Co się tyczy Męki Pańskiej: powinnaś dążyć do traktowania swego ciała z dyskretną surowością, szukać okazji do poniżania się i do umartwień, wyrzekać się pełnienia swej woli i szukania samozadowolenia, ponieważ to było przyczyną Jego męki i śmierci.

STACJA I
WYROK

Rozważ słowa Pisma: [Piłat] wydał Jezusa na ukrzyżowanie… (Mk 15,15) – [Jezus] został wysłuchany dzięki swej uległości… (Hbr5, 7).

Ten, kto nie żyje wedtug ducha, nie zrozumie spraw Bożych. A nie żyje tak ten, kto osądza według zmysłów. Zauważ: Jezus „został wysłuchany dzięki swej uległości”. To proroctwo spełniło się, mimo że ludzie pochwycili Jezusa i zabili. Kto nadaje tym słowom doczesną interpretację, ten błądzi, Bóg mówi tu bowiem o prawdziwej wolności i zwycięstwie – o zbawieniu, w którym jest pełnia wolności i ostateczne zwycięstwo.

Daj mi zrozumieć, Panie, że jedno jest tylko kryterium tego, co dobre – nie wartości doczesne, lecz wieczne zbawienie.

STACJA II
KRZYŻ

Rozważ słowa Pisma: Kto chce pójść za Mną… niech weźmie krzyż swój (Mt 16,24) – Uczniowie uciekli… (Mt 26,56)

Niewielu osiąga stan doskonałego zjednoczenia z Bogiem. I to nie dlatego, że Bóg chce, aby tylko kilka dusz wzniosło się tak wysoko, lecz dlatego, że znajduje On zaledwie kilka naczyń zdolnych pomieścić w sobie tak wzniosłe dzieło. Bóg próbuje dusze w małych sprawach. I widzi, że one natychmiast uciekają. Widząc, że nie są one wierne w małych rzeczach, którymi je obdarzył, wie, że tym bardziej nie są gotowe na większe próby.

Panie, daj łaskę, bym nie uciekał od Twego oczyszczania. Chcę być godny przyjęcia krzyża, jaki dajesz mi w swojej Miłości.

STACJA III
PIERWSZY UPADEK

Rozważ słowa Pisma: Gdy trochę pocierpicie, [Bóg] sam was udoskonali… (1P 5,10) – Kto jest najmniejsi wśród: was, ten jest wielki (Łk 9,48)

Skoro idziesz w ciemnościach i ogołoceniu, myślisz, że wszyscy cię opuścili. Nic dziwnego, że wydaje ci się, że i Bóg cię opuścił… Tymczasem nigdy bardziej nie zapomniałaś o sobie, nigdy nie byłaś tak upokorzoną i poddana, ani nie uważałaś siebie i rzeczy tego świata za małe, ani też nie wiedziałaś, że jesteś taka zła, a Bóg tak dobry. Nie pragnij żadnej innej drogi niż ta.

Panie, daj mi łaskę zrozumienia, że w moim największym uniżeniu Ty najbardziej jesteś wywyższony.

STACJA IV
MATKA

Rozważ słowa Pisma: A Twoją duszę mecz przeniknie… (Łk 2,35) – Znosić będziecie ucisk… (Ap 2,10)

Czasem, w szczególnych chwilach Bóg pozwala duszy przeżywać bolesne doświadczenia i cierpieć. Czyni to, aby dusza mogła zdobyć więcej zasług i wzrastać w zapale miłości. Tak czynił z Dziewicą Maryją… Chciej jak Ona w życiu i w śmierci trwać w zjednoczeniu z wolą Bożą, mówiąc: Fiat voluntas tua.

Naucz mnie, Panie, w cierpieniu widzieć sposobność do wzrastania w miłości do Ciebie.

