Gdy przed tysiącem lat tworzyło się państwo polskie, nasz pierwszy władca. Mieszko, ziemie nasze poddał Stolicy Apostolskiej. Dzięki temu u boku imperialnych Niemiec powstało niepodległe państwo, które dla swego rozkwitu mogło w pełni czerpać z dorobku cywilizacji chrześcijańskiej. Po pięciu wiekach należeliśmy już do czołówki państw i narodów europejskich zarówno pod względem politycznym, jak i kulturalnym.

U progu trzeciego tysiąclecia, gdy państwo nasze cieszy się tak wątłym kształtem niepodległości, jest ktoś, kto wychodzi ku nam w dziejowym poczuciu odpowiedzialności za tamten Mieszkowy hołd, za obronę wiary, za wierność Chrystusowi. Ojciec Święty Jan Paweł II przybył do Ojczyzny, by osadzić nas mocniej w naszej tożsamości, byśmy wchodząc w trzecie tysiąclecie, nie utracili wiary, narodowości i człowieczeństwa.

Naród polski to pojął i bardzo głęboko odczuł. Entuzjazm Polaków przerwał różne sztuczne tamy. rozlało się morze polskich serc, zafalowało jak łany pachnącego zboża i przylgnęło wraz z Ojcem Świętym do Chrystusa i do Ojczyzny.

Z pewnością wiele czasu minie, zanim w pełni ogarniemy i zrozumiemy całą treść przesłania papieskiego kierowanego do nas z różnych miast Polski. Ale już dziś widać, że pewne akty mają znaczenie milenijne zarówno dla narodu i państwa, jak też dla Kościoła. W przesłaniu do biskupów Jan Paweł II pisał: „Tak się szczęśliwie składa, że w czasie tej samej wizyty apostolskiej w Polsce możemy po wiekach przyjrzeć się owocom dalekosiężnych poczynań, zarówno św. Wojciecha, biskupa i męczennika, jak św. Jadwigi królowej, którzy we właściwy sobie sposób chcieli utrwalić wiarę chrześcijańską w naszej Ojczyźnie. To, co św. Wojciech głosił i co zasiał swoją męczeńską śmiercią, św. Jadwiga królowa postanowiła poszerzyć i uczynić własnością wielu pokoleń przez otwarcie Polsce szerokiego dostępu do skarbca wiedzy i nauki chrześcijańskiej Europy. Po sześciuset latach wiemy, że był to krok opatrznościowy. Tak jak św. Wojciech może być uważany za patrona organizacji kościelnej w Polsce, tak św. Jadwidze słusznie można przypisać tytuł patronki, która otwarła Polskę na chrześcijańską myśl europejską”.

Św. Wojciech i św. Jadwiga królowa są więc dla Kościoła, Polski i całej jednoczącej się Europy oparciem i wzorem. Ojciec Święty dobitnie przypomina, że to jest ten właściwy kierunek, od którego podjęcia nie możemy się uchylić. Bo przecież Polska mimo tych pięćdziesięciu lat izolacji zachowała rzeczy drogocenne, których właśnie potrzebuje Europa. „Kościół w Polsce może ofiarować jednoczącej się Europie swoje przywiązanie do wiary, swój natchniony religijnością obyczaj, duszpasterski wysiłek biskupów i kapłanów, i zapewne wiele jeszcze innych wartości, dzięki którym Europa mogłaby stanowić organizm pulsujący nie tylko wysokim poziomem ekonomicznym, ale także głębią życia duchowego”.

Znamienne jest, że te słowa Ojciec Święty kieruje do biskupów polskich, jakby przypominając im o prawdziwym miejscu Polski na mapie Europy: jedność – tak, ale nie za cenę wyrzeczenia się wiary, lecz ze względu na wiatę otwierającą przed narodami głębię życia duchowego. Depozyt takiej wiary jest w Polsce obecny.

Nie wiemy, co w ciągu najbliższych lat stanie się z naszą Ojczyzną, ale wiemy, że naród dotknął swoich korzeni i usłyszał wyzwanie skierowane doń przez Jana Pawła II. Znowu wiemy, kim jesteśmy i dokąd mamy zmierzać. Potrzebujemy teraz roztropności i pracy, aby już nic nie odwiodło nas od Prawdy, dla której oglądania stworzony został człowiek.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Wakacje 1997 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Święty Jan Paweł II o Polsce do Polaków

Święty Jan Paweł II o Polsce do Polaków
Zbigniew Stojanowski – Han

Książka ta jest niezwykłym świadectwem umiłowania przez św. Jana Pawła II swojej Ojczyzny. Ukazuje go jako jego wielkiego nauczyciela patriotyzmu. Jest zaproszeniem do zastanowienia się nad swoim odniesieniem do ziemi ojczystej, do jej aktualnych spraw, do jej historii, kultury, do ludzi zamieszkujących tę ziemię. Zachęcając do lektury, życzę, aby karty tej książki stały się podręcznikiem patriotyzmu bardzo użytecznym dla duszpasterzy, nauczycieli i rodziców, dla każdego kto kocha Polskę.

Share.