Aby światowy dzień misyjny uświadomił wszystkim wiernym konieczność szlachetnej współpracy w dziele ewangelizacji.

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał (…). Albowiem Bóg nie posłał Syna swego na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3, 16-17). W powyższych słowach Chrystusa mieści się idea Światowego Dnia Misyjnego, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa współpracowali w dziele ewangelizacji. Cały lud Boży jest misyjny. Wszyscy wierni mają udział w misyjnym posłannictwie Chrystusa i Kościoła. Wszyscy odpowiedzialni są za ewangelizację świata. Sobór uchwalił specjalny dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes. Papież Jan Paweł II odbył ponad 70 podróży misyjnych na wszystkie kontynenty. Dosłownie wypełnia nakaz Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15), to znaczy wszystkim ludom i narodom. Głosi Ewangelię we wszystkich językach. Wszędzie uobecnia Chrystusa i Jego zbawcze dzieło. Papież szuka szlachetnej współpracy w dziele ewangelizacji i do tej współpracy zachęca wszystkich wiernych.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Październik 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Służyć Prawdzie Rekolekcje Kapłańskie

Służyć Prawdzie Rekolekcje Kapłańskie
kard. Robert Sarah

Teksty prezentowane w książce „Służyć Prawdzie Rekolekcje Kapłańskie” są owocem pracy oraz refleksji, które kardynał Sarah ofiarował kapłanom w trakcie rekolekcji w lutym 2020 roku. Był to czas dzielenia się wiarą oraz głębokim i osobistym kapłańskim doświadczeniem.

Share.