STACJA V
SZYMON Z CYRENY

Rozważ słowa Pisma: Zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca (Ps 45,11) – Każdy, kto dla Mego imienia opuści dom… stokroć tyle otrzyma (Mt 19,29)

Bóg jest uwielbiony; kiedy radość zostaje oderwana od wszystkich innych rzeczy i skupiona na Nim samym. Otrzymuje On wiele większą chwałę, kiedy rezygnujesz z radości płynącej ze wspaniałych dóbr i odnosisz ją tylko do Niego. Im wiesza wartość i wielość dóbr, z których rezygnujesz ze względu na Boga, tym większą chwałę Jemu samemu oddajesz.

Bądź Panie moją jedyną radością.

STACJA VI
WERONIKA

Rozważ słowa Pisma: On jest obrazem Boga niewidzialnego (Kol 1,15) – Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz (1 Kor 13,12)

Miłość nie osiągnie doskonałości, dopóki ci, którzy się miłują, nie upodobnią się do siebie tak bardzo, że jedno przemieni się w drugie – wtedy dopiero miłość osiągnie pełnię. Dusza dostrzega w sobie zarys miłości i pragnie dopełnienia szkicu tego obrazu, obrazu swego Oblubieńca, Słowa, Syna Bożego, który „jest odbiciem Jego chwały i obrazem Jego istoty”.

Daj mi, Panie, kochać Cię tak gorąco, by w moim sercu odbił się obraz Twej Boskiej Miłości.

STACJA VII
DRUGI UPADEK

Rozważ słowa Pisma: Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć… (Mt 8,20) – Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony (J 10.9)

Człowiek robi postępy tylko przez naśladowanie Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. Dlatego nie uważam żadnej duchowości za godną uwagi, jeśli chce ona kroczyć drogą słodyczy i pociechy i ucieka od naśladowania Chrystusa.

Daj mi, Panie, łaskę abym ze względu na Ciebie umiał wyrzec się tego, co łatwe i bliskie memu sercu.

STACJA VIII
PŁACZĄCE NIEWIASTY

Rozważ słowa Pisma: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi (Mt 16,19) – Nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą… (Łk 23,28)

Jeśli duch chce nawiązać kontakt z Boską Mądrością, musi być czysty i ogołocony z naturalnych uczuć. Bez tego oczyszczenia dusza nie jest zdolna doświadczyć zadowolenia płynącego z radości duchowej. Nawet jedno przywiązanie nie pozwala na doświadczenie miłości, w której w sposób doskonały zawiera się wszelka radość.

Daj mi, Panie, zrozumieć wielkość Twojej miłości i naucz mnie pokornie przyjmować Twoją wolę, której po ludzku nie rozumiem.

STACJA IX
TRZECI UPADEK

Rozważ słowa Pisma: Czy nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twojego imienia? (Mt 7,22) – Wejrzał na uniżenie… (Łk 1,48)

Nie załamuj się, kiedy widzisz swe ambicje uschłe, a swe zdolności niezdolne do żadnego doświadczenia wewnętrznego. Myśl o tym jako o łasce, bo Bóg uwalnia cię od ciebie samej. Choćby twe czyny były niezwykle owocne, nie postępowałabyś tak doskonale jak teraz, kiedy Bóg sam cię prowadzi w ciemności. I choć jesteś ślepa, wiedz, że niezależnie od tego, jak dobre miałabyś oczy i sprawne nogi, nigdy nie dotarłabyś do tego miejsca.

Naucz mnie, Panie, dziękować za małe i wielkie przegrane mojego życia.

STACJA X
OBNAŻENIE Z SZAT

Rozważ słowa Pisma: Ciasna jest brama i wąska droga… (Mt 7,14) – Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony (Mk 13,13)

Ponieważ Jezus ogłasza, że tylko nieliczni znajdą drogę do królestwa, powinniśmy zwrócić uwagę na to, że niewielu wie, jak osiągnąć doskonałe ogołocenie i pustkę ducha. Są tacy, którzy uważają, że wystarczy jakikolwiek rodzaj oderwania od świata. Są tacy, którzy zadowalają się jakimś stopniem cnoty, wytrwałości w modlitwie, umartwieniu. Oni nigdy nie osiągną ogołocenia, ubóstwa i czystości duchowej zalecaną przez Pana.

