Przygotował do druku ks. dr Stanisław Szczepaniec
Wydawnictwo Sióstr Loretanek
Warszawa 2016
Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej
Z dnia 18 I 2016 r., nr 59(K)2016

SŁOWO WPROWADZENIA

Już na początku musimy przyznać, że same pojęcia: „ceremoniał” czy „rytuał” wydają się być wyrazem skostnienia i przeszłości. Przeciwstawiają się im kreatywność czy dynamizm czynu. Tymczasem trzeba uznać, że obydwa te pojęcia – w języku religijnym – mają ukazać „uporządkowany sposób oddawania czci Bogu”. Człowiek zawsze szuka kontaktu z Bogiem, gdyż to pragnienie jest wpisane w naturę i godność ludzką. Dlatego z wdzięcznością trzeba przyjąć dar niniejszego Ceremoniału, który ma przyczynić się do odkrycia piękna i bogactwa modlitwy różańcowej, będącej zawsze „spotkaniem dwóch pragnień: Serca Bożego i serca ludzkiego”. Tajemnica ta zawsze prowadzona jest z natchnienia i kierownictwa Ducha Świętego, który „przychodzi z pomocą”, abyśmy wyznali, że Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem.

Niech Maryja, Matka Chrystusa i Kościoła, uprasza wszystkim, którzy będą posługiwać się tym Ceremoniałem, głębię rozumienia i przeżywania owego spotkania między Bogiem a ludźmi.

Z pasterskim błogosławieństwem
† Wacław Depo
Arcybiskup Metropolita Częstochowski

Częstochowa, 25 maja 2015 roku, w święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

WSTĘP

„Różaniec Najświętszej Maryi Panny, który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu, które dopiero co się zaczęło, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości”. Tymi słowami św. Jan Paweł II rozpoczyna list apostolski o różańcu Rosarium Virginis Mariae, ogłoszony 16 października 2002 roku.

Treść tego listu, jak również Rok Różańca, który papież ogłosił, przyczyniły się do ożywienia modlitwy różańcowej w życiu wielu osób. Jednym z owoców tego listu jest niewątpliwie większa troska duszpasterska Kościoła w Polsce o wielką wspólnotę modlitewną, nazywaną Żywym Różańcem. Biskupi mianowali w swoich diecezjach moderatorów tej wspólnoty. Oni zaś przygotowali najpierw statut opisujący jej istotę i duchowość, a także określający jej strukturę i zadania jej członków. Statut został zatwierdzony podczas 358. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 21–23 czerwca 2012 roku.

Ceremoniał Żywego Różańca to kolejna pomoc dla duszpasterzy, zelatorów i członków róż różańcowych. Pierwszy taki Ceremoniał powstał na początku XX wieku. Zawierał teksty wskazujące sposób włączenia nowych członków do tej wspólnoty różańcowej oraz omawiał krótko znaczenie i przebieg comiesięcznego spotkania, w czasie którego dokonuje się zmiany tajemnic różańcowych. W kolejnych dziesięcioleciach poprzedniego wieku tekst ten był przedrukowywany i zatwierdzany przez kompetentną władzę kościelną. Dnia 7 września 1977 roku, Prymas Polski, sługa Boży, kard. Stefan Wyszyński, wydał dekret, w którym czytamy: „Przychylając się do prośby Prowincjała Zakonu OO. Dominikanów w Warszawie, na mocy szczególniejszych upoważnień, udzielonych Nam przez Stolicę Apostolską, niniejszym zatwierdzamy CEREMONIAŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA według załączonego tekstu; z zachowaniem pozostałych przepisów prawa kościelnego”.

Z tego opracowania korzystali duszpasterze i zelatorzy Żywego Różańca przez wiele lat. Coraz częściej pojawiały się jednak głosy mówiące o potrzebie nowej redakcji Ceremoniału. Prace nad nią rozpoczęły się na początku roku 2014 w gronie diecezjalnych moderatorów Żywego Różańca. Przygotowany został tekst roboczy, z którym zapoznali się moderatorzy, a także wielu zelatorów. Nad tekstem i nad zgłoszonymi uwagami pracowała komisja, która w ramach krajowego grona moderatorów zajmuje się sprawami liturgii. Owocem tych działań jest niniejsza księga, którą przekazujemy wszystkim zainteresowanym. Wyrażamy nadzieję, że będzie dobrą pomocą w pracy ze wspólnotami Żywego Różańca w parafiach.

