2 V ŚW. ATANAZEGO

Atanazy był wybitnym uczonym działającym w IV wieku w Aleksandrii Jego wspaniały wykład prawowiernej nauki o Chrystusie pokazuje, jak bardzo do obrony podstawowych prawd wiary potrzebna jest doktryna maryjna. Nazywając Maryję Bogurodzicą i Dziewicą, położył on podwaliny pod dwa wielkie dogmaty maryjne, które – przypomnijmy w przeddzień jutrzejszego święta – stanowiły inwokację najstarszego hymnu Polski: Bogurodzicy. Na autorytet świętego powoływał się Sobór Nicejski (325) i Efeski (431). Na pierwszym z nich cytowano słynną wypowiedź Atanazego o Maryi – wzorze chrześcijańskiego życia: „Maryja była czystą Dziewicą, o jaśniejącej duszy, ubogaconą w dwójnasób. Lubiła spełniać dobre uczynki, wykonując swe obowiązki i wznosząc ku niebu swe myśli o wierze i czystości. Nie lubiła pokazywać się ludziom, lecz modliła się do Boga, prosząc, by był Jej Sędzią. Nie spieszyła się z opuszczaniem domu, nie miała upodobania w przebywaniu w miejscach publicznych, pozostawała stale wewnątrz, prowadząc życie ukryte, podobna pszczole. Hojnie rozdawała ubogim wszystko, co Jej pozostawało… Słowa Jej były dyskretne, a głos rozważny. Nie krzyczała. Strzegła swego serca, by nie mówić źle o bliźnich. Nawet niechętnie słuchała, kiedy tak mówiono”. W ośmiuset słowach Atanazy ukazał osobowość Maryi i zawarł cały program chrześcijańskiej doskonałości.

3 V NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI

Jan Kazimierz pokazuje nam, u kogo mamy szukać obrony przed wrogami Ojczyzny. Przypomnijmy dziś treść ślubów króla Polski zalanej szwedzkim potopem: „Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja… do najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królowę… obieram. Tak samego siebie… Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twej pomocy i zlitowania w tym pełnym klęsk i opłakanym… stanie… pokornie wzywam. A ponieważ nadzwyczajnymi dobrodziejstwami Twymi zniewolony, pałam… nowym, a żarliwym pragnieniem poświęcenia się Twej służbie, przyrzekam przeto…, że… cześć i nabożeństwo ku Tobie rozszerzać będę…”

3-9 V

W ciągu tych siedmiu dni i nocy wielu Polaków z różańcem w dłoniach modli się przed Najświętszym Sakramentem, by przygotować Ojczyznę na przyjazd Ojca Świętego. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej w tej intencji. Jeśli nie możecie zorganizować pełnego Różańcowego Kongresu (zob. „Różaniec” wrzesień 1996), poświęćcie tej intencji np. jeden dzień albo włączcie się we wspólną modlitwę przez odmawianie choćby dodatkowego dziesiątka Różańca.

8 V WNIEBOWSTĄPIENIE

Jeszcze w chwili pożegnania z Jezusem uczniowie nie rozumieli, że jest On Mesjaszem nie takim, jakiego oczekiwali. „Panie, kiedy przywrócisz królestwo Izraela?” – pytali, myśląc o wybawieniu od wrogów i o doczesnym szczęściu. Wniebowstąpienie jest kolejną ostatnią już lekcją jaką Jezus daje Apostołom. To, czego nie zrozumieli, dopełni Duch Święty.

A my chcielibyśmy każde dzieło stworzyć doskonałe, każdą naukę doprowadzić do końcą każde ziarno uczynić stokrotnie płodnym. Czy wówczas pozostawimy miejsce dla Ducha Świętego, który zstępuje z nieba tam, gdzie człowiek dochodzi do granic swoich możliwości i mówi: „Więcej nie potrafię, Boże, pomóż, dopełnij tego dzieła”?

9 V ŚW. STANISŁAWA

To wspaniały patron również naszych czasów, które podobnie jak wiek XI są epoką społecznego przesilenia. Albo jesteśmy członkami stronnictwa Bolesława Śmiałego – orędownika rozwiązłości i prywaty, lekceważenia związków rodzinnych i tradycji, zepchnięcia Kościoła na margines, albo opowiadamy się po stronie biskupa Stanisława – wiernego nauce Bożej i Kościołowi.

Wprawdzie w przeszłości starcie się dwóch postaw zakończyło się śmiercią męczeńską Stanisławą ale przecież prawdziwą klęskę poniósł Bolesław. Czy umiemy dziś żyć po katolicku w wirach codzienności? Czy gotowi jesteśmy poświęcić siebie dla wartości narodowych i rodzinnych? Tylko w ten sposób Polska zachowa swoją wielkość…

12 V ŚW. GERMANA Z KONSTANTYNOPOLA

Zmarły w 733 r. biskup pierwszy wystąpił do walki z tymi, którzy kierując się fałszywą gorliwością, niszczyli święte wizerunki. Św. German zasłynął też ze swych mów o wzięciu Maryi do nieba i o roli Matki Bożej jako Pośredniczki łask. „Nikt nie zostaje zbawiony inaczej, jak dzięki Tobie, Najświętsza. Nikt nie zostaje wyzwolony z nieszczęścia inaczej, jak dzięki Tobie, Najczystsza… Nikt w miłosierdziu Bożym nie otrzymuje daru łaski inaczej, jak dzięki Tobie, Najczcigodniejsza. Kto w zamian by Cię nie błogosławił? Kto by Cię nie wysławiał tak, jak naprawdę na to zasługujesz, a więc przynajmniej całym sercem…?”