Panie, chcę iść Twoją wąską ścieżką, aż po odarcie ze wszystkiego, co nie jest Tobą!

STACJA XI
PRZYBICIE DO KRZYŻA

Rozważ słowa Pisma: W Jego ranach jest nasze zdrowie… (Iz 53, 5) – Chora jestem z miłości… (Pnp 5,8).

O szczęśliwa rano, zadana przez Tego, który umie tylko uzdrawiać! 0 błogosławiona i wyborna rano, zadana zostałaś jedynie po to, aby obdarzyć mnie radością. Jesteś wielka, bo Ten, który ją zadał jest wielki. A radość twoja jest wielka, gdyż ogień miłości jest nieskończony.

Panie, daj mi doświadczyć owoców, jakie przez Twe święte rany stały się udziałem tych, którzy Ciebie kochają.

STACJA XII
ŚMIERĆ

Rozważ słowa Pisma: Smutna jest moja dusza aż do śmierci (Mk 14,34) – Wykonało się (J 19,30).

W chwili śmierci Jezus był wewnętrznie odarty ze wszystkiego, a Ojciec pozostawił Go w najgłębszym opuszczeniu. Dlatego zawołał: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” To było największe osamotnienie, jakie przecierpiał w całym swoim życiu. Przez nie dokonał jednak najwspanialszego dzieła swego życia, większego od czynów i cudów, jakie kiedykolwiek zdziałał na ziemi i w niebie.

Spraw, Panie, abym umiał pełnić Twoją wolę do końca, nawet wtedy, kiedy moim udziałem stanie się samotność.

STACJA XIII
ZDJĘCIE Z KRZYŻA

Rozważ słowa Pisma: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych (Mt 8,21) – Wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu (Kol 3,4).

Zawsze przegrywać i pozwalać wygrywać innym to cecha dusz odważnych, duchów szlachetnych, serc nie pamiętających o sobie; ich zwyczajem jest raczej dawać niż brać, nawet aż po wydanie siebie samego. Posiadanie siebie uważają oni za ciężkie jarzmo i mają upodobanie w oddawaniu się innym na własność i zapomnieniu o sobie. Bardziej należymy bowiem do Boga niż do siebie samych.

Panie, daj mi zapomnieć o sobie, bym pamiętał tylko o Tobie.

STACJA XIV
ZŁOŹENIE DO GROBU

Rozważ słowa Pisma: Bóg wybrał… to, co głupie w oczach świata (1 Kor 1, 27) – Ludzie gwałtowni zdobywają [królestwo]… (Mt 11,12).

Wiedziała, że Umiłowany leży w grobie zamkniętym, opieczętowanym wielkim kamieniem i otoczonym przez straże, aby uczniowie nie wykradli ciała. To jednak nie odwiodło jej od pójścia o brzasku dnia z olejkami, aby Go namaścić. Nie zdaje sobie sprawy ze śmieszności swego postępowania… Jej jedynym pragnieniem jest znaleźć się blisko Tego, dla którego płonie jej dusza. Nie zwleka ani chwili i nie czeka na bardziej stosowną okazję.

Daj mi, Panie, odwagę i żar miłości, bym nie zważając na nic, kierował się w mym życiu tylko pragnieniem spotkania z Tobą i abym był gotów okazać się głupcem, byleby Cię spotkać. Bo nawet gdy świat woła, że On nie żyje, że jest niedostępny albo też Go nie ma, gdy będę Go szukał, znajdę Go w chwale Jego zmartwychwstania. Amen.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Marzec 1997

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Miłość Niepojęta

Miłość Niepojęta
bł. ks. Ignacy Kłopotowski

El Camino, czyli DROGA. Zapraszamy do wspólnego przejścia drogi naszego Pana. Pragniemy powtórzyć w sobie Jego życie. Pragniemy pokrzepiać się Jego Słowem, Ciałem, wpatrując się w Jego Serce, z wielką delikatnością i wrażliwością pełnić wolę Ojca. Pragniemy oddychać Bożą miłością.

Share.