Ojciec Święty w swoim nauczaniu podkreśla, że sam fakt, iż ziemia rodzi chleb, który jest niezbędny dla życia całej ludzkości i warunkuje wszelką inną pracę, domaga się uznania godności rolników i rolnictwa przez rządy wszystkich państw oraz zwykłych ludzi zatrudnionych w przemyśle i w usługach.

Natomiast rolników Ojciec Święty poucza, że oni sami nie mogą wyrzec się swej godności i swoich praw. Apeluje do nich, aby nie uchylali się od obowiązku współodpowiedzialności za los swój, swojej rodziny i Ojczyzny, i żeby poprzez udział w różnych organizacjach rolniczych walczyli o dobre prawa dla rolnictwa i respektowanie tych praw.

Jedną z takich organizacji na świecie są Izby Rolnicze. Izby Rolnicze działały w Polsce w okresie międzywojennym. Zostały zniesione dekretem w 1946 r. Izby Rolnicze to samorząd rolniczy. Samorząd według definicji to niezależne od państwa (określone prawem) instytucje powołane do zawiadywania własnymi sprawami. Przykładem samorządu na terenie gminy jest rada gminy.

ZADANIA IZBY

  1. Opiniowanie projektów ustaw w zakresie rolnictwa i występowanie z inicjatywą prawodawczą do organów rządowych i samorządu;
  2. Każdy dokument prawny dotyczący rolnictwa, administracja państwowa (rząd i wojewoda) musi konsultować z Izbą Rolniczą;
  3. Organizowanie zaopatrzenia rolnictwa w środki produkcji oraz zbytu płodów rolnych (giełdy, handel zagraniczny);
  4. Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury (wodociągi, kanalizacja, drogi, gazociągi, telefony).

Słowem Izba będzie miała wpływ na całokształt polityki rolnej. W momencie powoływania Izby Rolniczej w danym województwie – jej członkami automatycznie stają się wszyscy rolnicy – płatnicy podatku rolnego wraz ze współmałżonkami, podatnicy działów specjalnych produkcji rolnej i członkowie spółdzielni produkcyjnych mający wkład gruntowy – bez współmałżonków.

Wyżej wymienieni mają prawo wybierać do władz Izb i być wybieranymi. Izby powoływane są na poziomie województw – Wojewódzkie Izby Rolnicze – a jeśli powstaną one w co najmniej 50 proc. województw, tworzy się Rolniczą Izbę Krajową.

ORGANA IZBY

W województwie: Walne Zgromadzenie (najważniejszy organ składający się z wybranych w gminach delegatów).

Wybrane spośród członków Walnego Zgromadzenia: Komisja rewizyjna (5 osób); Zarząd (prezes, wiceprezes, 3 członków).

Wybory dokonywane są w Okręgach Wyborczych, które obejmują obszar danej gminy, okręgi mogą być podzielone na obwody.

W gminach o powierzchni do 4000 ha wybierany jest jeden członek Walnego Zgromadzenia, w gminach powyżej 4000 ha użytków rolnych wybiera się dwóch członków.

Wybrani w okręgach wyborczych członkowie tworzą Walne Zgromadzenie Izby. Wybory przeprowadzają:

  • komisja wojewódzka (11 osób w pierwszej kadencji powołanych przez wojewodę),
  • komisje okręgowe (5-7 osób) powołane przez komisje wojewódzkie,
  • komisje obwodowe, w przypadku wydzielenia obwodów.

W skład komisji wyborczych nic mogą wchodzić osoby kandydujące do Walnego Zgromadzenia. Każdy kandydat musi uzyskać poparcie co najmniej 50 osób uprawnionych do głosowania zamieszkałych w danym okręgu.

Zgłoszenia do Komisji Okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub upoważniona przez niego osoba, w terminie najpóźniej 20 dni przed wyborami, a najlepiej na 23 dni. Szczegóły są zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 kwietnia 1996 r. Dz. Ustaw Nr 270. Zwracam uwagę na skrupulatne wypełnianie formularzy ściśle z wymogami wyżej wymienionego rozporządzenia.

Urzędy Gminy najpóźniej na 14 dni przed wy borami wykładają do wglądu spis wyborców. Należy koniecznie sprawdzić się na liście i w razie nieścisłości odwołać się. Najpóźniej na dziesięć dni przed wyborami komisje okręgowe publikują listę zarejestrowanych kandydatów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA

Na głosowanie wyborca zgłasza się z dokumentem tożsamości i podpisuje odbiór karty do głosowania. Głosujemy stawiając „x” w kwadracie po prawej stronie nazwiska osoby, którą wybieramy. W okręgach jednomandatowych głosujemy na jedną osobę, w dwumandatowych – na dwie osoby.

Aby wojewódzka Izba Rolnicza została powołana, w głosowaniu musi wziąć udział co najmniej 20 proc. wyborców. Jeśli frekwencja będzie niższa w danym województwie, Izba Rolnicza nie powstanie i rolnicy w tym województwie stracą wpływ na politykę rolną.

Wprawdzie jest możliwość, że po upływie 6 miesięcy od pierwszej tury wyborów na wniosek 5 proc. uprawnionych do głosowania w postaci podpisów na listach przedłożonych wojewodzie, minister zarządza ponowne głosowanie do Izb Rolniczych. W tym głosowaniu nie ma progu frekwencji wyborczej. W drugiej turze Izba może być wybrana przez kilka lub kilkanaście osób, które wejdą do jej władz. Istnieje niebezpieczeństwo, że w drugiej turze Izba może być przechwycona przez mafię. Aby do tego nie dopuścić, należy iść do pierwszej tury wyborów.

{Przedruk z „Rodzina Radia Maryja”, 5/1996).

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Wrzesień 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Pius XII a Polska

Pius XII a Polska
Pius XII

Przypominamy słowa Piusa XII wypowiedziane i napisane do Polaków i o Polakach w latach 1939-1949. Przesycone życzliwością płynącą z serca bolejącego nad cierpieniem niewinnych ludzi, między wierszami mówią więcej niż wprost. Sugestywnie przemawia też atmosfera dyplomatycznego dialogu, ciepła, otwarta na rozmówcę i oparta na wspólnych wartościach, daleka od dzisiejszego oficjalnego języka.

Share.