Aby chrześcijanie swoim życiem głosili powszechne zbawienie w Jezusie Chrystusie.

Chrześcijanin jest świadkiem Chrystusa. Jest świadkiem najpierw w sobie samym. Jest powołany do życia w prawdzie wobec Chrystusa i swego sumienia. Chrześcijanin jest także świadkiem wobec innych. Głosi Chrystusa na wszystkie możliwe sposoby, słowem, czynem, modlitwą, przebaczeniem. Nie jest świadkiem biernym, lecz czynnie angażuje się w dzieło odkupienia. Nasze świadectwo jest „głoszeniem powszechnego zbawienia w Jezusie Chrystusie”. Zwróćmy uwagę na wyrażenie „powszechne”. Głoszenie Chrystusa musi obejmować całą ludzkość. Zbawienie dokonane w Jezusie Chrystusie uobecnia się w całym świecie poprzez wiernych świadków – ludzi żyjących na co dzień Ewangelią. O nich mówi Pismo: „Po całej ziemi ich głos się rozchodzi, aż na krańce świata ich słowa”. Módlmy się, aby te stawa odnosiły się również do naszego świadczenia o Chrystusie.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Styczeń 1997

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Bóg czy człowiek

Bóg czy człowiek
o. Jan Paweł Strumiłowski OCist

Książka „Bóg czy człowiek” nie powstała ani z lęku Autora, ani z zamiłowania do tropienia spisków i herezji, ani też z niezadowolenia w obliczu rzekomej „wspaniałej wiosny chrześcijaństwa”, ale z miłości do Kościoła katolickiego. Powstała także z płynącego z tej miłości żalu i bólu na widok gwałtu zadawanego Oblubienicy Chrystusa. Ten gwałt jakby chciał ją przymusić do tego, by odwróciła się od Boga i bardziej skupiała się na nas.

Share.