Jak wspaniała jest ta noc! Bóg, pełen majestatu przez przyjęcie człowieczeństwa uczynił się nasze podobieństwo! (św. Ludwik)

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz…

1. Dzisiejszej nocy na świat przychodzi Syn Boży – Mądrość Przedwieczna, o której opowiadały księgi Starego Testamentu I bezskutecznie próbowały ją zgłębić. My możemy poznać ją w misterium Narodzin dzięki pokornej Maryi, która jest „tronem królewskim Mądrości Przedwiecznej”.

Bóg, nie tracąc nic ze swego Bóstwa i świętości, zstąpił ku nam z wysoka przez pokorną Maryję. Niepojęty, nie tracąc nic ze swej niezmierzoności, pozwolił się doskonale ogarnąć i zamknąć przez pokorną Dziewicę. Niedostępny, nie tracąc nic ze swego majestatu, zbliżył się do nas i zjednoczył się z naszym ludzkim losem przez Maryję. Matko najpiękniejszej miłości, bądź wysławiana na każdym miejscu!

„Po tysiąc razy bądź błogosławiona, Najświętsza Maryjo, bo dając nam Owoc żywota Twojego, dałaś życie nam wszystkim”.

Zdrowaś, Maryjo…

2. Przedwieczna Mądrość stała się Ciałem nie tylko po to, aby nas pouczyć, ale aby nas odrodzić, bo po swym upadku człowiek stał się niewolnikiem grzechu i nie jest zdolny zbawić samego siebie. Bóg, kierowany miłością do człowieka, pierwszy występuje z inicjatywą.

Mądrość Przedwieczna była głęboko poruszona losem Adama i jego upadłego potomstwa. Była do głębi poruszona, widząc, że wspaniałe naczynie zostało rozbite, mistrzowskie dzieło zniszczone, przedstawiciel Boga w świecie zrzucony z tronu. Bóg słuchał czule westchnień człowieka i wzruszył się głęboko, kiedy ujrzał pot na jego czole, łzy w oczach, zmęczenie ramion, smutek serca, udrękę duszy.

„Po tysiąc razy bądź błogosławiona, Najświętsza Maryjo, bo dając nam Owoc żywota Twojego, dałaś życie nam wszystkim”.

Zdrowaś, Maryjo…

3. Jezus Chrystus, Słowo Wcielone, uzależnił się całkowicie od Maryi, swojej Matki, i okazał Jej posłuszeństwo dziecka. Ten stan miłosnego uzależnienia się jest wpisany w Bosko-ludzką naturę Jezusa. To dodaje ufności naszym moditwom do Matki Jezusa i Matki naszej.

Bóg, który stał się człowiekiem i uwięził się w Jej łonie, uwielbił swoją niezależność i majestat w uzależnieniu się od umiłowanej Dziewicy. Ponieważ łaska podnosi naszą ludzką naturę, a chwała dodaje łasce jeszcze większej doskonałości, nasz Pan pozostaje w niebie tak samo Synem Maryi, jak był Nim na ziemi. Dlatego nadal zachowuje swe poddanie i posłuszeństwo najlepszego z dzieci do najlepszej z matek.

„Po tysiąc razy bądź błogosławiona, Najświętsza Maryjo, bo dając nam Owoc żywota Twojego, dałaś życie nam wszystkim”.

Zdrowaś, Maryjo…

4. Rola Maryi nie ogranicza się do dania natury ludzkiej Słowu, lecz rozciąga się na rodzenie całego Ciała, to jest Kościoła, jak pisze św. Paweł. Dlatego zadanie przekazane Jej przez Ojca, by „porodziła Syna”, spoczywa na wszystkich członkach Jego mistycznego Ciała.

Plan przyjęty przez trzy Osoby Trójcy Świętej we Wcieleniu, w pierwszym przyjściu Jezusa Chrystusa, jest przez Kościół realizowany każdego dnia w niewidzialny sposób i będzie kontynuowany do końca czasów, aż Chrystus przyjdzie powtórnie.

„Po tysiąc razy bądź błogosławiona, Najświętsza Maryjo, bo dając nam Owoc żywota Twojego, dałaś życie nam wszystkim”.

Zdrowaś, Maryjo…

5. „Jezus żyje i rządzi w Maryi”. W tajemnicy Nocy Betlejemskiej rozpoczyna się panowanie Chrystusa w tych wszystkich, którzy zapraszają Go do swojej duszy. Maryja, która najpełniej zaczerpnęła z tego misterium, czynnie uczestniczy w dziele zbawienia. Odtąd wszystko dzieje się na chwałę Boga przez Maryję. Wołamy: „Króluj w nas na chwalę Boga Ojca, mocą imienia swego, przez swoją Matkę!”

Wcielenie jest najbardziej ukrytym misterium Jezusa Chrystusa, najbardziej wzniosłym i najbardziej nieznanym. W tej tajemnicy Jezus, w łonie Maryi i przy Jej współdziałaniu, wybrał wszystkich wybranych. Dlatego święci nazywają Jej łono pokojem tronowym misteriów Bożych. Ta tajemnica jest stolicą miłosierdzia, wolności i chwały Bożej.

„Po tysiąc razy bądź błogosławiona, Najświętsza Maryjo, bo dając nam Owoc żywota Twojego, dałaś życie nam wszystkim”.

