TAG: Wincenty Łaszewski

Bywało, że na urzędowych dokumentach podpisywał się niekiedy słowami: „niewolnik Maryi”. Zawsze jednak podkreślał, że to oznacza: „Nie wolę tego, co sam chcę, wolę to, czego chce Bóg”. Znaczenie niewoli najłatwiej mu było…

Raz po raz z różnych stron podnosi się zarzut, że katolicyzm czyni z Maryi centralną osobę chrześcijańskiej wiary, podczas gdy Matka Chrystusa jest na kartach Pisma Świętego postacią ukrytą w cieniu. Nie jest…

W poezji Romanosa Pieśniarza Maryja woła: „Pokonana jestem przez pełen miłości smutek i nie mogę znieść myśli o przebywaniu w moich komnatach, kiedy Ty jesteś na krzyżu. Nie mogę myśleć o byciu w…

Od pierwszych wieków chrześcijański zmysł wiary kazał ludziom szukać pomocy u Matki Najświętszej, do jej wstawiennictwa się uciekać, Ją jako najprostszą drogę do Chrystusa postrzegać. Powszechnie wierzono we wszechmoc Maryi przed Bogiem i…

Proklamowanie Matki Bożej Królową jakiegoś narodu znane jest w historii Kościoła. Już w VI w. Etiopia, odczytując wypowiedziane na krzyżu słowa Jezusa jako skierowane do siebie i naśladując św. Jana Apostoła, „wzięła do…

Maryja jest darem dla Kościoła. „Oto Matka twoja” – powiedział do Jana umierający na krzyżu Chrystus (J 19, 27). Wiemy, że śmierć Zbawiciela zaowocowała narodzinami Kościoła, który – jak głosi liturgia – narodził…

Od dwóch tysięcy lat Kościół zachowuje niezachwianą wiarę w dziewicze narodzenie Syna Bożego. Wierzy, że Maryja poczęła swego Syna za sprawą Ducha Świętego, bez udziału ziemskiego ojca. W Credo z 325 r. wypowiadamy…

Wśród wielu tytułów, jakimi wzywamy pomocy Matki Bożej i jakimi wyrażamy naszą ufność w Jej opiekę, znajduje się starożytny tytuł: „Pocieszycielka”. Największym powodzeniem cieszył się on w czasach średniowiecza, ale choć używali go…

Maryja jest brama do nieba; święci powiadają, że jedyną. Skoro można za jednym z teologów mówić o „anonimowym chrześcijaństwie” (ludziach dobrej woli),to z pewnością można też mówić o „anonimowej Maryjności” tych wszystkich, którzy…

Św. Paweł nawołuje: „Radujcie się zawsze w Panu” (Flp 4, 4), „Zawsze się radujcie!” (1 Tes 5, 16). „Bóg chce, abyś z nadzieją oczekiwał od Niego wielkich rzeczy i z powodu tej nadziei…

Co to znaczy być łaskawym? To znaczy posiadać łaskę i chcieć jej udzielać drugiemu. I już w tym momencie rozumiemy+ wielkość tytułu „Panna łaskawa”. Maryja jest najłaskawsza! Po pierwsze dlatego, że znalazła Ona…

Skąd u Maryi tak wielka moc, że Kościół wzywa Ją tytułem możnej Dziewicy? Jan Paweł II naucza, że źródłem Jej mocy jest „macierzyńska miłość ożywiana łaską”. Dlaczego więc nie mówimy o Maryi jako…

Czym wsławiła się dziewicza Matka Zbawiciela, Ta, którą wzywaliśmy w Litanii Loretańskiej jako Pannę roztropną i czcigodną? Przede wszystkim swym dziewiczym poczęciem i narodzeniem. Poza tym niezachwianą wiernością Bogu – zawsze i wszędzie,…

W Litanii Loretańskiej wzywamy Maryję tytułem: „Panno czcigodna”. To modlitewne wyrażenie kryje w sobie przynajmniej dwa powody, dla których pochylamy się nad Jej dziewictwem ze czcią. Maryja jest Panną – poczęła dziewiczo Syna…

Pierwszym powodem chwały Maryi jest macierzyństwo. Nie ma większej łaski, a jednocześnie większego powołania niż to, by dać światu Boga, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Ale macierzyństwo Maryi przyozdobione jest dodatkowym…

