Browsing: o. Szymon Niezgoda OP

Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś radością Izraela, Tyś chlubą ludu naszego (por. Jdt 15, 9). Maryja ukoronowana w niebie na Królową wszechświata jest chwałą Trójcy Świętej i całego ludu Bożego. TAJEMNICE RADOSNE 1. Zwiastowanie…

Aby 175-lecie Dzieła Rozkrzewiania Wiary umocniło chrześcijan w zaangażowaniu się w misje. Na przestrzeni dziejów Kościoła wielu wiernych angażowało się w pracę misyjną. Z pism Nowego Testamentu znamy pierwszych chrześcijan oddanych posłudze misyjnej,…

Aby chorzy i doświadczani starością łączyli swoje udręki z cierpieniami Chrystusa dla dobra Kościoła. W Liście Apostolskim „Salvifici doloris” Ojciec Święty prosi chorych i doświadczanych starością, by łączyli swoje cierpienia z ofiarą Chrystusa…

Aby święta Bożego Narodzenia pomogły wszystkim odkryć piękno daru życia. Boże Narodzenie jest tajemnicą życia Bożego, tajemnicą piękna, wyzwolenia, radości i światła. Jednoczy rodziny ludzkie, jednoczy ludzi i narody. Boże Narodzenie wprowadza pokój…

Aby rozkwit powołań w Ameryce Południowej stał się nowym bodźcem misyjnym dla lokalnych Kościołów. Narody Ameryki Południowej nęka wiele poważnych problemów: analfabetyzm, gtód, nędza, niesprawiedliwość społeczna. Brak też powołań kapłańskich i zakonnych, by…

Aby nakreślone przez Synod Afrykański linie działania odnowiły zapał ewangelizacyjny wspólnot chrześcijańskich w Afryce. W czerwcu wierni na całym świecie modlą się za wspólnoty chrześcijańskie w Afryce, o nowy zapal ewangelizacyjny dla nich.…