Autor: Wincenty Łaszewski

Bywało, że na urzędowych dokumentach podpisywał się niekiedy słowami: „niewolnik Maryi”. Zawsze jednak podkreślał, że to oznacza: „Nie wolę tego, co sam chcę, wolę to, czego chce Bóg”. Znaczenie niewoli najłatwiej mu było…

Raz po raz z różnych stron podnosi się zarzut, że katolicyzm czyni z Maryi centralną osobę chrześcijańskiej wiary, podczas gdy Matka Chrystusa jest na kartach Pisma Świętego postacią ukrytą w cieniu. Nie jest…

W poezji Romanosa Pieśniarza Maryja woła: „Pokonana jestem przez pełen miłości smutek i nie mogę znieść myśli o przebywaniu w moich komnatach, kiedy Ty jesteś na krzyżu. Nie mogę myśleć o byciu w…

Od pierwszych wieków chrześcijański zmysł wiary kazał ludziom szukać pomocy u Matki Najświętszej, do jej wstawiennictwa się uciekać, Ją jako najprostszą drogę do Chrystusa postrzegać. Powszechnie wierzono we wszechmoc Maryi przed Bogiem i…

Proklamowanie Matki Bożej Królową jakiegoś narodu znane jest w historii Kościoła. Już w VI w. Etiopia, odczytując wypowiedziane na krzyżu słowa Jezusa jako skierowane do siebie i naśladując św. Jana Apostoła, „wzięła do…

Maryja jest darem dla Kościoła. „Oto Matka twoja” – powiedział do Jana umierający na krzyżu Chrystus (J 19, 27). Wiemy, że śmierć Zbawiciela zaowocowała narodzinami Kościoła, który – jak głosi liturgia – narodził…

Od dwóch tysięcy lat Kościół zachowuje niezachwianą wiarę w dziewicze narodzenie Syna Bożego. Wierzy, że Maryja poczęła swego Syna za sprawą Ducha Świętego, bez udziału ziemskiego ojca. W Credo z 325 r. wypowiadamy…

Wśród wielu tytułów, jakimi wzywamy pomocy Matki Bożej i jakimi wyrażamy naszą ufność w Jej opiekę, znajduje się starożytny tytuł: „Pocieszycielka”. Największym powodzeniem cieszył się on w czasach średniowiecza, ale choć używali go…

Maryja jest brama do nieba; święci powiadają, że jedyną. Skoro można za jednym z teologów mówić o „anonimowym chrześcijaństwie” (ludziach dobrej woli),to z pewnością można też mówić o „anonimowej Maryjności” tych wszystkich, którzy…

Św. Paweł nawołuje: „Radujcie się zawsze w Panu” (Flp 4, 4), „Zawsze się radujcie!” (1 Tes 5, 16). „Bóg chce, abyś z nadzieją oczekiwał od Niego wielkich rzeczy i z powodu tej nadziei…

Co to znaczy być łaskawym? To znaczy posiadać łaskę i chcieć jej udzielać drugiemu. I już w tym momencie rozumiemy+ wielkość tytułu „Panna łaskawa”. Maryja jest najłaskawsza! Po pierwsze dlatego, że znalazła Ona…

Skąd u Maryi tak wielka moc, że Kościół wzywa Ją tytułem możnej Dziewicy? Jan Paweł II naucza, że źródłem Jej mocy jest „macierzyńska miłość ożywiana łaską”. Dlaczego więc nie mówimy o Maryi jako…

Czym wsławiła się dziewicza Matka Zbawiciela, Ta, którą wzywaliśmy w Litanii Loretańskiej jako Pannę roztropną i czcigodną? Przede wszystkim swym dziewiczym poczęciem i narodzeniem. Poza tym niezachwianą wiernością Bogu – zawsze i wszędzie,…

W Litanii Loretańskiej wzywamy Maryję tytułem: „Panno czcigodna”. To modlitewne wyrażenie kryje w sobie przynajmniej dwa powody, dla których pochylamy się nad Jej dziewictwem ze czcią. Maryja jest Panną – poczęła dziewiczo Syna…

Pierwszym powodem chwały Maryi jest macierzyństwo. Nie ma większej łaski, a jednocześnie większego powołania niż to, by dać światu Boga, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Ale macierzyństwo Maryi przyozdobione jest dodatkowym…

Jezus jest Zbawicielem – to fakt tak oczywisty, że tytuł „Matka Zbawiciela” może przestać w nas budzić podziw dla wielkich cudów Boga i ożywiać naszą miłość do Maryi. Ale tytuł ten powszedniej właśnie dlatego, że często go używamy. Posługujemy się nim…