Niniejszy Ceremoniał składa się z czterech części. W pierwszej znajdują się błogosławieństwa udzielane członkom wspólnoty i zelatorom, druga jest pomocą w przeżyciu comiesięcznych spotkań członków Żywego Różańca, związanych ze zmianą tajemnic różańcowych, w trzeciej części zamieszczone są teksty pomocnicze do celebracji różnych wydarzeń we wspólnocie w ciągu roku liturgicznego, a czwarta zawiera modlitwy i rozważania, z których można skorzystać w obliczu śmierci bliskich.

Wraz z tą księgą, przeznaczoną głównie dla kapłanów i zelatorów, powstaje Modlitewnik członków Żywego Różańca, zawierający akty zawierzenia, modlitwy i inne teksty pomocnicze dla członków tej wspólnoty.

ks. Szymon Mucha
Krajowy Moderator Żywego Różańca
Warszawa, dnia 18 lutego 2016 roku

Spis treści

Słowo wprowadzenia – ks. abp Wacław Depo . . . . .5
Wstęp – ks. Szymon Mucha . . . . . .. . .7
Wykaz skrótów . . . . . . . . 10

Część pierwsza

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA CZŁONKÓW I ZELATORÓW

11

Modlitwa o rozeznanie powołania . . . . . 13
Modlitwa w intencji wszystkich członków wspólnoty parafialnej . 13
Modlitwa o powołania do wspólnoty Żywego Różańca . 17
Powstawanie nowych róż Żywego Różańca . . . . . 18

Przyjęcie dzieci i młodzieży do Żywego Różańca . . . 19
Obrzęd wręczenia różańca dzieciom przed Pierwszą Komunią Świętą . 20
Obrzęd przyjęcia dzieci do wspólnoty Żywego Różańca . 21
– Przebieg obrzędu . . . . . . . . 22
Obrzęd przyjęcia młodzieży do wspólnoty Żywego Różańca 23
– Przebieg obrzędu . . . . . . . 25

Przyjęcie dorosłych do wspólnoty Żywego Różańca . . 26
Różnorodność grup różańcowych wśród ludzi dorosłych 26
– Tradycyjne i nowe wspólnoty Żywego Różańca . . 27
– Przygotowanie do błogosławieństwa . . . . . 28
Obrzęd przyjęcia podczas Mszy Świętej . . . . . 28
Obrzęd przyjęcia poza Mszą Świętą . . . . . . 31

Błogosławienie zelatorów . . . . . . 34
Przygotowanie do błogosławieństwa . . . . . . 35
Błogosławienie prowadzących grupy dziecięce i młodzieżowe . . 35
Błogosławienie zelatorów prowadzących grupy dorosłych 36
Uroczysta forma błogosławieństwa . . . . 38

Odnowienie zobowiązań i jubileusze . .. . . 39
Odnowienie zobowiązań . . . . . . . 39
– Obrzęd odnowy – propozycja I . . . . . 40
– Obrzęd odnowy – propozycja II . . .. . . . 41
– Obrzęd odnowy – propozycja III . . . . . . 43
– Obrzęd odnowy – propozycja IV . . . .. . . 44
Jubileusz członków wspólnoty Żywego Różańca . . . 46
– Modlitwa powszechna . . . . . . . 46
– Błogosławieństwo . . . . . . . . 48
Jubileusz zelatorów . . . . . . . . 49
– Modlitwa powszechna . . . . . . . .50
– Błogosławieństwo . . . .. . . . . 51

Część druga

COMIESIĘCZNE SPOTKANIA CZŁONKÓW WSPÓLNOTY

53

Istotne elementy comiesięcznych spotkań . . . . 54

Modlitewny wymiar spotkań . . . . . . 55
Formacyjny wymiar spotkań . . . . . . 56
Apostolski wymiar spotkań . . . . .. . . 57
Wspólnotowy wymiar spotkań . . . .. . . 59

Spotkania róż dziecięcych i młodzieżowych .. . . . 59

Formy spotkań dorosłych członków róż . . . . 60
Spotkanie w niedzielę po Mszy Świętej . . . . 60
– Modlitwa na rozpoczęcie spotkania . . . . . . 61
– Konferencja, podanie intencji, dziesiątka różańca . . . 62
– Przekazanie tajemnic różańcowych . . . . . . 63
– Końcowe błogosławieństwo . . . . . . . 64
Spotkanie w tygodniu połączone z celebracją Eucharystii 65
Spotkanie połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu 66
– Wzór I – Dziękczynienie za dar powołania do wspólnoty modlitewnej 66
– Wzór II – Prośba o głębsze rozumienie tajemnic życia Jezusa . 69
Spotkanie przygotowujące dzieła apostolskie . . . . 71
Spotkanie w różach prowadzone przez zelatora . . . 73
– Wprowadzenie . . . . . . . . 73
– Rozważanie słowa Bożego . .. . . . . 74
– Modlitwa i zmiana tajemnic różańca . . . . . 74
– Prośba o błogosławieństwo . . . . . . . 75
– Rozmowa . . . . . . . . . 76

