1 CZERWCA
Wtorek

Tb 2, 9-14; Ps 112; Mk 12, 13-17

„Czemu wystawiacie Mnie na próbę?”.
Ostre słowa Jezusa są odpowiedzią na komplementy faryzeuszy i herodian. Oni zrozumieli, że nie pokonają Nazarejczyka oskarżeniami, plotkami czy też podstępnymi pytaniami. Schlebiają Mu więc, że jest prawdomówny, wolny od wpływów opinii publicznej i nagle… wpadają w pułapkę własnych komplementów, bo Prawdomówny wprost mówi, że są obłudnikami (por. Mt 22, 18). Miejmy w pamięci ten straszny dialog, gdy zbliżamy się do Jezusa ze swymi pytaniami. On uważnie słucha naszych słów, ale także widzi nasze serca!

2 CZERWCA
Środa

Tb 3, 1-11a. 16-17a; Ps 25; Mk 12, 18-27

„Nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?”.
Po herodiadach i faryzeuszach zbliżają się do Jezusa kolejni kusiciele – saduceusze. To ludzie bogaci, wpływowi, dosłownie trzymający się litery Pisma. Twierdzą, że w Pięciu Księgach Mojżesza nie ma ani słowa o zmartwychwstaniu ciał! Mistrz upokarza ich straszliwie, gdy udowadnia im, że w swej upolitycznionej (!) religijności nie rozumieją tego, co w Biblii najważniejsze: Bożej Mocy, czyli łaski; że Prawo Boże traktują jak swoją własność, a Pana Boga – jak wykonawcę ich woli.

3 CZERWCA
Czwartek
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Wj 24, 3-8; Ps 116B; Hbr 9, 11-15; Mk 14, 12-16. 22-26

„Gdzie jest dla Mnie izba?”.
Nauczyciel już dawno porównał serce modlącego się ucznia właśnie do cichej, zamkniętej izdebki (por. Mt 6, 6), bo przypomina ona pokoik Elizeusza, w którym wskrzesił zmarłego młodzieńca (por. 2 Krl 4, 8-37); pokój z oknem ku Jerozolimie, gdzie gorąco modlił się Daniel w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa (por. Dn 6, 11) lub górną izbę, do której uciekła zrozpaczona Sara, by w ostatniej chwili się opamiętać (por. Tb 3, 10). Każda z tych biblijnych, życiowych opowieści to „instrukcja obsługi” mojego osobistego wieczernika, w którym nie mam być tylko widzem oglądającym transmisję Mszy Świętej, ale uczestnikiem Bożego życia, Bożej mocy i pociechy.

4 CZERWCA
Piątek

Tb 11, 5-18; Ps 146; Mk 12, 35-37

„Położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje”.
Przez wieki katolicy co niedziela śpiewali triumfalne: „Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi – dam za podnóżek pod Twoje nogi” (por. Ps 110). Wrogowie Jezusa ostatecznie znaleźli się u Jego stóp na Golgocie. To nie ironia, bo stali tam obok Maryi, ukochanego ucznia i przyjaciół Zbawiciela. Wielu spośród Jego prześladowców dołączało do królewskiego orszaku Pana Wszechświata. Czy wierzę, że dzisiejsi wrogowie Chrystusa i Jego Kościoła też mogą się opamiętać? Czy się o to modlę?

5 CZERWCA
Sobota

Tb 12, 1b. 5-15. 20; psalm z Tb 13; Mk 12, 38-44

„Dla pozoru odprawiają długie modlitwy”.
Jesteśmy świadkami dwóch scen ze świątyni i dwóch lekcji, jakie Pan Jezus dał swoim słuchaczom. Mistrz uczy tłum, jak nie dać się zwieść pozorom i kłamstwom wielkich tego świata. Natomiast uczniom tłumaczy, jak w niepozornym człowieku rozpoznać skarb królestwa Bożego. Bo szukanie tego skarbu w świecie, będzie głównym zadaniem Apostołów.

