Czuwanie modlitewne Żywego Różańca i grup różańcowych w intencji Ojczyzny 10 listopada 2018 r. od godz. 18.00 do 21.00

Czuwanie rozpoczynamy Mszą świętą w intencji Ojczyzny.

Śpiew: Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

100 lat temu spełniły się marzenie wielu pokoleń Polaków. Polska narodziła się na nowo, zdołała odeprzeć najazd sowiecki, wywalczyć niepodległość. Dziś zjednoczeni na modlitwie z całą rodziną różańcową w Polsce klękamy przed Tobą, Jezu, i zanosimy błaganie: „Ojczyznę wolna, pobłogosław Panie!”.

Módlmy się podczas tego różańca szczególnie za umiłowaną Ojczyznę, za poległych przez wieki na polach bitewnych, w obozach koncentracyjnych, za wszystkich, którzy w obronie wolości ponieśli najwyższą cenę – własne życie. Uczcijmy ich pamięć. Módlmy się także za tych, którzy sprawują rządy w naszym kraju, o pomyślność dla naszej Ojczyzny, aby była Bogiem silna, aby żaden Polak nie wstydził się, że jest Polakiem.

Rozważamy tajemnice chwalebne różańca (tekst rozważań możemy zaczerpnąć z bieżącego numeru „Różańca”, s. VII). Poszczególne dziesiątki możemy przeplatać pieśniami patriotycznymi bądź tekstami modlitw za Ojczyznę:

„Dla nas po Bogu największa miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. (…) Stąd istnieje obowiązek obrony kultury rodzimej. (…) Mamy obowiązek chrzcić i nauczać Naród polski oraz upominać się o uszanowanie naszej kultury rodzimej, narodowej, abyśmy nie musieli kochać najpierw wszystkich narodów, a potem dopiero na zakończenie, czasami od święta, i Polskę”. kard. Stefan Wyszyński, „Prosimy – wymagamy – żądamy”, Kraków, 12 maja 1974 r.

„Tak, ty jesteś nieśmiertelny kraju moich przodków, Ojczyzno ukochana, Polsko moja! Nieśmiertelna przez twą odwieczną sławę, nieśmiertelna przez twoją sztukę i literaturę, która nie może być wymazana z pamięci narodów; nieśmiertelna przez miłość Ojczyzny, która żyje w sercach twych dzieci i która nie ma równej, śmiem to powiedzieć z czołem wzniesionym, ze szlachetną dumą!

Inne narody kochają bardzo swoją ojczyznę, kochają ją, gdyż jest wolna, dumna, bogata, ponieważ zapewnia im dobrobyt i wielkość, ale my ciebie kochamy, Ojczyzno moja, mimo że jesteś upokorzona, uciśniona. Kochamy cię, choć ta miłość, którą żywimy dla ciebie, przynosi nam często prześladowanie, zesłanie, więzienie i szubienicę! Jesteś nieśmiertelna, o moja Polsko, gdyż żyjesz w sercach twych dzieci. (…) My cierpimy, umieramy, ale przez śmierć idzie się ku zmartwychwstaniu. My umrzemy, ale ty zmartwychwstaniesz! Mimo naszych dzisiejszych cierpień, mimo agonii – patrz, twoje dzieci z miłością cię otaczają i śpiewają z nadzieją w sercu: «Jeszcze Polska nie zginęła! »”.

św. Urszula Ledóchowska

„I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska” raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was: abyście mieli ufność nawet wbrew każdej słabości; abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało; abyście od Niego nigdy nie odstąpili; abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której on „wyzwala” człowieka; abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „największa”, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia ani sensu”.

św. Jan Paweł II

Pozostańmy w cichej adoracji i osobistej modlitwie

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną:
wolną od przemocy,
wolną od zabijania nienarodzonych dzieci,
wolną od braku poszanowania przykazań Boskich,
wolną od nieuczciwych polityków,
wolną od zakłamania i fałszywych obietnic bez pokrycia składanych przez władze,
wolną od afer,
wolną od biedy i wyzysku,
wolną od naśmiewania się z wiary i Kościoła,
wolną od zakłamanych mediów,
„Racz nam wrócić Panie!”.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Śpiew:Bogurodzica
Apel Jasnogórski
Śpiew: My chcemy Boga, Panno Święta…

oprac. ks. Szymon Mucha
krajowy moderator Żywego Różańca

TAJEMNICE RADOSNE

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Najświętsza Panno, któraś z radością i uwielbieniem przyjęła anielskie zwiastowanie zapowiadające przyjście na świat Bożego Syna, dziękujemy Ci, że z równym oddaniem przyjmujesz nas, Naród polski jako Twoje dzieci i roztaczasz nad nami macierzyńską opiekę. Spraw, by nigdy nie zabrakło tych, którzy się do Ciebie uciekają.