Jezus jest Zbawicielem – to fakt tak oczywisty, że tytuł „Matka Zbawiciela” może przestać w nas budzić podziw dla wielkich cudów Boga i ożywiać naszą miłość do Maryi. Ale tytuł ten powszedniej właśnie dlatego, że często go używamy. Posługujemy się nim…

Znamy definicję Stwórcy – to Ten, który był przed wszystkim, który nie ma początku i który wszystko powołał do istnienia. Stworzenie jest skończone, niedoskonałe, ma w sobie życie z daru Boga. Stworzyciel jest…

W odróżnieniu od innych wezwań Litanii Loretańskiej ten Maryjny tytuł wiąże się z konkretnym wizerunkiem Matki Bożej, który znajduje się w kościele w Genazzano (miasteczku leżącym czterdzieści pięć kilometrów od Rzymu). Powstały w…

Piękna polska kolęda ogłasza: „Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończony”. Przedziwne było to narodzenie Jezusa w noc betlejemską. Z Maryi, nie rzucającej się w…

Wiemy, że Maryja jest przede wszystkim Matką. Zwykle gdy o Niej mówimy, nie używamy Jej imienia, jakbyśmy nie chcieli stawiać się z Nią na jednej płaszczyźnie. Zwracamy się więc do Niej słowami: „Matko…

Zdawałoby się, że wezwanie jest powtórką tematu – przecież Matka nienaruszona to Matka dziewicza! A jednak Kościół umieszcza je w Litanii. Czyżby chciał przez to wskazać na jakiś inny aspekt najstarszego dogmatu Maryjnego?…

W Litanii Loretańskiej wzywamy Maryję tytułem ”Matki Dziewiczej”. To modlitewne wyrażenie zawiera w sobie podwójną treść. Maryja jest Panną – jest Dziewicą „przed urodzeniem” (poczęła dziewiczo Syna Bożego), jest Dziewicą w „narodzeniu” (pozostała…

Powołaniem Maryi było macierzyństwo. Stąd najczęściej mówimy o Niej jako o Matce. Jaka była Matka Jezusa? Tak niezwykła i tak doskonała, że Litania mnoży określenia, by choć trochę uświadomić nam, jak Maryja wypełniła…

Jaką Matką była Maryja? Litania Loretańska nie szczędzi słów, które wyjaśniają tajemnice jej macierzyństwa i przybliżają piękno Jej matczynej miłości. Ponieważ macierzyństwo Maryi jest niezwykłe – Boże! – piszemy o Niej jako Matce…

Katolicy zawsze uznawali Matkę Bożą za swoją Matkę. Ich wiara opierała się na testamencie umierającego Jezusa (zob. J 19, 25-27) oraz na przesłaniu z wesela w Kanie Galilejskiej (zob. J 2, 1-11). Od…

Już teologowie pierwszych wieków nauczali, że Chrystus począł się w łonie Maryi jako Głowa Mistycznego Ciała, czyli Kościoła. W tym samym okresie powstała też kluczowa dla pobożności maryjnej paralela: Maryja – Ewa. Uczono,…

Kiedy wzywamy Maryję jako Matkę Chrystusa, mniej czy bardziej świadomie myślimy o Niej jako o Matce Mesjasza, bowiem słowa: „Chrystus” i „Mesjasz” oznaczają to samo:·Bożego Pomazańca; Jezus Chrystus to Jezus, który jest Mesjaszem.…

W pierwszych wersetach Litanii loretańskiej zaraz po chwalebnym tytule Bożej Rodzicielki, czcimy Maryję jako Pannę nad pannami. Fakt umieszczenia tego wezwania na samym początku litanii świadczy nie tylko o jego starożytności, ale i…

Bogarodzica… Jest to ­ obok tytułu „Najświętsza Panna ­ najważniejszy i najstarszy tytuł maryjny. Co warte podkreślenia ­ oba powstały nie dla pomnażania chwały Maryi, ale ze względu na obronę godności Chrystusa. Tak jest z każdą prawdą o Maryi i z każdą prawdziwą formą…

Jak pozdrawiać Maryję i wypowiadać Jej chwałę? Jak rozmawiać z Tą, która jest „uosobieniem łaski”? W tradycji zachodniej wyśpiewujemy Litanię loretańską, której pełne treści wezwania ukazują godność i przymioty Matki Bożej. (red.) Świętość…

Jak mawiają ludzie, Ludwik godziwie przeżył swoje lata. Miał już pewnie dobrze po siedemdziesiątce i choć duch był w nim żywotny, ciało osłabło zupełnie. Czuł w ostatnich czasach, że siły całkowicie go opuszczają.…