6 CZERWCA
X Niedziela Zwykła

Rdz 3, 9-15; Ps 130; 2 Kor 4, 13 – 5, 1; Mk 3, 20-35

Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”.
Czyżby Maryja dała posłuch plotkom o opętaniu Syna? Czy Jezus rzeczywiście nie wyszedł do Niej, by się z Nią spotkać? Nie wiemy! Wszak Ewangelia to nie opowieść o uczuciowych relacjach jej bohaterów. „Wiemy, że wszystkie cierpienia tej rozłąki Maryja przyjęła dla apostolskiego dzieła Jezusa. Dlatego też przyjęcie takich rozłąk, w milczeniu i z miłością, skutecznie zjednuje nam łaski Boże. Kochające posłuszeństwo Maryi i Jej dzieci wzrusza Jezusa do tego stopnia, że czyni On dla nas więcej, niż oczekujemy” (M.D. Philippe OP).

7 CZERWCA
Poniedziałek

2 Kor 1, 1-7; Ps 34; Mt 5, 1-12

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. (…) I nauczał ich.
Ludzie widzą, jak w Jezusie spełnia się proroctwo: „Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny (…). Podnieś mocno twój głos (…), nie bój się!” (Iz 40, 9), bo „na wysokości duchowych doskonałości winien przebywać ten, kto naucza Bożej sprawiedliwości i ten, kto jej słucha! Jeśli przebywasz na ziemi – mówisz o ziemskim; jeśli zaś mówisz o niebie, to tam trwaj!” (św. Jan Chryzostom).

8 CZERWCA
Wtorek

2 Kor 1, 18-22; Ps 119; Mt 5, 13-16

„Wy jesteście solą ziemi”.
„Cała natura ludzka jest skażona i zepsuta grzechami, a sprawiedliwy nie zamyka tylko w sobie swych cnót, ale się stara, aby ich zbawienne zdroje spływały także na innych. Człowiek czystego serca oddaje swe życie dla dobra powszechnego. Jesteśmy solą, abyśmy to, co zostało przez Niego odnowione i uwolnione od zgnilizny grzechów, zaprawili solą Ewangelii i utrzymali w świeżości, w jakiej od Pana otrzymaliśmy” (św. Jan Chryzostom).

9 CZERWCA
Środa
Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego

2 Kor 3, 4-11; Ps 99; Mt 5, 17-19

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo”.
Bardzo małym przykazaniem jest nasz piątkowy post. Jednak ze smutkiem zauważamy, że ci, którzy lekceważą dawny zwyczaj, stopniowo odrzucają kolejne (już wielkie!) przykazania i wpadają w pogardę wobec Ewangelii i Kościoła, który ją głosi. Prośmy Zbawiciela o łaskę wypełniania z miłością nawet najmniejszych przykazań i tradycji, bo tylko wtedy będą one miały moc ewangelicznej soli.

10 CZERWCA
Czwartek

2 Kor 3, 15 – 4, 1. 3-6; Ps 85; Mt 5, 20-26

„Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi”.
Gniew sprawiedliwy poznaliśmy, gdy Jezus oczyścił świątynię z kupieckiej chciwości. Dziś Zbawiciel mówi o gniewie niesprawiedliwym, „który nie ma prawowitej przyczyny, który jest nadmierny, mściwy i zapamiętały; który jest skierowany nie tylko przeciw współbraciom, lecz także przeciw samemu Bogu! O gniewie, który pragnie wyrównania, odpłaty pięknym za nadobne, okiem za oko; o gniewie zaciśniętej pięści, gotowej uderzyć nie w obronie tego, co ukochane, ale w walce z tym, co znienawidzone” (abp. Fulton J. Sheen).

11 CZERWCA
Piątek
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Oz 11, 1. 3-4. 8c-9; psalm z Iz 12; Ef 3, 8-12. 14-19; J 19, 31-37

Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok.
Noemu „nakazano umieścić wejście do arki z boku, aby mogły schronić się w jej wnętrzu zwierzęta przed potopem. Arka to znak Kościoła! Także pierwsza kobieta została uczyniona z boku śpiącego mężczyzny. Tak przeto drugi Adam zasnął na krzyżu, aby przez to, co wypłynęło z Jego boku, ukształtowała się jego Oblubienica” (św. Augustyn).

12 CZERWCA
Sobota

Iz 61, 9-11; psalm: 1 Sm 2; Łk 2, 41-51

„Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój’ i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”.
„To pytanie jest modlitwą wyrażającą cały głęboki ból matczynej duszy. Wyrywa się ono jako bezpośredni owoc tych trzech dni cierpienia i niepokoju. Jednak słowa Maryi jeszcze bardziej ujawniają całą Jej żarliwą miłość do Syna. Kochając z taką siłą, człowiek zawsze zachowuje milczenie, bo nie może wypowiedzieć mocy i głębi miłości, jaką żywi do Ukochanego. Jednak skoro nagle zostaniemy uwolnieni od smutku, który nas pożerał, wtedy możemy się zwierzyć, jak bardzo byliśmy przygnębieni i odsłonić to, co najgłębiej ukryte w naszym sercu” (M.D. Philippe OP).