II. Nawiedzenie św. Elżbiety

Maryjo, nasza Matko, tak jak św. Jan Chrzciciel poruszył się w łonie św. Elżbiety na widok Ciebie i Twojego ukrytego pod sercem Syna, tak serca Polaków porusza samo wspomnienie Twojego Bożego macierzyństwa. Spraw, aby ta radość nigdy nie gasła, ale trwała w nas do końca naszych ziemskich dni.

III. Narodzenie Pana Jezusa

Maryjo, która stałaś się naszą Matką, kiedy nasz Naród przez chrzest narodził się dla Boga, oręduj za nami u swojego Syna, abyśmy po wsze czasy szanowali każde życie ludzkie i z miłością przyjmowali każde poczęte dziecko. Niech każde z nich daje nam taką radość, jaką dał nam nowo narodzony Chrystus.

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

Matko Najświętsza, tak jak ofiarowałaś Bogu swojego Syna, tak stale ofiarowuj Naród polski w całym jego Bożym dziecięctwie. Zaprowadź nas przed oblicze Pana Boga naszego, abyśmy uświęceni mogli być naśladowcami Chrystusa.

V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Zgubiłaś, Najświętsza Matko, swojego Syna i… odnalazłaś Go w świątyni. Spraw, proszę, aby to właśnie tam odnajdywali się Twoi synowie i córki Narodu polskiego za każdym razem, kiedy się zagubią, abyś mogła ich tam zastać trwających w uwielbieniu i poszukujących dróg do Pana.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Dla Narodu polskiego po przyjęciu chrztu świętego nastąpił inny chrzest – chrzest bojowy w walce o wiarę. Ów bój trwa nadal, chociaż zmienił się oręż. Wspomagaj nas, Maryjo, abyśmy wytrwali i aby Twój wizerunek nigdy nie zniknął z naszych sztandarów.

II. Cud w Kanie Galilejskiej

Za Twoją przyczyną, Maryjo, Jezus przemienił wodę w wino i za Twoją przyczyną dokonał cudu przemiany niewoli Polaków w upragnioną wolność. Spraw, proszę, abyśmy tak jak weselnicy w Kanie Galilejskiej docenili smak wina, potrafili docenić smak prawdziwej wolności, a kosztując jej, nie pozwalali sobie na jej lekkomyślne trwonienie, ale z rozwagą zachowali ją dla przyszłych pokoleń.

III. Głoszenie królestwa Bożego

Pan Jezus nie tylko głosił królestwo Boże, ale je budował w oparciu o najtrwalszy z fundamentów: Boga i Jego miłość. Spraw, Maryjo, aby wierny Tobie Naród polski odważnie głosił Ewangelię, a także w rodzinach i wspólnotach wznosił twierdze wiary, nadziei i miłości, których bramy piekielne nie przemogą.

IV. Przemienienie na górze Tabor

Jezus był Synem Bożym. Na górze Tabor Ojciec ukazała pełnię Jego Bóstwa. Maryjo, Matko Narodu polskiego, wspomagaj swoje dzieci, aby ich udziałem stało się przemienienie na wzór Jezusa, przemienienie serc, rodzin, kraju… Niech dusze Polaków jaśnieją blaskiem niczym szaty Chrystusa, dając przykład innym narodom.

V. Ustanowienie Eucharystii

Cud Eucharystii został dany wszystkim ludziom dla zgładzenia ich grzechów. Maryjo, Najdroższa Matko, wspomagaj nas, abyśmy posileni Chlebem Życia znaleźli w sobie wolę zwalczania naszych narodowych wad i szerzenia królestwa miłości. Daj nam wiarę i odwagę, abyśmy byli gotowi oddać za nie swoje życie.

TAJEMNICE BOLESNE

I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Krwawy pot wystąpił na czoło Twego Syna, a na Twym jasnogórskim wizerunku – dwie krwawe blizny. Tak jak współcierpiałaś z Jezusem, tak współcierpiałaś z polskim Narodem, kiedy przyszło mu przelewać krew za Ojczyznę i za wiarę. Obecna na sztandarach i ryngrafach, powstańczych medalikach i partyzanckich, leśnych kapliczkach, maszerowałaś wraz z wojskiem, walczyłaś w bitwach, swymi matczynymi dłońmi podtrzymywałaś głowy konających, polskich żołnierzy. Matko Bolesna, módl się za nami.

II. Biczowanie Pana Jezusa

Widok Twego umęczonego Syna sprawił Ci, Matko, nieznośny ból, podobnie jak i widok umęczonego Narodu polskiego, który tak bardzo ukochałaś. Twoje Serce dwukrotnie miecz przeniknął: raz, gdy strugi Najświętszej Krwi spływały po Ciele Twego Syna prowadzonego na ukrzyżowanie, drugi raz, kiedy krwawe ślady znaczyły drogę Twoich ziemskich synów i córek. Matko Bolesna, wstawiaj się za nami.

III. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Patrzyłaś, Maryjo, jak zakładają koronę cierniową na głowę Twojego umiłowanego Syna. Tak samo Twe oczy zwrócone były ku Narodowi polskiemu, kiedy jemu przyszło nałożyć na skroń cierniową koronę. Gdyby nie Twoje Fiat, Maryjo, Jezus nie zasiadłby na swoim ziemskim tronie boleści. Gdyby nie Twoje Fiat, Polacy nie mogliby uczynić Go swym Królem. Króluj nam, Maryjo, wraz ze swoim Synem, abyśmy tu, na ziemi, odnaleźli zaczątek wiecznej szczęśliwości nieba.

IV. Dźwiganie krzyża

Pan Jezus dźwigał swój krzyż z pokorą, otoczony Twoją czułą, współczującą miłością. Nie odstąpiłaś Go ani na chwilę, tak jak i nie odstępowałaś Narodu polskiego za każdym razem, kiedy prowadzono go na ukrzyżowanie. Królowo Polski, nie opuszczaj nigdy wiernych Ci sług, którzy błagają Twego wstawiennictwa u stóp Bożego tronu.

V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Tak jak ukrzyżowany Jezus spoglądał na Ciebie z miejsca swojej kaźni, tak i krzyżowany Naród polski spoglądał na Ciebie przez wieki, a Ty z nim współcierpiałaś. Wstawiaj się za nami u Boga, abyśmy niczym Chrystus potrafili ofiarować swoje przeszłe, teraźniejsze i przyszłe cierpienia w intencji nawrócenia grzeszników i zbawienia wszystkich ludzi.

TAJEMNICE CHWALEBNE

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Sto lat temu Polska zmartwychwstała, wcześniej ukrzyżowana i złożona na ołtarzu chciwości wielkich tego świata. Twój Syn, Matko Najświętsza, zmartwychwstał, aby każdy z nas mógł narodzić się na nowo w niebieskiej Ojczyźnie, wielbiąc miłość, dobroć i miłosierdzie Boga Najwyższego. Polska zmartwychwstała, aby świat nie zapomniał o Jego zmartwychwstaniu. Wspomagaj nas, Maryjo, w tym mrówczym dziele głoszenia Dobrej Nowiny.

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Wniebowstąpienie Twojego Syna, Maryjo, było dopełnieniem danej przez Boga obietnicy. Dało też wszystkim ludziom nadzieję na powrót do Ojczyzny niebieskiej. Oręduj za nami, Matko Najświętsza, aby polski Naród wypełnił powierzoną mu przez Boga misję i w wieczności radował się oglądaniem Oblicza Chrystusa.

III. Zesłanie Ducha Świętego

Duchu Święty, przyjdź – modlimy się podczas Mszy świętej. Maryjo, Matko i Opiekunko Narodu polskiego, otwieraj nasze serca na działanie Ducha Świętego, abyśmy mogli wypełnić powierzoną nam, apostolską misję. Niech każdy Polak postępuje właśnie w tym Duchu, krocząc ścieżkami Pana i będąc Jego narzędziem w nawracaniu innych narodów, szczególnie w trudnym XXI w.

IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Polacy są jedynym Narodem, którego Królowa z duszą i ciałem została wzięta do nieba. To wielkie wyróżnienie, ale i zobowiązanie, nakładające na nas słodkie kajdany wolności i miłości. Najświętsza Panno, Pani Jasnogórska, wspomagaj nas nieustannie, abyśmy nigdy nie zaprzestali szerzenia Twoich dzieł na całym świecie, by zapanowała na nim tak bardzo upragniona cywilizacja miłości.

V. Ukoronowanie Matki Bożej

Pani Jasnogórska, kiedy zostałaś już ukoronowana w niebie, Naród polski ukoronował Cię tu, na ziemi. Z miłością i uwielbieniem poddał się Twojej władzy, aby nie błądzić w drodze do Chrystusa. Prowadź nas, Królowo, do życia wiecznego, do królestwa Twego Umiłowanego Syna.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Modlitewnik Żywego Różańca

Modlitewnik Żywego Różańca
Praca Zbiorowa

Modlitewnik Żywego Różańca nie jest tylko zbiorem modlitw, ale przewodnikiem po roku liturgicznym razem z Maryją. Na ponad siedmiuset stronach tej wyjątkowej publikacji zamieściliśmy treści przydatne i wręcz niezbędne dla coraz to nowego odkrywania bogactwa i głębi modlitwy różańcowej. Znajdziemy tu historię modlitwy różańcowej, praktyczne porady zastosowania Różańca w osobistym życiu modlitewnym, jak i wspólnotowym. Modlitewnik jest przewodnikiem, pomocą w modlitwie i „pamięcią” o najważniejszych wydarzeniach zbawczych.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.