16 V ŚW. SZYMONA SZKOTA

Czciciele Matki Bożej znają go z obietnic przekazanych mu przez Maryję dla tych, którzy będą nosić szkaplerz – znak służby w Jej szeregach. W 1251 r. Maryja ukazała się św. Szymonowi i trzymając w ręku szkaplerz, powiedziała: „Kto umrze odziany w ten szkaplerz, zostanie zachowany od wieczystych płomieni. To znak zbawienia, pewna ochrona w niebezpieczeństwie, rękojmia pokoju i mej szczególnej opieki do końca świata”. Pamiętajmy, że szkaplerz jest jednym z sakramentaliów Kościoła (jest nim też Różaniec), co oznacza, że jest zewnętrznym znakiem wewnętrznej postawy człowieka. Kto kocha i kto służy, ten chce dać wyraz swojej miłości. W służbie Matce Bożej znakiem oddania jest szkaplerz.

18 V ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Tam, gdzie zstępuje Duch Święty, zawsze obecna jest rozmodlona Maryja. Tak było w czasie Zwiastowania, kiedy Duch Święty zstąpił na Maryję, tak było w chwili Nawiedzenia, kiedy napełnił Elżbietę, tak było w Wieczerniku Zielonych Świąt, gdzie zstąpił na Apostołów. Oznacza to, że ci, którzy pragną zjednoczyć się z Maryją, nie tylko są pociągnięci przykładem Jej cnót, ale również otrzymują szczególną pomoc z nieba – dary Ducha Świętego: miłość, pokorę, skromność, opanowanie… Upodabniać się do Maryi, to żyć w Duchu Świętym!

19 V NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA

W 431 r. Sobór w Efezie ogłosił dogmat o Maryi Matce Chrystusa. W 1965 r. podczas Soboru Watykańskiego papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Prawdę tę wyraził sam Zbawiciel, kiedy umierając na krzyżu, powiedział do umiłowanego ucznia: „Oto Matka twoja”. A ponieważ Jan reprezentuje każdego z nas, mamy jak on „wziąć Maryję do swego domu”. Ona powinna być obecna na co dzień w naszym życia. Mamy Jej słuchać jak Matki.

24 V MATKI BOŻEJ WSPOMOŹYCIELKI WIERNYCH

Niedawno dziękowaliśmy Bogu za ocalenie Jana Pawła II, obecnie modlimy się za Ojca Świętego i oczekujemy na jego przyjazd do Polski… Może należy w dniu wspomnienia Maryi Wspomożycielki Wiernych przypomnieć, że Polska była pierwszym krajem, który za przykładem Portugalii zaczął wypełniać prośby Pani z Fatimy, Tej samej, która 13 maja 1981 r. zmieniła tor lotu śmiercionośnej kuli. 8 września 1946 r. biskupi polscy oddali nasz naród Niepokalanemu Sercu Maryi. Kard. Hlond w tym doniosłym akcie, który zaowocował wolnością Kościoła w rządzonej przez komunistów Polsce, umieścił dziś wspominany tytuł maryjny: „Potężna Wspomożycielko Wiernych! Otocz płaszczem Papieża i Kościół święty. Bądź mu puklerzem…Te słowa nie straciły nic ze swej mocy i aktualności. Niech i dziś płyną one z naszej Ojczyzny do tronu Matki.

29 V BOŻE CIAŁO

Adorujmy Jezusa, Syna Maryi, Boga który stał się człowiekiem, aby zanieść na krzyż nasze słabości i przez swoją śmierć dać nam udział w życiu wiecznym. On sam powiedział: „Kto spożywa moje Ciało… ma życie wieczne”. Wiemy, że człowiek składa się nie tylko z ciała ale i z duszy, nie żyje więc samym chlebem. Niech nasze dusze karmią się na co dzień Eucharystia aby były pełne życia Bożego.

31 V

Przyjazd Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Maj 1997 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Kościół Rodzina Media

Kościół Rodzina Media
ks. Mariusz Wedziuk

Książka ks. Mariusza Wedziuka ukazuje obiektywny charakter małżeństwa i rodziny zawarty w Objawieniu i doktrynie Kościoła. […] Wyróżnia prorodzinne postawy tygodników katolickich w zestawieniu z publikacjami pism kobiecych, tabloidów czy organów opiniotwórczych środowisk liberalnych, promujących system wartości nurtów postmodernistycznych. […] Obrazuje przy tym konfrontacyjny charakter stanowiska Kościoła w odniesieniu do opcji dyktowanych poprawnością polityczną lub grą interesów środowisk odrzucających tradycyjny obraz małżeństwa i rodziny w cywilizacji Zachodu.

Share.