Już po raz trzydziesty 1 stycznia obchodzimy Światowy Dzień Pokoju. Został on ustanowiony przez Ojca Świętego Pawła VI, a inicjatywę podjął Jan Paweł II, papież pochodzący z kraju, który tak bardzo doświadczył, zwłaszcza w XX wieku, jak straszliwe są skutki wojny. W tegorocznym orędziu Ojciec Święty rozważa temat: „Przebacz, a zaznasz pokoju”.

Dotychczasowe papieskie przesłania na Światowy Dzień Pokoju są wspaniałymi wykładami zasad, będących podstawą budowania pokoju w świecie.

JAK OSIĄGNĄĆ POKÓJ?

Aby pokój był możliwy, muszą być spełnione określone warunki. Już w swoim pierwszym orędziu na 1 stycznia 1979 r. Jan Paweł II napisał, że „pokój można osiągnąć, wychowując do pokoju”. Szczególne zadania stawiane są tu przed rodzicami i wychowawcami. Papież zachęcił ich do pomagania młodym, aby doświadczali pokoju na co dzień. Nie dziwi wielka troska o młodych, których Ojciec Święty tak dobrze rozumie i kocha, dla których jest ojcem i pasterzem. Kocha też najmłodszych. Szczególnie bliscy jego sercu są ci doświadczeni wojną, czystkami etnicznymi, tragedią osierocenia „Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju” – apelował do całego świata w orędziu ubiegłorocznym.

Pokój musi być oparty na prawdzie, która jest jego siłą. Tej prawdy zabrakło w ostatnich dziesięcioleciach w krajach totalitarnych, gdzie zastępowano ją ideologią wrogą Bogu i człowiekowi. Prawda jednak zawsze zwycięża, w kłamstwie zaś korzeniami tkwi przemoc.

Ze sprawą pokoju na świecie – wielokrotnie podkreśla Jan Paweł II – nieodłącznie związane jest zagadnienie wolności. Wolność odpowiada głębokiemu i powszechnemu dążeniu współczesnego świata. Bez jej poszanowania człowiek nie jest w stanie utrzymać pokoju.

Ojciec Święty podkreśla, że na płaszczyźnie społecznej trudno uznać za prawdziwie wolnych tych, którym nie zostaje zapewnione należyte zatrudnienie i uczciwe wynagrodzenie. Są to sprawy aktualne także w Polsce, gdzie mamy prawie dwa miliony bezrobotnych, a wielu spośród pracujących otrzymuje rażąco niskie wynagrodzenie, co jest przyczyną coraz częstszych demonstracji i strajków.

Istotnym warunkiem pokoju jest dialog, a podstawowym jego założeniem poszukiwanie tego, co prawdziwe, dobre i sprawiedliwe. Papież naucza, że dialog wymaga otwarcia się. Uniemożliwia go postanowienie nieustępowania w niczym, odmowa słuchania i egoizm, a także żądza władzy.

W swoich orędziach Jan Paweł U wielokrotnie zwracał uwagę, że aby osiągnąć pokój, trzeba wyjść naprzeciw ubogim i jednoczyć wysiłki wszystkich wierzących w jego budowaniu. Źródłem pokoju jest rodzina, a szczególną wychowawczynią uczącą życia w duchu pokoju – kobieta.

Jednym z najważniejszych warunków pokoju jest ograniczenie wydatków na zbrojenia i przeznaczenie ich na rozwój gospodarczy, ekonomiczny, kulturalny.

Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ Południe, Wschód – Zachód. Drogami, które wiodą do pokoju, są rozwój i solidarność. Duch solidarności oznacza otwarcie się na dialog zakorzeniony w prawdzie. Rozwój to nie tylko ulepszenie pewnych warunków ekonomicznych. Jest on ostatecznie kwestią pokoju, ponieważ wymaga osiągnięcia tego, co jest dobrem dla innych i całej społeczności międzyludzkiej.

