Izraelici, chcąc naśladować obce narody, domagali się, by rządził nimi król, którego sami sobie wybiorą. Zapomnieli, że na mocy zawartego przymierza sam Bóg był ich Królem. Ich decyzję można by nazwać grzechem głupoty, bo – ulegając modom ludów ościennych – przedłożyli gorsze nad lepsze. Woleli mieć nad sobą ułomnego człowieka niż Boga, który jest Miłością!

Gdy naród zrozumiał, że popełnił grzech, zwrócił się do proroka Samuela z prośbą; „Módl się do Pana, Boga Twego, za swymi sługami, abyśmy nie zginęli. Dodaliśmy bowiem do wszystkich naszych win to, że żądaliśmy dla siebie króla” (1 Sm 12, 19). Prorok, widząc ich żal i skruchę, obiecał ocalenie. Dał im odpowiedź, którą musimy odczytać uważnie, bowiem zawiera ona słowa, które odnoszą się również do nas: „Nie bójcie się! Wprawdzie dopuściliście się wielkiego grzechu, nie opuszczajcie jednak Pana, lecz służcie Mu z całego serca! Nie odstępujcie od Niego, idąc za marnością. Nie porzuci bowiem Pan ludu swojego, postanowił was bowiem uczynić ludem swoim ze względu na swoje imię. Jeśli o mnie chodzi, niech to będzie dalekie ode mnie, bym zgrzeszył przeciw Panu, przestając się za was modlić: będę wam pokazywał drogę dobrą i prostą. Bójcie się jedynie Pana, służcie Mu w prawdzie z całego serca: spójrzcie, jak wiele wam wyświadczył” (1 Sm 12,20-24).

Ileż wskazówek kryją dla nas te starotestamentalne słowa! Pismo Święte przypomina nam, kogo mamy słuchać, i to całym sercem. Zapewnia nas też o wierności Boga, bezgranicznej, ale uwarunkowanej zachowaniem przez nas przymierza. Mówi również o naszym obowiązku modlitwy za naród i dawaniu świadectwa swoim życiem Wreszcie każe nam dostrzec, jak wiele dobra Bóg wyświadczył każdemu z nas.

Słowa Samuela zapraszają do modlitwy. Oto nasze zadanie: ratujmy Ojczyznę swoją modlitwą i dobrym życiem. Okażmy Bogu, że są w polskim narodzie ludzie bezgranicznie wierni Chrystusowi i całym sercem posłuszni Jego Ewangelii.

W tym miesiącu jest wiele intencji, które trzeba wziąć w nasze złożone ręce. Zapoznajmy się z nimi, osądźmy, która jest najbliższa naszym sercom, zwiążmy ją z codzienną modlitwą, ofiarujmy cierpienia, bezsenne noce, przeciwności życia. „Bóg jest zadowolony z waszych ofiar” – mówiła Maryja do odmawiających Różaniec i umartwiających się fatimskich pastuszków. Czy nie jest to znak, że i my będziemy wysłuchani?

Możemy wybrać sobie jedną intencję na cały miesiąc albo po jednej na kolejne tygodnie, albo też podjąć kilka jednocześnie. Możemy modlić się w tych intencjach wspólnie z innymi, określając czas i rodzaj modlitwy i pokuty. Jako członkowie kółek różańcowych na pewno podejmiemy się tego trudnego zadania.

Niech w obecnym miesiącu popłynie do Boga nasza wielka modlitwa w następujących intencjach:

ZA ROLNIKÓW
Letnie miesiące to czas ciężkiej pracy rolników. Módlmy się za nich, aby ziemia odpowiedziała urodzajem na ich codzienny trud, aby sprzyjała im pogoda, aby umieli dziękować Bogu za otrzymywane od Niego dary. Niech praca na roli zbliża ich do Stwórcy, a zebrane plony zapewnią wszystkim godziwe życie.

Panie żniw, Ty znasz pot i zmęczenie ciężko pracujących na roli. Błagamy Cię o szczególne laski dla utrudzonych na ojczystych polach: niech wszyscy szanują ich pracę, niech ziemia nie wydaje im chwastów, ale dobre plony, niech będzie kochana przez nasz lud. Nie daj, abyśmy kiedykolwiek wyrzekli się naszej ziemi dla doraźnych korzyści.

