Po raz pierwszy na to pytanie próbował odpowiedzieć autor Protoewangelii Jakuba – apokryfu napisanego bardzo wcześnie, bo już w drugiej połowie II w. W swym dziele spisał on ustne i pisane przekazy kościelne i powiązał je z elementami starotestamentalnymi, przede wszystkim z historią Samuela. Niedługo potem wątek ten podjęli twórcy innych tekstów pozabiblijnych, a niebawem elementy przekazu Protoewangelii Jakuba przejęła Tradycja Kościoła.

Św. Anna odbiera cześć liturgiczną już od VI wieku. W 550 r. cesarz Justynian zbudował w Konstantynopolu pierwszą świątynię pod wezwaniem św. Anny, a zmarły w 560 r. Roman Pieśniarz w jednym ze swych utworów wspomina również rodziców Matki Bożej. Jego pieśń jest potwierdzeniem, że Kościół nie czci legendy, ale zbawczą ekonomię Bożą, w ramach której z chwilą przyjścia na świat Maryi kończą się bezpłodne czasy i ludzie zaczynają rodzić się do życia w łasce Chrystusa.

Według Protoewangelii Jakuba małżeństwo Anny i Joachima (ostatnie przed przyjściem ekonomii łaski) było niepłodne. Anna ubolewała nad swą bezdziet- nością i modliła się do Boga, by wejrzał na nią, jak wejrzał na Sarę, żonę Abrahama. Również Joachim wspominał patriarchę Abrahama i błagał Boga o potomstwo. Udał się na pustynię, gdzie nie jadł ani nie pił, a jedynym pokarmem i napojem była mu modlitwa. Św. Annie ukazał się wówczas anioł, który zapewnił ją, że Pan wysłuchał jej modlitwy. Anna powiedziała: „Czy zrodzę chłopca czy dziewczynkę, zawiodę je w darze Panu, Bogu mojemu, i będzie Mu służyło po wszystkie dni swego żywota”. (Stąd obchodzone do dziś święto ofiarowania Maryi w świątyni, gdzie miała Ona przebywać od trzeciego roku życia). Również Joachim miał widzenie anioła, który zapewnił, że Anna będzie matką. Ku powracającemu mężowi wybiegła Anna. Małżonkowie spotkali się w bramie miasta, gdzie rozradowana Anna rzuciła się mężowi na szyję.

Kiedy ich córka, w wieku dwunastu lat zostaje zaślubiona Józefowi, Anna odchodzi w cień – jej rola w historii jest już spełniona.

Św. Anna ma wiele rysów Anny z Księgi Samuela i z pewnością jest postacią ubraną w szaty tekstów Starego Testamentu. „Usunięcie tych szat nie oznacza jednak usunięcia osoby Anny, rzeczywistej kobiety, w której łonie dokonało się Niepokalane Poczęcie, zdaizenie jedyne w całej historii ludzkości. Musiała być prawdziwie święta ta, która poczęła, urodziła i wychowała Najświętszą Matkę Boga! Nic dziwnego, że sławiący jej cnoty ubierają Annę w najwspanialsze szaty. A nie ma piękniejszych niż święte teksty Biblii.

Jest w zwyczaju, że w dniu swoich urodzin dzieci składają życzenia i podziękowania swoim matkom – przecież one w tym dniu wydały na świat w bólach rodzenia. W dniu 8 września radujemy się z narodzin Maryi, ale dziękujemy też św. Annie że urodziła Niepokalaną Matkę Boga i duchową Matkę każdego z nas. Pamiętajmy więc, że św. Anna jest naszą duchową babcią.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Wrzesień 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Życie Maryi

Życie Maryi
ks. Andrzej Zwoliński

Celem niniejszej książeczki jest zebranie tego, co mówi o Maryi Pismo Święte, ale też zatrzymanie się nad przekazem Tradycji i okolicznościami, które wynikają z nauk historycznych dotyczących epoki obecności Maryi na ziemi. Każdy fragment Jej życia może bowiem stać się przedmiotem zadumy i źródłem pogłębiania czci i szacunku dla Niej.

Share.