wdzięczności i odpowiedzialności za duchowe dziedzictwo narodu oraz do wynagradzania za brak wierności Bogu, Krzyżowi i Kościołowi. Zaczynając od ojczyzny, pielgrzymi ogarniali modlitwą wszystkich ludzi, prosząc o pokój na świecie.

Konferencję formacyjną na temat Kościoła i tożsamości człowieka jako członka Kościoła wygłosił ks. prof. Marek Tatar. Nauczał, że Kościół jest w swej istocie domem Bożym otwartym dla każdego człowieka. Jest też przesiąknięty obecnością Boga. W oderwaniu od Chrystusa pozostaje niezrozumiały dla siebie i otoczenia. Kościół należy do Chrystusa i do Niego powinien kierować pytania o swą tożsamość, powołanie i przyszłość. Niezależnie od presji społecznej nie może ulegać wpływom i tendencjom przeciwnym misji otrzymanej od Jezusa polegającej na głoszeniu prawdy słowa Bożego, sprawowaniu sakramentów i uświęcaniu ludzi – tłumaczył duchowny.

Wskazywał także, że przynależność do Kościoła coraz więcej kosztuje, motywując zarazem słuchaczy do osobistej i czynnej odpowiedzialności. Kościół bowiem, chociaż jest niezwyciężony w sensie duchowym, zawsze potrzebuje tych, którzy troszczą się o zbawienie innych. Przymioty: „jeden, święty, powszechny i apostolski”, odnoszące się do wspólnoty całego Kościoła, rzucają jednocześnie światło na to, kim są (lub powinni być) jego członkowie z osobna, kim jestem ja jako członek Ciała Chrystusa.

Sztuka dialogu

Pozdrowienie „Bracia i Siostry” brzmiało tego dnia szczególnie mocno, bogate niezmienną, ale jakby nową jakością wydobytą przez konferencję i zaakcentowaną na początku Mszy Świętej.

Przewodniczący Eucharystii ks. prof. Marek Tatar dotknął w homilii zagadnienia modlitwy, której istota polega na byciu „całego człowieka” przed Bogiem, z pełną otwartością serca, umysłu i pragnień, z zaufaniem, odwagą, ale i z pokorną świadomością ułomnej ludzkiej kondycji. Modlitwa jest sztuką słuchania, sztuką dialogu z Ojcem i posłuszeństwa Jego woli – uczył celebrans.

W kontekście radości jako owocu modlitwy zauważył, że wielu ludzi cechuje dziś ogromny smutek oraz że „stworzyliśmy świat komunikacji, w którym nie chcemy ze sobą rozmawiać, spotykać się”. Smutek i radość wypływają z tego, co jest w sercu człowieka. Pogoda ducha pochodząca od samego Boga to „antidotum na diaboliczny smutek” mający często podłoże ludzkiego egoizmu, pychy czy niezaspokojonych ambicji – podkreślał.

Pomost do misji

Czas posiłku sprzyjał spotkaniom i rozmowom. Pielgrzymi mieli okazję usłyszeć, na czym polega dzieło ofiar duchowych Rodziny Loretańskiej liczącej w Polsce i za granicą już 5680 osób.

– To Matka Boża i ja. Modlimy się za to, czego pragnie Maryja, a Maryja pragnie tego, co Jezus – zbawienia człowieka. Modlimy się też za siebie nawzajem. Oddajemy Maryi każdy dzień, robimy z Nią zwykłe rzeczy – opowiadała s. Alojza Hor- nowska, animatorka wspólnoty.

Zamykający program koncert uwielbienia zespołu Moja Rodzina przeplatany był świadectwami muzyków. Rodzina artystów rzuciła pomost między Loretto a wałami Jasnej Góry, zapowiadając treści ewangelizacji z kolejnej pielgrzymki.

jasna góra

XII Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę zapoczątkowała 1 czerwca siódmy już rok Wielkiej Nowenny przed 200-leciem powstania ŻR, nosząc także hasło roku: „Ewangelizacja z różańcem”. W słowie do pielgrzymów moderator krajowy ŻR ks. dr Jacek Gancarek nazwał modlitwę różańcową siłą i znakiem na obecne czasy. Nie trzeba dużo mówić, by głosić Ewangelię. Wystarczy dać świadectwo. Do świadków zaliczają się członkowie ŻR.

Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny wygłosił konferencję poświęconą tematowi różańca jako modlitwy nowej ewangelizacji. Chrześcijanie są odpowiedzialni za głoszenie prawdy o Bogu Trójjedynym. W czasach ogromnej sekularyzacji i prób rugowania wiary z historii i przestrzeni publicznej rodzi się pytanie o skuteczne i adekwatne do sytuacji środki przepowiadania Ewangelii. Członkowie ŻR są wezwani do ewangelizacji przede wszystkim za pomocą modlitwy różańcowej. Różaniec zapewnia łączność z Maryją zawsze obecną w historii polskiego narodu – nauczał duchowny. Wskazał, że posłuszeństwo orędziu z Gietrzwałdu z 1877 r., w którym Matka Boża prosiła o codzienną gorliwą modlitwę różańcową oraz uczestnictwo w Mszy Świętej, zaowocowało odrodzeniem moralnym, duchowym i patriotycznym Polski pod zaborami. Wzorem Gietrzwałdu i jasnogórskich ślubów narodu współczesna ewangelizacja ma stawiać sobie za cel obronę życia ludzkiego, czuwanie nad świętością małżeństwa i rodziny oraz wychowanie młodego pokolenia w wierze i miłości do ojczyzny – podkreślał.

Temat ewangelizacji z różańcem rozwinął w homilii przewodniczący Eucharystii bp dr Szymon Stułkowski. Przypomniał, że ewangelizacja zasadza się na głoszeniu orędzia zbawienia, a członkowie ŻR przeżywają kerygmat, rozważając tajemnice różańca. Zwrócił uwagę, że pierwszą odpowiedzialnością wierzących jest troska o własne serce i zbawienie. Ten prywatny teren rozciąga się następnie w modlitwie wstawienniczej na pozostałych członków wspólnoty, by w końcu objąć cały świat. Ewangelizacja jest skuteczna i autentyczna wtedy, kiedy ubodzy czują się w Kościele jak w domu.

Patrzeć daleko

Modlitwa powinna przerodzić się w misję, która jest „dalekowzrocznością” – wskazywał ks. dr Jarosław Tomaszewski, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Kto się modli, widzi dalej, niż widzi świat i wychodzi naprzeciw człowieka cierpiącego, niezna- jącego Boga. Przykładem tego rodzaju „dalekowzroczności” są dwa kościoły w Tanzanii ufundowane w zeszłym roku z ofiar materialnych członków ŻR.

S. Emmanuela Stachurska CSL, sekretarz redakcji miesięcznika formacyjnego „Różaniec”, wyjaśniła, że zadaniem pisma jest wskazywać czytelnikom, jak właściwie kształtować serce. Kolejny rok Nowenny Różańcowej stanowi zaproszenie do szczególnej misji popularyzowania katolickiej prasy i literatury.

Inicjator Różańca Rodziców Ireneusz Rogala przedstawił założenia wspólnoty rodziców modlących się za dzieci. Powinni być oni świadomi swej roli w kształtowaniu życia duchowego oraz środowisk wzrastania młodego pokolenia. Wskazywał, że celem przedsięwzięcia jest chronić młodych ludzi przed złem i pomagać im w odnalezieniu sensu życia dzięki modlitwie różańcowej.

Około 50-osobowa grupa dzieci należących do koła ŻR diecezji siedleckiej, która poprowadziła część radosną różańca wraz z rozważaniami, unaoczniła przesłanie wskazujące wagę modlitwy za młodych ludzi, także tych wierzących. Musimy dać wsparcie młodemu Kościołowi – często nierozumianemu i wyśmiewanemu. Dzieci są nadzieją i przyszłością narodu. Ogromna moc modlitwy jest w stanie udaremnić atak na rodzinę i życie ludzkie na każdym etapie.

Wiele, a może najwięcej działo się w kuluarach tak Loretto, jak Jasnej Góry – modlitwa, spowiedzi, rozmowy duchowe, przygotowania, uścisk dłoni, uśmiech. Niewidoczne dla oczu, pozostanie to tajemnicą między Bogiem a człowiekiem. Niech Bóg, który widzi w ukryciu, wynagrodzi trud służby sióstr, kapłanów i wolontariuszy.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – WAKACJE 2024 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Uczynić Różaniec Modlitwą Wszystkich

Uczynić Różaniec Modlitwą Wszystkich
Praca Zbiorowa

III Ogólnopolski Kongres Różańcowy i X Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca, które odbyty się 3 i 4 czerwca 2022 r. w Częstochowie, zjednoczyły wszystkie ruchy różańcowe w Polsce. Było to wielkie dziękczynienie za beatyfikację bł. Pauliny Jaricot, francuskiej świeckiej kobiety, która założyła Żywy Różaniec i Dzieło Rozkrzewiania Wiary, obchodzące w 2022 r. swoje 200-lecie. (...)

Share.