ZA ODPOCZYWAJĄCYCH NA WAKACJACH I URLOPACH
Módlmy się za wszystkich, którzy korzystają z wypoczynku. Niech będzie on dla nich okazją do zbliżenia się do Boga i do siebie nawzajem, niech będzie czasem umocnienia rodzinnych więzi. Módlmy się, aby odpoczywający nie zapomnieli o niedzielnej Mszy świętej, aby nieśli innym radość, aby wrócili z wakacji i urlopów odnowieni – przede wszystkim duchowo.

Maryjo, którą chwali całe stworzenie! Pomóż wszystkim wypoczywającym spotkać Boga Niech mówi o Nim ogień i wiatr, gwiazdy i woda. Niech myśli, urzeczone pięknem świata, biegną ku Temu, który wszystko stworzył. Wyjednaj tę laskę, aby ludzie nie niszczyli w sobie i świecie tego piękna, którego Twórcą jest Bóg.

ZA TYCH, KTÓRYCH BÓG UCZYNIŁ STRAŻNIKAMI WIARY I MORALNOŚCI NA POLSKIEJ ZIEMI
Prośmy, aby nie spełniło się wśród nas biblijne przekleństwo o odebraniu narodów proroków. Bez nich nie odnajdziemy dobrej i prostej drogi. Módlmy się za nich. Módlmy się o nich. Módlmy się o to, abyśmy byli im posłuszni, nawet wówczas, kiedy ich słowa będą niepopularne i wymagające. Prośmy, aby dzięki ich mądrości naród nasz umiał wybierać to, co dobre, i nie ulegał bezmyślnie temu, co w oczach świata wyznacza poziom cywilizacji.

Królowo proroków, Maryjo z Nazaretu, wierna tradycjom swego narodu! Prosimy, wybłagaj swym wstawiennictwem łaskę, aby Bóg posyłał nam swoich proroków – ludzi odważnych, mądrych, świętych, bezkompromisowych świadków prawdy. Daj nam serca otwarte na ich naukę, abyśmy umieli budować w naszej Ojczyźnie królestwo prawdy, sprawiedliwości i miłości. Pociągnij ku Bogu naszą słabą wolę, abyśmy szli za głosem pasterzy, a nie szukających zysku najemników.

O POWRÓT DO CODZIENNEGO RACHUNKU SUMIENIA
Módlmy się, abyśmy znaleźli w sobie dość siły i wytrwałości, by powrócić do praktyki codziennego rachunku sumienia. Bez niego nie będziemy umieli odróżniać prawdy od fałszu, dobra od zła, grzesznika od grzechu. Bez niego nie będziemy umieli dostrzegać otrzymywanych łask i jak Maryja sławić Boga za wielkie rzeczy, które nam czyni. Bez niego nie nauczymy się pokory i miłosierdzia, a nasza modlitwa nie będzie się podobać Bogu i nie będzie skuteczna.

Panno roztropna, która rozważałaś wszystko w sercu swoim! Bądź dla nas przykładem i zachętą do codziennego rachunku sumienia. Naucz nas stawać każdego dnia przed tronem Bożym, aby złożyć sprawozdanie ze swego życia, przyjąć od Boga Jego łaskę przebaczenia, umocnienia, oczyszczenia tego, co dobre. Pomóż nam naśladować czystość i pokorę Twojego serca otwartego dla Boga

Jest jeszcze pewna dodatkowa intencja, którą polecamy modlitwom Czytelników „Różańca”. 15 sierpnia sześć sióstr loretanek składa Bogu śluby wieczyste. Przyzywajmy dla nich wszelkich łask Bożych, przede wszystkim nadprzyrodzonej wiary w bliskość Chrystusa – ich Oblubieńca, miłości do Tego, któremu oddały całe życie, i ufności w spotkanie z Nim twarzą w twarz w wieczności.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Wakacje 1997 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Modlitewnik Żywego Różańca

Modlitewnik Żywego Różańca
Praca Zbiorowa

Modlitewnik Żywego Różańca nie jest tylko zbiorem modlitw, ale przewodnikiem po roku liturgicznym razem z Maryją. Na ponad siedmiuset stronach tej wyjątkowej publikacji zamieściliśmy treści przydatne i wręcz niezbędne dla coraz to nowego odkrywania bogactwa i głębi modlitwy różańcowej. Znajdziemy tu historię modlitwy różańcowej, praktyczne porady zastosowania Różańca w osobistym życiu modlitewnym, jak i wspólnotowym. Modlitewnik jest przewodnikiem, pomocą w modlitwie i „pamięcią” o najważniejszych wydarzeniach zbawczych.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.