13 CZERWCA
XI Niedziela Zwykła

Ez 17, 22-24; Ps 92; 2 Kor 5, 6-10; Mk 4, 26-34

„Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie”.
„Człowiek rzuca dobre ziarno w ziemię, gdy w swym sercu wzbudza dobrą intencję, a potem odpoczywa w nadziei dobrego czynu, gdyż dusza ludzka, za uprzednim działaniem łaski, powstaje spontanicznie ku owocom dobrych uczynków. Najpierw jest łodyga – wrażliwość duszy i pragnienie dobrych uczynków, potem kłos – początek dobrych czynów, na końcu dojrzałe ziarno – czyn doskonały i naprawdę wielki” (św. Grzegorz Wielki).

14 CZERWCA
Poniedziałek

2 Kor 6, 1-10; Ps 98; Mt 5, 38-42

„Nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie”.
Jak wielu przyjaciół utraciliśmy, bo oni, nie mogąc lub nie chcąc (!) zwrócić długu, stopniowo oddalili się od nas. Jeśli coś możesz bliźniemu pożyczyć, to znaczy, że jesteś w stanie bez tego się obejść i w istocie jest to dla ciebie rzecz zbyteczna! Tak więc po prostu zobacz w bliźnim brata i zwyczajnie daj mu to, o co prosi, a z czasem będziesz mu wdzięczny za to, że pomógł ci pokonać chciwość i ulżył ci w dźwiganiu ciężaru twych bogactw.

15 CZERWCA
Wtorek

2 Kor 8, 1-9; Ps 146; Mt 5, 43-48

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół”.
To nie szczyt heroizmu dla wybranych, ale obowiązek wynikający ze sprawiedliwości! Każdy z nas jest wielkim dłużnikiem swego nieprzyjaciela, bo to dzięki niemu wie o samym sobie cokolwiek pewnego i ważnego. Wysiłki mych szczerych wrogów raz mnie upokorzyły, a innym razem umocniły w dobrym. Dzięki trudowi prześladowcy wiele razy gorliwie i szczerze się modliłem. I jak tu nie kochać swoich dobrodziejów?!

16 CZERWCA
Środa

2 Kor 9, 6-11; Ps 112; Mt 6, 1-6. 16-18

„Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy”.
Tym, którzy modlą się za dużo i byle jak, święty Jan Złotousty daje trudną radę: „Modlitwa jest mocna, gdy jest odmawiana w duchu pokornym i z sercem skruszonym. Ten zaś, kto szuka i zażywa przyjemności, nie może mieć ducha pokornego i serca skruszonego! Jasne jest więc, że modlitwa bez postu jest słaba i uboga. Dlatego Pan, po nauce o modlitwie, dołącza naukę o poście!”. Chrześcijanie zgubili ascezę i dziwią się, że Kościół tak kiepsko się ma! Ascezę zachowali sportowcy, trenerzy fitness, żołnierze. I świat ich podziwia, i ludzie ich naśladują!

17 CZERWCA
Czwartek

2 Kor 11, 1-11; Ps 111; Mt 6, 7-15

„Nie bądźcie gadatliwi jak poganie”.
Dziwnie brzmią te słowa w uszach człowieka z różańcem w ręku, bo przecież za chwilę, w dzisiejszych tajemnicach, wypowiem ze dwa tysiące pobożnych słów… Na szczęście to nie będą moje słowa i ich moc nie będzie płynęła z mej płomiennej gadatliwości. Ja tylko sercem i ustami przyłączę się do Archanioła, do Elżbiety, do samego Zbawiciela i do tysięcy podobnych mi nieszczęśników, aby Bożymi słowami święcić imię Ojca i szukać Jego woli.

18 CZERWCA
Piątek

2 Kor 11, 18. 21b-30; Ps 34; Mt 6, 19-23

„Gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną”.
„Rdza oznacza pychę, która zasłania blask cnót. Mól, który skrycie niszczy ubrania, to zazdrość, która dobre starania rozdziera, a przez to niszczy jedność. Złodzieje natomiast to heretycy i demony, którzy zawsze (!) są gotowi obrabować ludzi duchowych” (Hraban Maur).