Znamy definicję Stwórcy – to Ten, który był przed wszystkim, który nie ma początku i który wszystko powołał do istnienia. Stworzenie jest skończone, niedoskonałe, ma w sobie życie z daru Boga. Stworzyciel jest…

W odróżnieniu od innych wezwań Litanii Loretańskiej ten Maryjny tytuł wiąże się z konkretnym wizerunkiem Matki Bożej, który znajduje się w kościele w Genazzano (miasteczku leżącym czterdzieści pięć kilometrów od Rzymu). Powstały w…

Piękna polska kolęda ogłasza: „Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończony”. Przedziwne było to narodzenie Jezusa w noc betlejemską. Z Maryi, nie rzucającej się w…

Wiemy, że Maryja jest przede wszystkim Matką. Zwykle gdy o Niej mówimy, nie używamy Jej imienia, jakbyśmy nie chcieli stawiać się z Nią na jednej płaszczyźnie. Zwracamy się więc do Niej słowami: „Matko…

Zdawałoby się, że wezwanie jest powtórką tematu – przecież Matka nienaruszona to Matka dziewicza! A jednak Kościół umieszcza je w Litanii. Czyżby chciał przez to wskazać na jakiś inny aspekt najstarszego dogmatu Maryjnego?…

W Litanii Loretańskiej wzywamy Maryję tytułem ”Matki Dziewiczej”. To modlitewne wyrażenie zawiera w sobie podwójną treść. Maryja jest Panną – jest Dziewicą „przed urodzeniem” (poczęła dziewiczo Syna Bożego), jest Dziewicą w „narodzeniu” (pozostała…

Powołaniem Maryi było macierzyństwo. Stąd najczęściej mówimy o Niej jako o Matce. Jaka była Matka Jezusa? Tak niezwykła i tak doskonała, że Litania mnoży określenia, by choć trochę uświadomić nam, jak Maryja wypełniła…

Jaką Matką była Maryja? Litania Loretańska nie szczędzi słów, które wyjaśniają tajemnice jej macierzyństwa i przybliżają piękno Jej matczynej miłości. Ponieważ macierzyństwo Maryi jest niezwykłe – Boże! – piszemy o Niej jako Matce…

Katolicy zawsze uznawali Matkę Bożą za swoją Matkę. Ich wiara opierała się na testamencie umierającego Jezusa (zob. J 19, 25-27) oraz na przesłaniu z wesela w Kanie Galilejskiej (zob. J 2, 1-11). Od…

Już teologowie pierwszych wieków nauczali, że Chrystus począł się w łonie Maryi jako Głowa Mistycznego Ciała, czyli Kościoła. W tym samym okresie powstała też kluczowa dla pobożności maryjnej paralela: Maryja – Ewa. Uczono,…

Kiedy wzywamy Maryję jako Matkę Chrystusa, mniej czy bardziej świadomie myślimy o Niej jako o Matce Mesjasza, bowiem słowa: „Chrystus” i „Mesjasz” oznaczają to samo:·Bożego Pomazańca; Jezus Chrystus to Jezus, który jest Mesjaszem.…

W pierwszych wersetach Litanii loretańskiej zaraz po chwalebnym tytule Bożej Rodzicielki, czcimy Maryję jako Pannę nad pannami. Fakt umieszczenia tego wezwania na samym początku litanii świadczy nie tylko o jego starożytności, ale i…

Bogarodzica… Jest to ­ obok tytułu „Najświętsza Panna ­ najważniejszy i najstarszy tytuł maryjny. Co warte podkreślenia ­ oba powstały nie dla pomnażania chwały Maryi, ale ze względu na obronę godności Chrystusa. Tak jest z każdą prawdą o Maryi i z każdą prawdziwą formą…

Jak pozdrawiać Maryję i wypowiadać Jej chwałę? Jak rozmawiać z Tą, która jest „uosobieniem łaski”? W tradycji zachodniej wyśpiewujemy Litanię loretańską, której pełne treści wezwania ukazują godność i przymioty Matki Bożej. (red.) Świętość…

1 IX BŁ. BRONISŁAWY Niewiele wiemy o tej krakowskiej zakonnicy z XIII w. Zapewne pochodziła z rodu Odrowążów i była krewną św. Jacka oraz – co bardzo prawdopodobne – św. Czesława. Tak jak…

Nasze dzieci potrzebują miłości rodziców. Miłość jest konieczna do rozwoju dziecka – pozwala mu bowiem budować pozytywny obraz siebie i uznać siebie za dziecko Boże. Jak pogodzić miłość i stosowanie kar? Czy w…

5 VII ŚW. MARII GORETTI DZIEWICY I MĘCZENNICY Choć świat kpi sobie głośno z czystości, to jednak serce człowieka tęskni za czymś innym, niż lansuje moda. Dowodem na to jest kult Marii Goretti.…

