„Resurrexit tertia die… Trzeciego dnia zmartwychwstał…” Dzisiaj, razem z całym Kościołem, powtarzamy te słowa ze szczególnym wzruszeniem. Powtarzamy je z tą samą wiarą, z jaką – właśnie w tym dniu – były wypowiedziane po raz pierwszy. Wypowiadamy je z tą samą pewnością, jaką w to zdanie wkładali naoczni świadkowie zdarzenia. Nasza wiara powstaje z ich świadectwa, a świadectwo zrodziło się z widzenia, ze słyszenia, z bezpośredniego spotkania, z dotknięcia rąk, nóg i ze stwierdzenia przebicia. Świadectwo zrodziło się z faktu; tak, trzeciego dnia Chrystus zmartwychwstał. Dzisiaj powtarzamy te słowa z całą prostotą, ponieważ one pochodzą od ludzi prostych. Pochodzą od serc kochających, i to tak kochających Chrystusa, że nic innego nie były zdolne przekazywać i głosić, jak tylko prawdę o Nim.” Tak przemawiał Jan Paweł II w pierwszą Wielkanoc swego pontyfikatu, ukazując światu najważniejszą prawdę wiary. Ona ma moc przyniesienia nam nowego życia, (red.)

Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja! Odzyskajcie nadzieję, bracia i siostry całego świata! Z Chrystusem, naszą Paschą, wszystko jest możliwe! Chrystus poprzedza naszą przyszłość! (Z orędzia „Urbi et Orbi” 31 marca 1997 r.)

OTWIERA EPOKĘ WIELKIEGO PRZEBACZENIA

Chrystus jest naszym pokojem (por. Ef 2,14). Objawiając się Apostołom po swym zmartwychwstaniu, On, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata (por. J 1,29), otwiera epokę wielkiego przebaczenia, ofiarowując je ludziom poprzez dar Ducha Świętego i sakramenty Kościoła: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,23).

Pokój, który daje Zmartwychwstały, jest zatem triumfem Bożego miłosierdzia… My, ludzie dzisiejszych, niespokojnych czasów, oscylujących pomiędzy pustką samozachwytu a udręką rozpaczy, bardziej niż kiedykolwiek przedtem potrzebujemy odradzającego się doświadczenia miłosierdzia. (Przed modlitwą „Anioł Pański”, 10kwietnia 1994 r.)

UCZY ODWAGI W OBRONIE ŻYCIA

Oto radosna nowina! Jezus Zmartwychwstały jest autentyczną „Ewangelią życia”. Przekazuje człowiekowi Boskie życie, godność dziecka Bożego. Od Apostołów przejęliśmy tę dobrą nowinę, z którą mamy dotrzeć do serca każdego człowieka i wprowadzić ją do samego wnętrza ludzkiego społeczeństwa.

Tak więc Wielkanoc zmartwychwstania trwa także dzisiaj, a jej niepowstrzymana moc nadal budzi radość w sercach tych, którzy pokładają ufność w Panu życia, i uczy nas czcić i szanować każdego człowieka oraz działać odważnie i stanowczo w obronie życia. (Przed modlitwą „Regina caeli”, 17 kwietnia 1995 r.)

DAJE MOC BUDOWANIA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

Pan zmartwychwstał i daje wszystkim, którzy mają odział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, odwagę i moc, aby mogli nadal budować nową ludzkość, odrzucając wszelkie formy przemocy, sekciarstwa i niesprawiedliwości. Pan życia zmartwychwstał w mocy, przynosząc z sobą miłość i sprawiedliwość, szacunek, przebaczenie i pojednanie. Tylko Ten, który z nicości powołał świat do życia – tylko On mógł zerwać pieczęcie grobu, tylko On mógł stać się zaczynem Nowego Życia dla nas, którzy poddani jesteśmy powszechnemu prawu śmierci. (Z orędzia „ Urbi et Orbi ”, 7 kwietnia 1996 r.)