19 CZERWCA
Sobota

2 Kor 12, 1-10; Ps 34; Mt 6, 24-34

„Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!”.
„Mamona w języku syryjskim oznacza bogactwa. Niech usłyszy to chytry, który uważa się za chrześcijanina, że nie można jednocześnie służyć bogactwom i Chrystusowi. Nie mówi się: «Kto ma bogactwa»; lecz: «Kto służy bogactwom». Wszak ten, kto jak sługa strzeże swych bogactw, jest sługą bogactwa! Człowiek natomiast, który zerwał jarzmo poddania się swym bogactwom – taki udziela ich potrzebującym hojnie jak prawdziwy pan!” (św. Hieronim).

20 CZERWCA
XII Niedziela Zwykła

Hi 38, 1. 8-11; Ps 107; 2 Kor 5, 14-17; Mk 4, 35-41

„Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi?”.
„Burza ta została wzbudzona mocą Panującego, aby ukazać wielki cud, ponieważ im bardziej fale zalewały łódkę, tym bardziej uczniowie pragnęli być wybawieni przez cud Zbawiciela. «Ucznio- wie prawdziwi! Zbawiciela macie pośród siebie, a boicie się niebezpieczeństwa? Życie jest z wami, a lękacie się śmierci?!». I nastała głęboka cisza., bo On rozkaże demonom, które wzburzają żywioły świata dla prześladowania świętych i uczyni wielki spokój w duszy i ciele, udzieli pokoju Kościołowi i pomyślności światu” (Orygenes).

21 CZERWCA
Poniedziałek

Rdz 12, 1-9; Ps 33; Mt 7, 1-5

„Takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą”.
Kiedy sądzisz bliźniego, to „nie jego potępiasz, ale samego siebie i straszny sąd sobie szykujesz, gdzie dokładnie zdasz sprawę. To w odpuszczaniu grzechów do nas należy początek i wtedy od nas zależy, jaka będzie miara sprawiedliwości. Nie należy na grzesznika nastawać zarozumiale, ale poprawiać w miłości. Nie jego, ale samego siebie wydajesz na najgorsze męki, jeśli nie okażesz nad nim miłosierdzia” (św. Jan Złotousty).

22 CZERWCA
Wtorek

Rdz 13, 2. 5-18; Ps 15; Mt 7, 6. 12-14

„Nie rzucajcie swych pereł przed świnie”.
Niesamowitą definicję świni spotkamy w filmie Jana Jakuba Kolskiego Jasminum, gdzie świątobliwy prostaczek – brat Zdrówko – codziennie bierze na ręce małe prosiaki i ze współczuciem podnosi je tak, aby choć przez chwilę oglądały niebo. Zauważył bowiem, że biedne „blondynki” nie mają szyi i nie mogą podnieść łbów, aby spojrzeć w górę. Nie da się o perłach królestwa Boga rozmawiać z ludźmi, którzy ani o niebie anielskim nie myślą, ani na niebo błękitne nie spoglądają. „Nie rzucać pereł – to jedno. / Drugie – to obronić się przed wieprzami, / które same nachodzą człowieka / i w imię swoich racji ryją / nie na swoim polu. // Przegnanie wieprza, / choćby kosztem najwyższym, / to jedyna i ostateczna reguła / perłowej wierności.” – napisała nazaretanka s. Bożena. A. Flak.

23 CZERWCA
Środa

Rdz 15, 1-12. 17-18; Ps 105; Mt 7, 15-20

„Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze”.
Rzymski proboszcz Kryspus z powieści Henryka Sienkiewicza Quo vadis – niczym wilk – warczał na swoich parafian, straszył ich i siłą próbował przepchnąć swoje pomysły nawet w więzieniu, kiedy oczekiwali na kaźń. Dlatego na arenę musiał wyjść w przebraniu wilka, jakże odpowiednim dla upartego barana! Jednak w chwili męczeńskiej śmierci z pomocą Pawła Apostoła stał się pokornym, ofiarnym barankiem proszącym u braci wstawiennictwa: „i twarz jego straciła zwykłą surowość; kamienne rysy przybrały wyraz spokoju i słodyczy”. Módlmy się za naszych księży!

