Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności swojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła imieniu Twojemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący, wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Zbliżają się wybory parlamentarne, od których zależy, z jaką Polską wkroczymy w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Doświadczenia poprzednich wyborów dają podstawę do stwierdzenia, że wiele środowisk politycznych wykorzystuje glosy elektoratu katolickiego Ucząc na bierność lub dezorientację tej części narodu. Środowiska te, odwołując się przed wyborami do postulatów ludzi wierzących, po wyborach nie realizują ani obietnic, ani deklaracji.

W obecnym parlamencie około 30 proc. aktywnych wyborczo obywateli nie ma swojej reprezentacji. Obowiązująca nadal ordynacja wyborcza oraz brak roztropności liderów środowisk politycznych stwarza realne zagrożenie, że w przyszłym parlamencie jeszcze większa część społeczeństwa może być pozbawiona swojej reprezentacji.

Wobec faktu, że katolicy w Polsce mają dotychczas nieproporcjonalnie mały wpływ na programy oraz kandydatów na listach wyborczych, a także wobec podejmowania prób manipulacji opinią publiczną, przedstawiamy podstawowe zasady, którymi należy się kierować przy podejmowaniu decyzji wyborczych:

  1. Pełna akceptacja prawa każdego człowieka do życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci,
  2. Uznanie rodziny za naturalne środowisko narodzin i rozwoju człowieka. Kształtowanie życia społecznego, politycznego i gospodarczego w oparciu o kryteria zawarte w „Karcie Praw Rodziny”, a w tym szczególnie: troska o rodziny ubogie, emerytów, rencistów, ludzi chorych, zapewnienie prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci,
  3. Utożsamianie się ze zbudowaną na fundamencie chrześcijaństwa ponad tysiącletnią tradycją kultury polskiej.

Katolicy winni odmówić poparcia osobom i ugrupowaniom politycznym, które w przeszłości i obecnie nie akceptują którejkolwiek z wymienionych zasad.

Na ewentualne poparcie mogą liczyć także ci, którzy w przeszłości wy- stępowali przeciwko tym zasadom, ale pubUcznie uznali swój błąd i udowodnili czynami zmianę swojej postawy

Do środowisk politycznych apelujemy, aby w życiu publicznym dążyły do zjednoczenia na kanwie sformułowanych tu zasad, a nie doraźnych interesów. Integracja polityczna powinna dokonywać się wokół tych środowisk, które w swych dokumentach programowych zapisały „Kartę Praw Rodziny” jako podstawę swoich działań. Elektorat katolicki nie może być zakładnikiem sił politycznych, traktujących go instrumentalnie na drodze realizacji swoich partykularnych celów.

Przyjaciele Radia Maryja

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Październik 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Po Bogu najważniejsza Polska

Po Bogu najważniejsza Polska
Czesław Ryszka

Współczesne pokolenie katolików w Polsce z nadzieją oczekuje beatyfikacji ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, wielkiego Polaka i męża stanu, wiernego świadka losów Kościoła i Ojczyzny, ojca milionów wierzących w Polsce w czasach komunistycznego zniewolenia. Potrzeba nam dzisiaj jego duchowej, niezłomnej postawy w starciu z tym wszystkim, co niszczy substancję narodu, osłabia Kościół, zabija godność osobową człowieka.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.