11 VII ŚW. BENEDYKTA Jego słynna Reguła, łącząca pracę i modlitwę z życiem we wspólnocie, stanęła u podstaw rozwoju monastycyzmu w całej Europie zachodniej. Św. Benedykt zalecał mnichom przede wszystkim pokorę, posłuszeństwo i…

Dogmat Wniebowzięcia ogłoszony w 1950 r. byt częścią programu papieża Piusa XII zabiegającego całym sercem o rozwój pobożności maryjnej. W bulli dogmatycznej pisał: „Pontyfikat nasz, jako też era współczesna, przygniecione są jakże wielu…

W czasach starożytnych i średniowiecznych rolę upowszechniania prawd religijnych i moralnych pełniły legendy, krążące z ust do ust i przepisywane przez pracowitych kopistów. Kształtowały one postawy rycerskie, tworzyły obraz sprawiedliwego króla, miłosiernej niewiasty,…

1 VI ŚW. JUSTYNA Justyn to wielki uczony i filozof II wieku, który zapoznawszy się z nauką o Chrystusie, przyjął chrzest i stał się wielkim obrońcą młodego Kościoła. Kronikarze kościelni pozostawili nam wspaniałe…

W zasadzie mało wiemy o Matce Najświętszej. Nowy Testament niejeden maryjny wątek pominął milczeniem (podejmują je szeroko apokryfy). Biblia zwraca naszą uwagę tylko na to, co w Maryi najważniejsze… Ludzie pytają, czy Matka…

Ze swej klasztornej celi s. Łucja tłumaczy, w jaki sposób można było uratować jej Ojczyznę. Niestety, przekazywane przez nią prośby Maryi nie zostały spełnione. Portugalia nie skorzystała z danej jej szansy… Może skorzysta…

Kiedy Maryja prosi o odmawianie Różańca, zaprasza do towarzyszenia Jej w zbawczych wydarzeniach z życia Jezusa. Treścią modlitwy różańcowej jest więc trwanie w obecności Maryi, pozdrawianie Jej słowami Wysłannika z nieba („Zdrowaś, Maryjo,…

2 V ŚW. ATANAZEGO Atanazy był wybitnym uczonym działającym w IV wieku w Aleksandrii Jego wspaniały wykład prawowiernej nauki o Chrystusie pokazuje, jak bardzo do obrony podstawowych prawd wiary potrzebna jest doktryna maryjna.…

5 IV ŚW. WINCENTEGO FERRERIUSZA Św. Wincenty był największym kaznodzieją od czasów św. Antoniego. Kiedy usłyszał głos Boga, wzywający go, by po całym świecie głosił Ewangelię, jak wicher zaczął przebiegać całą czternastowieczną Europę,…

Największą pochwałę w Biblii otrzymują ludzie wiary. Nic więc dziwnego, że Jezus wzywa do jej przyjęcia. Z niej bowiem wypływa nawrócenie, jej owocem jest życie wieczne. Jezus mówi, że wystarczy mieć wiarę jak…

Wiek piętnasty… Niezwykłe to były czasy. Czasy duchowego przebudzenia I szukania Boga Czasy medytacji i modlitwy, przede wszystkim modlitwy różańcowej. Każdy chrześcijanin – od ziem polskich aż po wybrzeża Hiszpanii – chciał mieć…

Rozpoczynamy okres bezpośredniego przygotowania do największych uroczystości w roku liturgicznym – liturgii Wielkiego Tygodnia. Cały Kościół rozważa tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, oczyszcza się i uświęca, pości i się modli. Chce stać…

Znamienny jest obraz Maryi przedstawiony przez Ewangelistów. Matka Najświętsza ani razu nie odezwała się do Józefa, do aniołów powiedziała zaledwie dwa słowa, z Synem zaś rozmawia jedynie krótkimi zdaniami, jak np. w Kanie…

Kiedy Caiavaggio malował Złożenie do grobu, uczynił obraz, zgodnie z duchem nowej pobożności zainspirowanej przez Sobór Trydencki (1545-1563), dziełem budzącym w duszy głębokie przeżycie wewnętrzne, prowadzącym do mistycznej kontemplacji, zawierającym osobiste przesłanie moralne.…