24 CZERWCA
Czwartek
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Iz 49, 1-6; Ps 139; Dz 13, 22-26; Łk 1, 57-66. 80

Chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu.
Syn Zachariasza bardzo świadomie wybrał ciszę i samotność pustyni, bo słowo o Chrystusie, które w nim dojrzewało, uznał za najważniejsze na świecie! Dziwimy się własnym słabościom i lękom, a od samotności, ciszy i milczenia nieustannie uciekamy. „Nauczyłam się, że / zmora dzisiejszego świata / ma zdumiewającą prostą formułę: / za dużo informacji, za mało formacji.” – zauważyła przenikliwa nazaretanka s. Bożena.

25 CZERWCA
Piątek

Rdz 17, 1. 9-10. 15-22; Ps 128; Mt 8, 1-4

„Uważaj, nie mów [o tym] nikomu”.
Największym marzeniem „klientów” Pana Boga jest otrzymać cud. Jednak uzdrowienie, narodziny długo oczekiwanego dziecka czy inna nadzwyczajna łaska okażą się dla nas wprost zgubne, jeśli nie zaczniemy uczyć się posłuszeństwa wobec Jezusa. Nie cuda bowiem nas zbawią, ale właśnie posłuszeństwo Słowu Bożemu.

26 CZERWCA
Sobota

Rdz 18, 1-15; psalm z Łk 1; Mt 8, 5-17

„Panie, nie jestem godzien”.
Rzymski oficer już nie jest poganinem, bo wie, że Panu Bogu nie wolno rozkazywać! Ile razy ja niczym poganin chcę zarządzać Bogiem, Kościołem, kapłanami i bliźnimi, bo wydaje mi się, że już zostałem „prezesem” Trójcy Świętej?

27 CZERWCA
XIII Niedziela Zwykła

Mdr 1, 13-15; 2, 23-24; Ps 30; 2 Kor 8. 7. 9. 13-15; Mk 5, 21-43

I polecił, aby jej dano jeść.
Po drodze do córki Jaira Pan spotyka kobietę, która wierzyła, że „zdrówko jest najważniejsze”.
Z tego powodu „wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała”. Okazało się, że ważniejsze niż nowe suplementy diety jest to, z kim się spotykasz i komu wierzysz. Jeśli uzdrowiony nie wejdzie na drogę Eucharystii, to nie tylko utraci to, co otrzymał, ale będzie z nim gorzej niż na początku.

28 CZERWCA
Poniedziałek

Rdz 18, 16-33; Ps 103; Mt 8, 18-22

„Lisy mają nory, a ptaki podniebne – gniazda”.
Ludzie dziwią się, dlaczego Nauczyciel odrzuca tak ochoczego i gorliwego kandydata. A Jezus widzi serce człowieka, który nie szuka królestwa Bożego, lecz swoich spraw i korzyści. „Lisy mają jamy w twoim sercu – jesteś podstępny; ptaki mają tam gniazda – jesteś wyniosły. Jak może podstępny i wyniosły iść za Tym, który jest prostotą i pokorą?” – tłumaczy św. Augustyn.

29 CZERWCA
Wtorek
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Dz 12, 1-11; Ps 34; 2 Tm 4, 6-9. 16-18; Mt 16, 13-19

„Tobie dam klucze królestwa niebieskiego”.
W papieskim herbie są dwa klucze: złoty i srebrny. Pierwszy otwiera skarbiec łaski Bożej. Drugi to nauki teologiczne i sztuka duszpasterska. Piotr i jego pomocnicy także dziś muszą się uczyć otwierania Bożych i ludzkich zamków.

30 CZERWCA
Środa

Rdz 21, 5. 8-20; Ps 34; Mt 8, 28-34

Wyszli Mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani.
Ostatnie lata to czas wielkiego zainteresowania demonami, opętanymi i egzorcyzmami. Niektórzy tak przeżywają wielką moc szatana, że traktują go niemal jak wszechmocnego. Tymczasem Bogiem jest Jezus! A szatan to tylko krnąbrny anioł, który szkodzi jedynie tym, którzy podchodzą do niego zbyt blisko!

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Czerwiec 2021

Share.

Duszpasterz w XIV-wiecznym sanktuarium w Borku Starym, miłośnik św. Józefa, Sienkiewicza i pobożnych malarzy.