Kiedy chrześcijanie mówią o pokoju nie ograniczają tego pojęcia do zagadnień społecznych i politycznych. Nasz Boski Nauczyciel nie byt przecież działaczem. Jego Ewangelia mówi przede wszystkim o wymiarze duchowym ludzkiego życia i wskazuje drogi prowadzące do Królestwa Bożego, (red.)

2302
Nasz Pan, przypominając przykazanie „Nie zabijaj” (Mt 5,21). domaga się pokoju serca i piętnuje niemoralność zbrodniczego gniewu i nienawiści. Gniew jest pragnieniem odwetu. „Pragnienie odwetu, celem zaszkodzenia karanemu jest niedozwolone”; natomiast godne pochwały jest wynagrodzenie „w celu skorygowania wady i zachowania dobra sprawiedliwości” (św. Tomasz z Akwinu). Jeśli gniew posuwa się do dobrowolnego pragnienia zabójstwa lub ciężkiego zranienia bliźniego, stanowi poważne wykroczenie przeciw miłości; jest grzechem śmiertelnym. Pan mówi: „Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi” (Mt 5,22).

2304
Poszanowanie i rozwój życia ludzkiego domagają się pokoju. Pokój nie polega jedynie na braku wojny i nie ogranicza się do zapewnienia równowagi sił. Nie da się osiągnąć pokoju na ziemi bez obrony dóbr osoby ludzkiej, swobodnej wymiany myśli między ludźmi, poszanowania godności osób i narodów, wytrwałego dążenia do braterstwa. Jest on „spokojem porządku” (św. Augustyn). Jest dziełem sprawiedliwości i owocem miłości.

2305
Pokój ziemski jest obrazem i owocem pokoju Chrystusa, który jest mesjańskim „Księciem Pokoju” (Jz 9, 5). Przez krew przelaną na krzyżu, „w sobie zadawszy śmierć wrogości” (Ef 2,16), pojednał On ludzi z Bogiem, a swój Kościół ustanowił sakramentem jedności rodzaju ludzkiego i jego zjednoczenia z Bogiem. „On… jest naszym pokojem” (Ef 2,14). Jezus ogłasza: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój” (Mt 5,9).

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Styczeń 1997

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Katechizm Poręczny Tom 1 + CD

Katechizm Poręczny Tom 1 + CD
ks. Piotr Pawlukiewicz

Książka Katechizm Poręczny ma formę dialogu. Jej kanwę stanowi zapis wybranych archiwalnych odcinków audycji radiowej, w której ks. Piotr Pawlukiewicz odpowiada na listy radiosłuchaczy. Tematyka audycji jest różna, tak jak różne są problemy, z którymi radiosłuchacze zwracają się do księdza Piotra. Spoiwem całości jest nauczanie Kościoła; w takiej perspektywie, chrześcijańskiej i katolickiej, omawiane są tematy poruszane przez słuchaczy.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.