Co się tyczy Męki Pańskiej: powinnaś dążyć do traktowania swego ciała z dyskretną surowością, szukać okazji do poniżania się i do umartwień, wyrzekać się pełnienia swej woli i szukania samozadowolenia, ponieważ to było…

2 II OFIAROWANIE PAŃSKIE Dzisiejsza uroczystość, zwana w polskiej tradycji dniem Maiki Bożej Gromnicznej, jest świętem apostolstwa na wzór Matyi. Odczytajmy słowa zachęty św. Sofroniusza: Jak Bogurodzica, Dziewica Niepokalana, niosła w swoich ramionach…

Są tacy, którzy krytykują katolicką pobożność i twierdzą, że czynimy z Maryi kogoś równego Bogu, bo modlimy się do Niej i od Niej oczekujemy cudownej pomocy. A przecież wystarczy otworzyć Pismo Święte, by…

1. I ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI Kościół woła: „O cudowna wymiano! Stwórca ludzkości przyjął duszę i ciało, narodził się z Dziewicy, a stając się człowiekiem, obdarzył nas swoim Bóstwem”. Ta cudowna wymiana dokonała…

Pytanie to stawia nas w zupełnie niezwykłej perspektywie. By choć trochę zrozumieć albo przynajmniej przeczuć tę tajemnicę, trzeba porzucić liniową logikę ludzkiego rozumu i spojrzeć na Cud Wcielenia ze wszystkich dostępnych dla człowieka…

W połowie lat siedemdziesiątych Portugalia znalazła się w bezpośrednim zagrożeniu przejęcia władzy przez komunistów. Grupa ludzi (wśród nich było kilku znanych intelektualistów) postanowiła zorganizować całonocne czuwanie maryjne, by szukać pomocy i rady u…

Z dniem 1 grudnia rozpoczyna się okres Adwentu, który ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Jednocześnie jest okresem, w którym…

Osiemnaście miesięcy po „różańcowym cudzie” wojsko zorganizowało na Filipinach zamach stanu. Zdobycze bezkrwawą rewolucji stanęły pod wielkim znakiem zapytania. Arcybiskup Manili jakby przeczuwał nadciągające niebezpieczeństwo. Kiedy zadano mu pytanie: „Jaki jest największy problem…

1 XI UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Kościół wspomina dziś świętego patrona każdego z nas, jest więc to dzień, w którym każdy z nas po raz drugi w roku obchodzi imieniny. Możemy dziś śmiało prosić…

Każdy, kto odwiedza Rzym, chce zobaczyć Kaplicę Sykstyńską i dzieło Michała Anioła, które dla współczesnych nie zawsze już jest czytelne. A szkoda. Spróbujmy więc może spojrzeć na nie raz jeszcze… Przed kilku laty…

Październik jest miesiącem Różańca. Za odmówienie jednej cząstki Różańca: w świątyni lub kaplicy publicznej, a także w rodzinie, wspólnocie zakonnej czy pobożnym stowarzyszeniu można uzyskać odpust zupełny – jeśli odmawia się ją w…

Maryja nieraz dawała wyraz swemu upodobaniu do modlitwy różańcowej, wielokrotnie też podkreślała jej znaczenie. Ten, kto wniknie w głąb Serca Matki, łatwo zrozumie, że odpowiedź na pytanie: „dlaczego Różaniec?” jest prosta. Maryja umiłowała…

1 IX BŁ. BRONISŁAWY Niewiele wiemy o tej krakowskiej zakonnicy z XIII w. Zapewne pochodziła z rodu Odrowążów i była krewną św. Jacka oraz – co bardzo prawdopodobne – św. Czesława. Tak jak…

Nasze dzieci potrzebują miłości rodziców. Miłość jest konieczna do rozwoju dziecka – pozwala mu bowiem budować pozytywny obraz siebie i uznać siebie za dziecko Boże. Jak pogodzić miłość i stosowanie kar? Czy w…

5 VII ŚW. MARII GORETTI DZIEWICY I MĘCZENNICY Choć świat kpi sobie głośno z czystości, to jednak serce człowieka tęskni za czymś innym, niż lansuje moda. Dowodem na to jest kult Marii Goretti.…

W dniach 22-25 lutego 1986 r. w stolicy Filipin, Manili, w Alei Objawienia się Świętych, dokonała się pokojowa rewolucja Ośmiopasmowa droga opasująca miasto stała się miejscem objawienia potęgi świętych – ludzi trzymających w…