POMAGA NAM ZWYCIĘŻAĆ ZŁO

„Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym” (Ps 118). Ten proroczy werset Psalmu pomaga nam zrozumieć prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Wyraża też prawdę o miłosierdziu, które w zmartwychwstaniu się objawiło: miłość odniosła zwycięstwo nad grzechem, a życie nad śmiercią. Ta prawda stanowi poniekąd samą istotę Dobrej Nowiny. I dlatego Chrystus może powiedzieć: „Przestań się lękać”. Może te słowa powtórzyć do każdego człowieka – zwłaszcza do każdego człowieka cierpiącego fizycznie czy duchowo. (Podczas Mszy świętej w kościele Ducha Świętego w Rzymie, 23 kwietnia 1995 r.)

JEST NADZIEJĄ WŚRÓD CIERPIENIA

Jezu Chryste! Choćby w dziejach człowieka: jednostek, społeczeństw, ludzkości wreszcie całej, zło się rozrosło niewspółmiernie, przesłaniając horyzont dobra – nie przerośnie Ciebie! Nie zada Ci więcej śmierci! Chrystus, powstawszy, więcej nie umiera!

Choćby w dziejach człowieka – i w czasach, w których żyjemy – potęgowało się zło, choćby po ludzku nie było widać odwrotu od tego świata, w którym człowiek żyje w pokoju i sprawiedliwości -do świata społecznej miłości:

– choćby po ludzku nie było widać przejścia,
– choćby szalały potęgi ciemności i siły zła.

Żertwo Paschalna! Baranku bez zmazy! Odkupicielu! Ty już odniosłeś zwycięstwo! Twoja Pascha jest Przejściem! Ty już odniosłeś zwycięstwo! I uczyniłeś je naszym zwycięstwem! Treścią paschalną życia Twego ludu.

Do wszystkich się zwracam. Wszystkich zapraszam, aby wraz ze Sługą Bożych Sług uczcili Paschalną Żertwę! Aby odnaleźli światło wśród ciemności! Nadzieję wśród cierpienia. (Z orędzia „Urbi et Orbi”, 11 kwietnia 1982 r.)

JEST ŹRÓDŁEM NASZEGO ZMARTWYCHWSTANIA

Chrystus Zmartwychwstały jest początkiem i źródłem naszego przyszłego zmartwychwstania. Odniesione przez Niego ostateczne zwycięstwo nad śmiercią staje się przez Niego udziałem ludzkości w tej mierze, w jakiej ona otrzymuje owoce odkupienia Jest to proces dopuszczenia do „nowego życia”, do „wiecznego życia”, który trwa do końca czasów. Dzięki owemu procesowi w ciągu wieków kształtuje się nowa ludzkość, lud odkupionych, zebranych w Kościele, prawdziwa wspólnota zmartwychwstania Na końcu czasów wszyscy zmartwychwstaną, i ci, którzy należeli do Chrystusa, będą mieli pełnię życia w chwale, w ostatecznym urzeczywistnieniu się wspólnoty odkupionych przez Chrystusa, „aby Bóg był wszystkim we wszystkich” (por. Kor 15,28).

„Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, który powstał z martwych”. Te słowa apostoła Pawła otwierają przed nami nadzieję prawdziwego życia w czasie i w wieczności (Podczas audiencji ogólnej, 15 marca 1989 r.)

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Kwiecień 1997 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Wody Wielkie Nie Zdołają Ugasić Miłości Słowa Jana Pawła II o Bożym Miłosierdziu + CD

Wody Wielkie Nie Zdołają Ugasić Miłości Słowa Jana Pawła II o Bożym Miłosierdziu + CD
św. Jan Paweł II

Wybór najistotniejszych tekstów Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu – od encykliki DIVES IN MISERICORDIA i fragmentu listu apostolskiego NOVO MILLENNIOINEUNTE, przez przemówienia w Łagiewnikach, podczas kanonizacji siostry Faustyny oraz w czasie ósmej pielgrzymki do Polski, aż do słów skierowanych do pielgrzymów w Rzymie. Tom kończy Testament, wielkie zawierzenie Jana Pawła II.

Share.