Zmiana tajemnic różańcowych . . . . . 76
Przekazanie komuś tajemnicy . . . . . . 77
Kolejność rozważanych tajemnic . . . . . 78
Znak różańcowych tajemnic . . . . . . . 79
Przekazanie tajemnic w gronie członków róży . . . . 79

Część trzecia
INNE CELEBRACJE
WE WSPÓLNOCIE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

81

Przeżywać z Maryją rok liturgiczny . . . . . 82
Kontemplować Chrystusa . . . . . . 82
Królowa Różańca Świętego . . . . . . . 83
Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej . . . . 84

Modlitwa do patronów i za misje . . .. . . . 84
Modlitwa za przyczyną sługi Bożej Pauliny Jaricot . . 85
– Życiorys sługi Bożej . . . . . . . . 85
– Istotne cechy jej duchowości i modlitwa o odnowę naszego ducha . . 86
– Modlitwa o beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot . . . 88
Modlitwa do patrona róży . . . . . . 89
Modlitwy za misje . . . . . . . . 90
– Modlitwa o dar wiary dla narodów świata . . . . . 90
– Modlitwa za misjonarzy . . . . . . . 90
– Modlitwa do Matki Bożej za wszystkie matki . . . . . 91

Nabożeństwa różańcowe . . . . . . . 92
Szczególne intencje modlitwy . . . . . . 92
Cząstka różańca . . . . . . . 93
Dziesiątka różańca . . . . . . . . 93

Procesje różańcowe . . . . . . . 94
Ewangelie i modlitwy w tajemnicach radosnych . . . 95
Ewangelie i modlitwy w tajemnicach światła . . . . 100
Ewangelie i modlitwy w tajemnicach bolesnych . . . 105
Ewangelie i modlitwy w tajemnicach chwalebnych . . 110

Zyskiwanie odpustów . . . . . . 115
Co to jest odpust? . . . . . . . . 115
Zwykłe warunki zyskania odpustu . . . . 116
Dzieło, za które można zyskać opust . . . . . . 118
– Dzieła, za które można zyskać odpust zupełny każdego dnia 118– Ofiarowanie odpustów za zmarłych . . . . . . 119
Odpusty dla członków Żywego Różańca . . . . 120

Część czwarta
W OBLICZU ŚMIERCI

121

Towarzyszenie odchodzącym z tego świata . . . 121
Sakramenty chorych . . . .. . . . . 122
– Sakrament namaszczenia chorych . . . . . 122
– Wiatyk . . . . . . . . . 123
Znaczenie modlitwy za konających . . . . 124
Modlitwa przy konających . . . . . . . 125
– Wprowadzenie . .. . . . . . . 125
– Wezwania . . . . . . . . . 126
– Czytania biblijne . . . . . . . . 128
– Litania . . . . . . . . 128
– Modlitwy . . . . . . . . . 130

Modlitwy przed pogrzebem . .. . . . . 133
Cząstka różańca . . . . . . . . 133
– Wprowadzenie . . . . . . . 134
– Tajemnice radosne . . .. . . . . . 134
– Tajemnice światła . . . . . . . . 136
– Tajemnice bolesne . . . . . . . . 137
– Tajemnice chwalebne . . . . . . . 139
– Witaj, Królowo . . . . . . . . 140
Dziesiątka różańca . . . .. . . . . 140
– Wprowadzenie . . . . . . . . 141
– Rozważanie słowa Bożego .. . . . . . 141
– Tajemnica różańca . . . .. . . . . 141
– Akt strzelisty . . .. . . . . . . 141
– Modlitwa wstawiennicza . . . . . . . 142
Litania za zmarłych . . .. . . . . 142
Modlitwy za zmarłego członka Żywego Różańca . . . 144
– Modlitwa dziękczynna za dobro, jakie Bóg okazał zmarłemu (zmarłej) .. 144
– Modlitwa błagalna . . . . . . 145

Pogrzeb członka wspólnoty . . . . . . 146
Znaki wyrażające przynależność do Żywego Różańca . 146
Modlitwa powszechna .. . . . . . . 146

Pamięć o zmarłych . . . . . . . . 148

Dodatek
151
Hymn Żywego Różańca . . . . . . . 151
Akt oddania się Matce Bożej .. . . . . . 152
Odznaka «Żywy Różaniec» . . .. . . . . 153

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.