Miliony ludzi w wioskach i miastach całego świata trzyma codziennie w rękach różaniec, a modląc się we wspólnych intencjach stanowią „trzecią rękę” Boga Dzięki Kółkom Różańcowym Bóg otrzymuje niejako dodatkowe możliwości zbawczego działania wśród ludzi. Oddani Mu czciciele trwają bowiem we wspólnocie z sobą i z Maryją, a dzięki regularnej formacji postępują na drogach duchowego rozwoju i coraz lepiej rozumieją swoją odpowiedzialność za Kościół i świat.

NAJPIERW ZJEDNOCZENIE SERC

Założycielka Stowarzyszenia Żywego Różańca (inaczej Kółek Różańcowych), Paulina Maria Jaricot, widząc nieskuteczność rozproszonych wysiłków ludzi dobrej woli, zrozumiała, że nawrócenie grzeszników, obrona wiary w krajach tradycyjnie katolickich i rozszerzanie jej tam, gdzie wiara w Chrystusa jest nieznana lub pogardzana, może dokonać się tylko na bazie wspólnego działania, które odwołuje się nie do własnych mocy, ale do zbawczych zasług Jezusa i Maryi, Jego i naszej Matki.

Lektura Ewangelii świętej i wiele ludzkich doświadczeń nasunęło świątobliwej Paulinie myśl, że skuteczne działanie, którego podstawę widziała „w zjednoczeniu serc” wymaga powstania małych wspólnot, gdzie liczba członków pozwala na zaciągnięcie między sobą osobistych więzi, poznanie się i bliską współpracę. Liczba piętnaście – odpowiadająca liczbie tajemnic różańcowych – była idealną cyfrą.

Myśl założycielki napotkała w ludzkich sercach żywy oddźwięk. Dlaczego? Bowiem pierwszym owocem działalności Kółka Różańcowego jest umocnienie wiary i doświadczenie prawdziwej wspólnoty Kościoła przez samych członków Żywego Różańca. Obok radości z otrzymania odpowiedzialnego zadania w Kościele (modlitwa za grzeszników i obrona Kościoła) otrzymali oni grono bliskich sobie i tak samo myślących ludzi, z którymi rozmowy nie skupiały się na plotkach i obmowach, ale podnosiły serca ku Bogu i zachęcały do życia wiernego Ewangelii. Dobrze działające Kółko Różańcowe jest więc skarbem nie tylko dla Kościoła, ale i dla samych członków Żywego Różańca. Gdyby ktoś pokusił się o rozpisanie ankiety, prosząc ludzi o świadectwa na temat ich doświadczeń z przynależności do Kółek Różańcowych, jak budujące, przepełnione wdzięcznością i tryskające radością byłyby nadsyłane teksty!

PRZYJĘCIE DO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Przystąpienie do Kółka Różańcowego wiąże się ze specjalną ceremonią, naznaczoną zazwyczaj na miesiąc październik, czas rekolekcji parafialnych lub ważne uroczystości maryjne. Przyjęcie odbywa się w kościele, co jest znakiem podporządkowania się decyzjom Kościoła, a także woli służenia mu swoim życiem. Po odśpiewaniu Hymnu do Ducha Świętego i poświęceniu różańców, przyjmowani do wspólnoty odmawiają akt oddania się Matce Bożej :

„Ciebie, Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca świętego, biorę sobie dzisiaj za Patronkę i Opiekunkę. Proszę Cię pokornie, abyś we wszystkich potrzebach moich – teraz i w godzinie śmierci mojej – wspierała mnie swoją pomocą. Amen.”

ŻYWE PACIORKI ŚWIĘTEGO RÓŻAŃCA

Zasada jest prosta: Kółko Różańcowe liczy piętnaście osób, z których każda codziennie odmawia przez miesiąc jeden dziesiątek Różańca połączony z rozważaniem wyznaczonej tajemnicy. Wybór tajemnicy dokonuje się na zasadzie losowania lub – co bardziej zalecane – przez ciągłą kolejność tajemnic. W ten sposób grupa odmawia każdego dnia wszystkie trzy części Różańca. Grupą kieruje osoba odpowiedzialna, tak zwany zelator. Zelatorzy pozostają w kontakcie z Księdzem Proboszczem, i to głównie przez nich dokonuje się codzienna formacja członków. Formację uzupełniają comiesięczne spotkania w kościele (istnieje też możliwość spotkań w domach). W świątyni, w ramach specjalnego nabożeństwa wygłasza się naukę, określa ! intencję modlitewną na najbliższy miesiąc i dokonuje zmian tajemnic różańcowych. Spotkanie to jest również okazją do wyznaczenia Kółkom Różańcowym wielorakich zadań apostolskich w parafii. Żywy Różaniec bierze swą I nazwę nie tylko z tego, że tworzą go żywi ludzie, ale i stąd, że modlitwa jego członków znajduje bezpośrednie i przełożenie na życie. Chrystus zbawił świat przez wyrzeczenie się siebie I i wielką pracę apostolską zakończoną j ofiarą na krzyżu. Prawdziwa miłość nie kończy się na słowach – słownikiem, który tłumaczy ją na język zrozumiały dla innych, jest czyn. Kółka Różańcowe spieszą więc czynnym wsparciem ludziom chorym i ubogim oraz podejmują wszelkie działania, które ksiądz proboszcz uzna za służące dobru Kościoła i zbawieniu ludzi. Rodzaje pracy określa zawsze specyfika danej parafii.

ZNACZENIE DLA KOŚCIOŁA I ŚWIATA

Tu i ówdzie utarto się przekonanie, że członkami kółek różańcowych są zwykle osoby starsze. Rzeczywiście, jest to prawda, chociaż niepełna – w wielu parafiach istnieją „Róże” dziecięce czy młodzieżowe. Przypomnijmy w tym momencie, że Kościół bardzo ceni sobie ludzi w podeszłym wieku, tych, którzy mając za sobą długie lata doświadczeń, doszli do umiłowania najbardziej podstawowych wartości życia, jakimi są służba Bogu i Kościołowi w radosnej miłości.

Dopiero po drugiej stronie życia dowiemy się, jak wiele świat zawdzięcza tym bezimiennym osobom, częstokroć wyśmiewanym przez ludzi, osobom, których ufna modlitwa do Matki Bożej odgrywa większą rolę niż decyzje prezydentów i rządów. Ile łask otrzymały nasze rodziny, Ojczyzna i świat dzięki codziennej modlitwie na różańcu! Dopiero w niebie poznamy, jak wiernie i skutecznie rodzina Żywego Różańca wypełniała cel postawiony przez swą założycielkę: obronę wiary i odrodzenie wartości chrześcijańskich w społeczeństwie.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Czerwiec 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Żywy Różaniec Prawdziwie Boska Harfa

Żywy Różaniec Prawdziwie Boska harfa
Pauline Jaricot

W tekstach zebranych w niniejszej książce Pauline Jaricot pozwala nam dostrzec swą misyjną żarliwość i talenty organizacyjne, jawi się również jako pedagog wiary i mistrzyni życia duchowego. Jej pisma to owoc jej kontemplacji, a rozważania tajemnic różańcowych są niczym prawdziwy klejnot. Pozwólmy prowadzić się siostrze Marii Monice od Jezusa OP, która odsłania przed nami dzieło Żywego Różańca. Pozwólmy, by poprowadziła nas sama Paulina podwójną drogą: modlitwy i misji, w świetle Ewangelii, z modlitwą Maryi Panny.

UDOSTĘPNIJ