W dniach 22-25 lutego 1986 r. w stolicy Filipin, Manili, w Alei Objawienia się Świętych, dokonała się pokojowa rewolucja Ośmiopasmowa droga opasująca miasto stała się miejscem objawienia potęgi świętych – ludzi trzymających w…

2. VI UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ Zbawienie każdego z nas ma strukturę trynitarną: Bóg Ojciec daje nam swego Syna, przez którego napełnia nas darami przynoszącymi owoce na życie wieczne. Czcząc tajemnicę Trójcy Świętej nie…

Słowo „uboga” doskonale wyraża prawdę o Matce Jezusa. Maryja jest najbardziej „u-Boga”, czemu daje wyraz Sobór Watykański II: „Ona to zajmuje pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana, którzy z ufnością oczekują od…

Eucharystia jest – jak naucza Sobór Watykański II – „źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia”. Jednak liturgia Mszy świętej jest zazwyczaj dostosowana do jej dorosłych uczestników i nie pozwala małym dzieciom w pełni zrozumieć…

Maj jest miesiącem poświęconym Matce Bożej. Cały Kościół przyłącza się do wielkiej pieśni chwały, jaka wznosi się od łąk pokrytych dywanami kwiatów, lasów rozśpiewanych szumem drzew i głosami ptaków. Człowiek – korona stworzenia…

Wprawdzie „nie należy się już spodziewać żadnego nowego objawienia publicznego przed chwalebnym ukazaniem się Pana naszego Jezusa” (KO 4), to jednak Bóg może udzielać ludziom prywatnych objawień i zawiesić normalne prawa, na mocy…

Zamach na życie Ojca Świętego Jana Pawła II ukazał tajemniczy związek łączący maryjnego papieża z orędziem Pani Fatimskiej. Kiedy chcemy wniknąć głębiej w to, co wydarzyło się pamiętnego 13 maja 1981 r. na…

ROZMOWA Z KS. MIROSŁAWEM DROZDKIEM SAC KUSTOSZEM SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W ZAKOPANEM. 13 maja 1981 rok, wieczór. Co się działo tamtego dnia tu, w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej? Nie było jeszcze kościoła,…

Pierwsza Komunia święta to największe święto w życiu dziecka. Słusznie więc nadaje mu się w kalendarzu rodzinnym wyjątkową rangę – większą od dnia urodzin czy imienin, świąt Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy. Pierwsza…

4.IV WIELKI CZWARTEK, USTANOWIENIE EUCHARYSTII „W jaki sposób można dotknąć tego sakramentu? Dłonią miłości. W jaki sposób można poznać jego smak? Świętym pragnieniem. Gało poznaje tylko smak mąki, z której pieczony jest chleb,…

Czas świąteczny w chrześcijańskich rodzinach to dar, jakim obdarzamy się nawzajem. Dorośli przekazują dzieciom wartości rodzinne, dzieci obdarzają rodziców swoją radością. Dajemy naszym dzieciom poczucie przynależności i utwierdzamy ich tożsamość: dzieci wiedzą, kim…

Siostra Łucja została poproszona o spisanie swoich wspomnień z dzieciństwa i wspomnień z życia swej rodziny, szczególnie związanych z jej ojcem. Wizjonerka spełniła prośbę Sanktuarium i napisała odręcznie to, co nazywamy „Piątym Wspomnieniem”.…

2. III BŁ. HENRYKA SUZO Patronem pierwszej soboty marca jest żyjący w XIV wieku dominikanin, który należy do grona największych wpływowych mistyków chrześcijańskich. BŁ Henryk byt mężem wiernym w przyjaźni, cenionym wykładowcą, kaznodzieją…

Rozwój religijny dziecka dokonuje się w domu, wśród najbliższych. Dlatego w naszych rodzinach trzeba rozmawiać z Bogiem. Przez codzienne doświadczenia związane z życiem rodzinnym kształtuje się w dziecku nie tytko obraz Boga, ale…

1. II ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI W GNIEŹNIE Pierwszą świątynię zbudował w miejscu bazyliki gnieźnieńskiej Mieszko I, a Bolesław Chrobry złożył w niej relikwie św. Wojciecha. Kościół ten był również siedzibą pierwszego metropolity ziem…

1. I ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYJI Na początku roku Kościół stawia nam za wzór i Patronkę Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Boga i Królowę Pokoju. To maryjne święto obchodzono już w Rzymie w VII…

Na szlaku Maryi nie mogło także zabraknąć Zakopanego i jego fatimskiego sanktuarium na Krzeptówkach. Tam znajduje się przecież ośrodek kultu Pani z Fatimy, który podjął wielkie dzieło głoszenia fatimskiego orędzia w naszej ojczyźnie…