POKÓJ DAREM BOGA

Ojciec Święty wielokrotnie podkreśla, że pokój jest darem Boga. Stąd konieczność otwarcia się na transcendentne światło Stwórcy, które oświeca i uwalnia od agresywnych namiętności.

Pokój rodzi się w sercu człowieka. Pokój – przede wszystkim we własnym sercu – jest konsekwencją pokoju z Bogiem, którego już nikt zniszczyć nie może.

Przyszłość pokoju, a zatem i całej ludzkości, zależy w sposób szczególny od podstawowych wyborów moralnych, których muszą dokonać ludzie młodego pokolenia.

W orędziu na 1 stycznia 1985 r. Papież pisał: „By móc budować historię, musicie wyprowadzić ją z manowców, po i których błądzi. Wybór, którego dokonacie, zadecyduje o tym, czy w przyszłości będziecie znosić tyranię systemów ideologicznych, sprowadzających dynamizm społeczeństwa do logiki walki klas.”

Papież zauważa, że jeśli człowiek nie żyje w pokoju z Bogiem, nie ma pokoju na ziemi. Dopiero po pojednaniu z Bogiem i otrzymaniu pokoju Chrystusowego, którego świat dać nie może, jesteśmy powołani, by być twórcami pokoju.

WOLNOŚĆ RELIGIJNA WARUNKIEM POKOJU

U podstaw wszystkich praw ludzkich leży wolność religijna. Doskonale rozumie to Ojciec Święty, który wiele lat – jeszcze jako arcybiskup krakowski – doświadczał na co dzień, czym jest ograniczanie wolności religijnej bądź jej całkowity brak W wieku XX w wielu krajach wolność religijna istniała tylko w zapisach konstytucyjnych, a w niektórych (jak np. w Albanii) była zupełnie zniesiona, zaś wszelka działalność religijna zakazana. Nic więc dziwnego, że od samego początku pontyfikatu Jan Paweł II działa na rzecz wolności religijnej wszędzie tam, gdzie jest ona zagrożona.

Papież naucza, że wolność religijna jest bardzo istotnym czynnikiem umacniania spójności moralnej społeczeństwa Wiara bowiem, odrzucając uciekanie się do metod przemocy w rozładowywaniu konfliktów i wychowując do braterstwa i miłości, przyczynia się do tego, co sprzyja porozumieniu i pojednaniu, i może być źródłem nowych sił moralnych.

Zaangażowanie na rzecz pokoju jest dla wspólnoty religijnej i wszystkich wierzących miarą solidarności między braćmi. Dziś (jak nigdy dotąd) świat w tym, co dotyczy pokoju, wiąże z religią szczególne oczekiwania.

POTRZEBA NASZEJ MODLITWY

Codziennie na świecie w różnego rodzaju konfliktach ginie tysiące ludzi. U progu Nowego Roku módlmy się za wszystkich naszych braci i siostry, którzy cierpią, są prześladowani i mordowani.

Oby dobry Bóg oszczędził im cierpień, a prześladowcom skruszył serca i wprowadził ich na drogę pokoju.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Styczeń 1997

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Święty Jan Paweł II o Polsce do Polaków

Święty Jan Paweł II o Polsce do Polaków
Zbigniew Stojanowski – Han

Książka ta jest niezwykłym świadectwem umiłowania przez św. Jana Pawła II swojej Ojczyzny. Ukazuje go jako jego wielkiego nauczyciela patriotyzmu. Jest zaproszeniem do zastanowienia się nad swoim odniesieniem do ziemi ojczystej, do jej aktualnych spraw, do jej historii, kultury, do ludzi zamieszkujących tę ziemię. Zachęcając do lektury, życzę, aby karty tej książki stały się podręcznikiem patriotyzmu bardzo użytecznym dla duszpasterzy, nauczycieli i rodziców, dla każdego kto kocha Polskę.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.