2. VI UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ Zbawienie każdego z nas ma strukturę trynitarną: Bóg Ojciec daje nam swego Syna, przez którego napełnia nas darami przynoszącymi owoce na życie wieczne. Czcząc tajemnicę Trójcy Świętej nie…

Słowo „uboga” doskonale wyraża prawdę o Matce Jezusa. Maryja jest najbardziej „u-Boga”, czemu daje wyraz Sobór Watykański II: „Ona to zajmuje pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana, którzy z ufnością oczekują od…

Eucharystia jest – jak naucza Sobór Watykański II – „źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia”. Jednak liturgia Mszy świętej jest zazwyczaj dostosowana do jej dorosłych uczestników i nie pozwala małym dzieciom w pełni zrozumieć…

Maj jest miesiącem poświęconym Matce Bożej. Cały Kościół przyłącza się do wielkiej pieśni chwały, jaka wznosi się od łąk pokrytych dywanami kwiatów, lasów rozśpiewanych szumem drzew i głosami ptaków. Człowiek – korona stworzenia…

Wprawdzie „nie należy się już spodziewać żadnego nowego objawienia publicznego przed chwalebnym ukazaniem się Pana naszego Jezusa” (KO 4), to jednak Bóg może udzielać ludziom prywatnych objawień i zawiesić normalne prawa, na mocy…

Zamach na życie Ojca Świętego Jana Pawła II ukazał tajemniczy związek łączący maryjnego papieża z orędziem Pani Fatimskiej. Kiedy chcemy wniknąć głębiej w to, co wydarzyło się pamiętnego 13 maja 1981 r. na…

ROZMOWA Z KS. MIROSŁAWEM DROZDKIEM SAC KUSTOSZEM SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W ZAKOPANEM. 13 maja 1981 rok, wieczór. Co się działo tamtego dnia tu, w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej? Nie było jeszcze kościoła,…

Pierwsza Komunia święta to największe święto w życiu dziecka. Słusznie więc nadaje mu się w kalendarzu rodzinnym wyjątkową rangę – większą od dnia urodzin czy imienin, świąt Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy. Pierwsza…

4.IV WIELKI CZWARTEK, USTANOWIENIE EUCHARYSTII „W jaki sposób można dotknąć tego sakramentu? Dłonią miłości. W jaki sposób można poznać jego smak? Świętym pragnieniem. Gało poznaje tylko smak mąki, z której pieczony jest chleb,…

Czas świąteczny w chrześcijańskich rodzinach to dar, jakim obdarzamy się nawzajem. Dorośli przekazują dzieciom wartości rodzinne, dzieci obdarzają rodziców swoją radością. Dajemy naszym dzieciom poczucie przynależności i utwierdzamy ich tożsamość: dzieci wiedzą, kim…

Siostra Łucja została poproszona o spisanie swoich wspomnień z dzieciństwa i wspomnień z życia swej rodziny, szczególnie związanych z jej ojcem. Wizjonerka spełniła prośbę Sanktuarium i napisała odręcznie to, co nazywamy „Piątym Wspomnieniem”.…

2. III BŁ. HENRYKA SUZO Patronem pierwszej soboty marca jest żyjący w XIV wieku dominikanin, który należy do grona największych wpływowych mistyków chrześcijańskich. BŁ Henryk byt mężem wiernym w przyjaźni, cenionym wykładowcą, kaznodzieją…

Rozwój religijny dziecka dokonuje się w domu, wśród najbliższych. Dlatego w naszych rodzinach trzeba rozmawiać z Bogiem. Przez codzienne doświadczenia związane z życiem rodzinnym kształtuje się w dziecku nie tytko obraz Boga, ale…

1. II ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI W GNIEŹNIE Pierwszą świątynię zbudował w miejscu bazyliki gnieźnieńskiej Mieszko I, a Bolesław Chrobry złożył w niej relikwie św. Wojciecha. Kościół ten był również siedzibą pierwszego metropolity ziem…

1. I ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYJI Na początku roku Kościół stawia nam za wzór i Patronkę Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Boga i Królowę Pokoju. To maryjne święto obchodzono już w Rzymie w VII…

Na szlaku Maryi nie mogło także zabraknąć Zakopanego i jego fatimskiego sanktuarium na Krzeptówkach. Tam znajduje się przecież ośrodek kultu Pani z Fatimy, który podjął wielkie dzieło głoszenia fatimskiego orędzia w naszej ojczyźnie…