Zdrowaś, Maryjo…

6. Potrzebujemy Maryi, aby mieć dostęp do tajemnicy Jezusa. Przecież Jej macierzyństwo czyni z Niej rękojmię realizmu Wcielenia! To Ona dała światu Przedwieczną Mądrość i uczyniła Syna Bożego Bratem całego stworzenia. Jeżeli pochylimy się z wiarą nad tytułem Matki Bożej, Maryja stanie się dla nas świadkiem Jego Boskości.

Odwieczna i wcielona Mądrości, Jezu najukochańszy i godny uwielbienia, który jesteś prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, Synu Ojca Przedwiecznego i Maryi zawsze Dziewicy, uwielbiam Ciebie, który odwiecznie zamieszkujesz w chwale swego Ojca, i który we Wcieleniu zamieszkałeś w łonie dziewiczym Maryi, Twej najczcigodniejszej Matki.

„Po tysiąc razy bądź błogosławiona, Najświętsza Maryjo, bo dając nam Owoc żywota Twojego, dałeś życie nam wszystkim”,

Zdrowaś, Maryjo…

7. Wysławiamy Maryję, bo przez wiarę poczęte i wydała na świat Zbawiciela. Podziwiamy piękno Jej czystości, potęgę Jej pokory, piękno Jej duszy, które urzekło Boga. Ją Bóg uczynił swoim najdoskonalszym dziełem, „potężną Królową, która jest najpokorniejszą spośród wszystkich stworzeń”.

Jezus umiłował stajenkę, ale przede wszystkim Twe serce, Maryjo. Jest ono miłym łożem, zaszczytnym pałacem. On uczynił z Twej piersi swój najchwalebniejszy tron. O łagodna dobroci! O łagodny uśmiechu! O święte pieszczoty, jakie otrzymał od Ciebie Twój Syn!

„Po tysiąc razy bądź błogosławioną Najświętsza Maryjo, bo dając nam Owoc żywota Twojego, dałaś życie nam wszystkim”.

Zdrowaś, Maryjo…

8. Maryja jest drogą miłosierdzia po której Jezus przychodzi do nas; po którą my możemy dojść do Jezusa. To dlatego Ona pełna łaski, Bogurodzicą jest nieprzerwanie obecna w naszych modlitwach. Przez Nią mamy dostęp do tajemnicy Bożej miłości.

Kiedy nowy Adam zamieszkał w tym prawdziwym ziemskim raju, Bóg dokonał w nim tyle cudów, że ani ludzie, ani aniołowie nie są w stanie ich pojąć. W Maryi Jezus oddał Bogu więcej chwały, niż mogły jej przynieść wszystkie ofiary Starego Prawa. Bóg, niedostępny w swym majestacie, zjednoczył się z nami przez Maryję. To przez Nią możemy zbliżyć się do Boga.

„Po tysiąc razy bądź błogosławiona, Najświętsza Maryjo, bo dają nam Owoc żywota Twojego, dałaś życie nam wszystkim”.

Zdrowaś, Maryjo…

9. Wśród ciszy Betlejemskiej Nocy przykład Maryi, oddanej całkowicie Jezusowi, i Jezusa, całkowicie oddanego swej Matce jest dla nas wielkim zaproszeniem do oddania wszystkiego Bogu, i przyjęcia od Niego skarbów nieba.

Przyjacielu, skrusz kajdany grzechu i grzeszników, świata i tego, co światową szatana i jego popleczników. Włóżmy nasze stopy w Jego chwalębne kajdany, a nasze szyje w Jego łańcuchy. Poddajmy nasze plecy jarzmu Mądrości Wcielonej, Jezusowi Chrystusowi, i nie wierzgajmy przeciw Jego brzemieniu. Przyjacielu, te kajdany są kajdanami zbawienia.

„Po tysiąc razy bądź błogosławioną Najświętsza Maryjo, bo dając nam Owoc żywota Twojego, dałaś życie nam wszystkim”.

Zdrowaś, Maryjo…

10. Tajemnica Nocy Bożego Narodzenia wzywa nas do całkowitego oddania się – na wzór Jezusa – Matce Najświętszej, byśmy stali się „sługami, niewolnikami i dziećmi Maryi”. Zawierzenie wszystkiego Matce Bożej zrodzi w naszych sercach dziecięcą miłość i ufność w Jej wstawiennictwo.

Pójdę w ślad za Tobą, przyjdź, zamieszkaj we mnie! Oto łaska ponad wszelkie łaski: Przyjdź, zamieszkaj we mnie! Z Tobą rad szedł będę na krzyż i w górę, ku niebiosom! Jezu, Dziecię narodzone z Maryi, przyjdź, zamieszkaj we mnie! To Ona modli się we mnie: Przyjdź, zamieszkaj we mnie! Bądź mi hojnym darem na moim wygnaniu!

„Po tysiąc razy bądź błogosławiona Najświętsza Maryjo bo dając nam Owoc żywota Twojego, dałaś życie nam wszystkim”.

Zdrowaś, Maryjo…

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Grudzień 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Życie Maryi

Życie Maryi
ks. Andrzej Zwoliński

Celem niniejszej książeczki jest zebranie tego, co mówi o Maryi Pismo Święte, ale też zatrzymanie się nad przekazem Tradycji i okolicznościami, które wynikają z nauk historycznych dotyczących epoki obecności Maryi na ziemi. Każdy fragment Jej życia może bowiem stać się przedmiotem zadumy i źródłem pogłębiania czci i szacunku dla Niej.

Share.

Francuski teolog i misjonarz, pozostawił bogaty dorobek pisarski, dzięki któremu poznajemy go jako wybitnego mariologa i orędownika szczególnego nabożeństwa do Matki Bożej.